Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació núm. 2/2016 de la plantilla de personal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

ANUNCI d'aprovació inicial de la modificació 2/2016 de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament

La Junta de Govern Local, a proposta del tinent d'alcaldia, titular de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Centrals, en sessiócelebrada el dia 20 de setembre de 2016, ha acordat aprovar inicialment la modificació 2/2016 de la plantilla delpersonal al servei de l'ajuntament.

D'acord amb el que es preveu a l'article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pelReial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per remissió de l'article 126.3 del text refós de les disposicions legalsvigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, s'exposa al públic aquestacord durant un termini de quinze dies, a comptar a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci al ButlletíOficial de la Província de Barcelona, durant el qual, les persones interessades podran examinar l'expedient en lesdependències del servei de Recursos Humans (carrer de Josep Prats, 2, planta baixa) i presentar les reclamacions queconsiderin oportunes.

La modificació de la plantilla es considerarà definitivament aprovada si en aquest termini no es presenten reclamacions.

L'Hospitalet, 5 d'octubre de 2016

La cap de secció de Gestió de Personal (Decret 4641/2016, de 07 de juny), Rosa Maria Cals Deltell