Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Adjudicació i formalització de les obres de la rotonda de l'av. Costa Brava amb l'av. Països Catalans
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Malgrat de Mar

ANUNCI

Codi 2016/30.

La Junta de Govern Local, en data 15.09.2016 acordà l'adjudicació de les obres incloses al projecte "Ampliació de larotonda a la cruïlla de l'Av. Costa Brava amb l'Av. Països Catalans" a favor de l'empresa INGENIERIACONSTRUCTORA MANRESANA, SL, per un import de 217.311,46 EUR, més l'IVA legalment aplicable, la qual cosarepresenta un total de 262.946,87 EUR, amb l'IVA inclòs.

En el dia 29 de setembre d'anguany, s'ha formalitzat el contracte administratiu corresponent i s'ha publicitat en el perfil del contractant.

La qual cosa es fa públic segons l'article 154.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Malgrat de Mar, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde, Joan Mercader Carbó