Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria d'ajuts en règim de concurrència competitiva per al lloguer d'habitatges públics (promocions de La Florida, Mas Sot i Turó del Pujol), any 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Matadepera

ANUNCI de l'extracte de l'acord de data 05/10/2016 de la Junta de Govern Local pel qual es convoquen els ajuts en règim de concurrència competitiva per al lloguer d'habitatges públics de Matadepera (promocions de La Florida, Mas Sot i Turó del Pujol), any 2016

BDNS (Identif.): 319357.

D'acord amb allò previst als articles 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacionalde Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:

El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les subvencions es poden trobara https://seu.matadepera.cat/.

Primer. Beneficiaris.

Poden sol·licitar els ajuts regulats en aquestes bases les persones físiques que compleixin els següents requisits:

Ser arrendatàries i estar empadronades en un dels habitatges públics de Matadepera destinats al lloguer de lespromocions del Mas Sot, La Florida o Turó del Pujol (l'Ajuntament farà la comprovació d'ofici).

No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes per l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general desubvencions, que són:

Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajutspúblics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccionsil·legals o delictes urbanístics.

Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat insolvent en cap procediment, no haver estatdeclarat en concurs llevat que en aquest hagi adquirit eficàcia un conveni, no haver estat subjecte a intervenció judicial oinhabilitació d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, i no haver conclòs el període d'inhabilitació fixat a lasentència de qualificació del concurs.

Haver donat lloc, per una causa de la qual hagi estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contractesubscrit amb l'Administració.

Estar incursa, la persona física, els administradors de les societats mercantils o els qui n'ostenten la representació legal,en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració Generalde l'Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracionspúbliques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règimelectoral general, en els termes que estableix aquesta normativa o la normativa autonòmica que regula aquestesmatèries.

No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social imposades per lesdisposicions vigents segons els articles 18 i 19 del RLGS.

Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, segons l'article 25 del RLGS.

Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons la LGS oaltres lleis que així ho estableixin.

No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes a l'article 11.3, paràgraf segon de la LGS, quanE

concorri alguna de les circumstàncies anteriors en qualsevol dels seus membres.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

Les prohibicions d'obtenir subvencions afectaran també a aquelles empreses de les que, per raó de les persones queles regeixen o d'altres circumstàncies, pugui presumir-se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió osuccessió, d'altres empreses en les que haguessin concorregut aquelles.

A més, en el cas d'associacions, no està incursa en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, ni en aplicació del seu article 30.4 està suspès el procediment d'inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, metres no hi hagi resolució ferma perla qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.

Haver sol·licitat els ajuts existents de l'any en curs en matèria de lloguer d'habitatge davant les administracions de majornivell territorial, o bé acreditar no complir, durant el termini de vigència de la convocatòria, algun dels següents requisitsper poder ser una persona beneficiària:

Superar, la unitat de convivència, el nivell de renda màxim permès.

Trobar-se en algun dels supòsits recollits a l'article 13 de la LGS.

Ser deutor d'algun rebut de lloguer de l'any en curs.

No poder ser sol·licitant durant la convocatòria oberta en l'any en curs per no haver-se presentat a la convocatòriaoberta l'any anterior o bé per haver obtingut aquell any una resolució desfavorable.

Tenir un nivell de renda, el conjunt de la unitat de convivència, corresponent al darrer període impositiu amb termini depresentació vençut, inferior als barems que s'estableixen a les bases específiques.

*IRSC = Indicador de renda de suficiència de Catalunya (per a l'any 2015 és de 7.967,73 EUR anuals).

No ser deutor de cap rebut de lloguer de l'any en curs (l'Ajuntament farà la comprovació d'ofici).

Segon. Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió d'ajuts per part de l'Ajuntament de Matadepera a persones físiques, per fomentar l'accés de les persones amb rendes més baixes al lloguer dels habitatgespúblics de Matadepera (promocions de La Florida, Mas Sot i Turó del Pujol).

Tercer. Bases Reguladores.

Ordenança general de subvencions (OGS), el text íntegre de la qual fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 50 de 27.2.2008.

Quart. Quantia.

Per determinar la quantia individual de l'ajut es tindrà en compte la puntuació obtinguda, distribuint-se de formaproporcional entre els sol·licitants la quantitat màxima fixada en l'aplicació pressupostària 15 1521 480.05 "Subvencionslloguer" dels pressupostos de l'Ajuntament per a l'any 2016, que en el moment d'aprovació d'aquestes bases és de8.000,00 EUR.

No obstant, la quantia individual podrà modular-se tenint en compte els següents criteris:

L'import màxim per unitat familiar a subvencionar no podrà ultrapassar l'import de 1.000,00 EUR, llevat que tots elsbeneficiaris hagin arribar a aquest import i no s'hagi esgotat l'aplicació pressupostària. Aplicat aquest límit, el sobrant esrepartirà (proporcionalment segons la puntuació obtinguda) entre les altres persones beneficiàries.

En el cas de concurrència d'ajuts per part d'altres administracions o entitats, la quantia individual de l'ajut municipal esminorarà per la quantia de l'import obtingut. El sobrant es repartirà (proporcionalment segons la puntuació obtinguda)entre les altres persones beneficiàries.En el supòsit de comptar amb una bonificació del lloguer d'acord amb les Bases específiques per a la concessió d'ajuts N

al lloguer per a persones arrendatàries d'habitatges públics a Matadepera, aprovades inicialment pel Ple de l'AjuntamentV

en sessió de data 25.7.2005, publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 280 de 23.11.2005 i en vigor des del 24.11.2005, la quantia individual de l'ajut es minorarà per la quantia anual de la bonificació

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

obtinguda. El sobrant es repartirà (proporcionalment segons la puntuació obtinguda) entre les altres personesbeneficiàries.

En qualsevol cas, la suma dels ajuts obtinguts per a la mateixa finalitat (ajuts de lloguer) no podrà superar l'import pagaten aquest concepte.

En el supòsit que el beneficiari tingui deutes vençuts, líquids i exigibles amb l'Ajuntament, especialment elscorresponents a rebuts del lloguer anteriors a l'any en curs, es destinarà l'ajut obtingut a compensar aquests deutes.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent a la data de publicació de l'extracte d'aquestaconvocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de dades Nacional de Subvencions(BDNS) i finalitzarà l'11 de novembre de 2016, ambdós inclosos.

Sisè. Altres dades.

Els acords adoptats en el marc d'aquesta convocatòria es publicaran i podran consultar-se en el tauler d'edicteselectrònic de l'Ajuntament de Matadepera, al qual es pot accedir des de la seu electrònica https://seu.matadepera.cat.Aquestes publicacions tindran efecte de notificació d'acord amb el previst a l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC)

Matadepera, 7 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Mireia Solsona i Garriga

ANUNCIO sobre las ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el alquiler de viviendas públicas de Matadepera (promociones La Florida, Mas Sot y Turó del Pujol), año 2016

Extracto del acuerdo de fecha 05/10/2016 de la Junta de Gobierno Local por el que se convocan ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el alquiler de viviendas públicas de Matadepera (promociones de La Florida, Mas Sot iTuró del Pujol), año 2016.

BDNS (Identif.): 319357.

Extracto del acuerdo de fecha 05/10/2016 de la Junta de Gobierno Local por el que se convocan ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el alquiler de viviendas públicas de Matadepera (promociones de La Florida, Mas Sot iTuró del Pujol), año 2016.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 17.3 b) i 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general desubvenciones (LGS), se publica el extracto de la convocatoria, el texto completo de la cual se puede consultar en laBase de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:

El texto íntegro de la convocatoria i los modelos normalizados de solicitud i justificación de las subvenciones se puedenencontrar en https://seu.matadepera.cat/.

Primer. Beneficiarios.

Pueden solicitar las ayudas reguladas en estas bases las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser arrendatarias y estar empadronadas en una de las viviendas públicas de Matadepera destinadas al alquiler de laspromociones del Mas Sot, La Florida o Turó del Pujol (el Ayuntamiento hará la comprobación de oficio).

b) No encontrarse en ninguna de las circunstancias previstas por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,general de subvenciones, que son:

a. Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones oayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias,

fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. E

b. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarado insolvente en ningún procedimiento, no haber sido declarado en concurso salvo que en éste haya adquirido eficacia un convenio, no haber estado sujeto a

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

intervención judicial o inhabilitación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, y no haber concluido elperíodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c. Haber dado lugar, por causa de la que haya sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contratocelebrado con la Administración.

d. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostentan larepresentación legal, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del altocargo de la Administración General del Estado; de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades delpersonal al servicio de las administraciones públicas, o que se trate de cualquiera de los cargos electivos regulados enla Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en los términos establecidos en esta normativa ola normativa autonómica que regula estas materias.

e. No estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas porlas disposiciones vigentes según los artículos 18 y 19 del RLGS.

f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g. No estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, según el artículo 25 del RLGS.

h. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según laLGS u otras leyes que así lo establezcan.

y. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo dela LGS, cuando concurra alguna de las circunstancias anteriores en cualquiera de sus miembros.

j. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de laspersonas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, portransformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

Además, en el caso de asociaciones, no está incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 delartículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, ni en aplicación de suartículo 30.4 está suspendido el procedimiento de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal,mientras no haya resolución firme por la que pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

c) Haber solicitado las ayudas existentes del año en curso en materia de alquiler de vivienda ante las administracionesde mayor nivel territorial, o bien acreditar no cumplir, durante el plazo de vigencia de la convocatoria, alguno de lossiguientes requisitos para poder ser una persona beneficiaria:

- Superar, la unidad de convivencia, el nivel de renta máximo permitido.

- Encontrarse en alguno de los supuestos recogidos en el artículo 13 de la LGS.

- Ser deudor de algún recibo de alquiler del año en curso.

- No poder ser solicitante durante la convocatoria abierta en el año en curso por no haberse presentado a laconvocatoria abierta en el año anterior o bien por haber obtenido ese año una resolución desfavorable.

d) Tener un nivel de renta, el conjunto de la unidad de convivencia, correspondiente al último período impositivo conplazo de presentación vencido, inferior los baremos que se establecen en las Bases Específicas:

*IRSC = Indicador de renta de suficiencia de Catalunya (para el año 2015 es de 7.967,73 EUR anuales).e) No ser deudor de ningún recibo de alquiler del año en curso (el Ayuntamiento hará la comprobación de oficio).Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Segundo. Objeto.

El objeto de estas bases es regular y fijar los criterios y el procedimiento de concesión de ayudas por parte delAyuntamiento de Matadepera a personas físicas, para fomentar el acceso de las personas con rentas más bajas alalquiler de las viviendas públicas de Matadepera (promociones de La Florida, Mas Sot y Turó del Pujol).

Tercero. Bases Reguladoras.

Ordenanza general de subvenciones (OGS), el texto íntegro de la cual fue publicado en el Butlletí Oficial de la Provínciade Barcelona número 50 de 27.2.2008.

Cuarto. Cuantía.

Para determinar la cuantía individual de la ayuda se tendrá en cuenta la puntuación obtenida, distribuyéndose de formaproporcional entre los solicitantes la cantidad máxima fijada en la aplicación presupuestaria 15 1521 480.05"Subvencions lloguer" de los presupuestos del Ayuntamiento para el año 2016, que en el momento de aprobación deestas bases es de 8.000,00 EUR.

No obstante, la cuantía individual podrá modularse teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- El importe máximo por unidad familiar a subvencionar no podrá rebasar el importe de 1.000,00 EUR, a menos quetodos los beneficiarios hayan alcanzado este importe y no se haya agotado la aplicación presupuestaria. Aplicado estelímite, el sobrante se repartirá (proporcionalmente según la puntuación obtenida) entre las demás personasbeneficiarias.

- En el caso de concurrencia de ayudas por parte de otras administraciones o entidades, la cuantía individual de laayuda municipal se minorará por la cuantía del importe obtenido. El sobrante se repartirá (proporcionalmente según lapuntuación obtenida) entre las demás personas beneficiarias.

- En el supuesto de contar con una bonificación del alquiler de acuerdo con las Bases específicas para la concesión deayudas al alquiler para personas arrendatarias de viviendas públicas en Matadepera, aprobadas inicialmente por elPleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 25.7.2005, publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 280 de 23.11.2005 y en vigor desde el 24.11.2005, la cuantía individual de la ayuda se minorará porla cuantía anual de la bonificación obtenida. El sobrante se repartirá (proporcionalmente según la puntuación obtenida)entre las demás personas beneficiarias.

- En cualquier caso, la suma de las ayudas obtenidas para la misma finalidad (ayudas de alquiler) no podrá superar elimporte pagado en este concepto.

En el supuesto de que el beneficiario tenga deudas vencidas, líquidas y exigibles con el Ayuntamiento, especialmentelos correspondientes a recibos del alquiler anteriores al año en curso, se destinará la ayuda obtenida a compensar estasdeudas.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de estaconvocatoria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de datos Nacional de Subvenciones(BDNS) i finalizará el 11 de noviembre de 2016, ambos incluidos.

Sexto. Otros datos.

Los acuerdos adoptados en el procedimiento de adjudicación regulado por estas bases específicas se publicarán ypodrán consultarse en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Matadepera, al que se puede acceder desdela sede electrónica https://seu.matadepera.cat. Estas publicaciones tendrán efectos de notificación de acuerdo con loprevisto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de lasadministraciones públicas (LPAC).Matadepera, 7 de octubre de 2016

La alcaldesa, Mireia Solsona i Garriga

V