Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació del servei per a la redacció del projecte bàsic i d'execució per la construcció d'una nova pista poliesportiva coberta al complex esportiu de Les Comes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Igualada

Contractació

ANUNCI

1. Entitat adjudicatària: Dades generals i dades per l'obtenció de la informació.

a) Organisme: Ajuntament d'Igualada.

b) Dependència que tramita l'expedient: Interior.

c) Obtenció de documentació i informació:

1.- Dependència: Contractació.

2.- Domicili: Plaça Ajuntament, 1.

3.- Localitat i codi postal: Igualada 08700.

4.- Telèfon: 938031950.

5.- Fax: 938035393.

6.- Correu electrònic: galianoi@aj-igualada.net.

7.- Adreça d'internet del perfil del contractant: El perfil del contractant es troba a la PLATAFORMA DE SERVEIS DECONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Es pot accedir a la plataforma a través de lapàgina Web de l'Ajuntament d'Igualada (perfil del contractant): www.igualada.cat.

8.- Data límit d'obtenció de documentació i informació: Dins del termini de licitació. Als efectes del que disposa l'article 158 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, les sol·licituds d'informació addicional dels licitadors s'hauran de presentardins del termini de 10 dies naturals anteriors a la finalització del termini de licitació.

d) Número d'expedient: 60/2016.

2.- Objecte del contracte.

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció: Servei per a la redacció del projecte bàsic i d'execució per la construcció d'una nova pista poliesportivacoberta al complex esportiu de "Les Comes".

c) Divisió per lots i número de lots/número d'unitats: No.

d) Lloc d'execució/entrega.

1.- Domicili: Igualada.

2.- Localitat i codi postal: Igualada 08700.

e) Termini d'execució/lliurament: 18 setmanes.

f) Admissió de pròrroga: No.

g) Establiment d'un acord marc: -.

h) Sistema dinàmic d'adquisició: -.

i) CPV-2008: 71245000-7 "Projectes presentats per a aprovació, plànols d'execució i especificacions"

CPA-2008: 71.11.22 "Serveis tècnics d'arquitectura per a projectes d'edificis no residencials.

3.- Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.c) Subhasta electrònica: NO.

d) Criteris d'adjudicació: Segons la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

4.- Valor estimat del contracte: 105.000 EUR IVA exclòs.

5.- Pressupost base de licitació. E

El tipus o preu base de la contractació, es fixa en la quantitat de 105.000 EUR/IVA exclòs. Les ofertes que presentin elsC

licitadors no podran superar aquesta quantitat.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

S'entendrà que en les ofertes presentades pels licitadors està inclòs, a més del preu del contracte, l'import corresponenta l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el qual serà repercutit com a partida independent.

6.- Garanties exigides.

a) Provisional: No.

a) Definitiva: 5% import adjudicació.

7.- Criteris específics del contractista.

A més dels requisits generals de capacitat per a contractar, s'haurà d'acreditar la solvència econòmica i financera i lasolvència tècnica professional pels mitjans següents:

La solvència econòmica financera s'haurà d'acreditar per algun dels mitjans següents:

a) El volum anual de negocis del licitador, que referit a l'any de major volum de negoci dels últim tres anys conclosos,haurà de ser, almenys, del 100 % del valor estimat del contracte.

El volum anual de negocis del licitador s'haurà d'acreditar mitjançant les seves comptes anuals aprovades i dipositadesen el Registre Mercantil o en el Registre Oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en elRegistre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anualslegalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant els tres últims anys de l'IRPF acompanyant els Resums Anuals d'IVA(model 390) i el registre de les factures emeses corresponents a cadascun d'aquest anys (art.75.1.a) TRLCSP).

b) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil igual o superior a 300.000 EUR, a més d'aportarel compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execuciódel contracte. Aquest requisit s'entendrà acomplert pel licitador quan inclogui en la seva oferta un compromís vinculantde subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que haurà de ser complert dins deltermini de deu dies hàbils referit en l'article 151 del RD Legislatiu 3/2011, de 16 de novembre, TRLCSP. L'acreditació serà a través d'un certificat expedit per l'assegurador, on constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança i, a través del document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació del'assegurança, en els cassos en què procedeixi. (article 75.1.b) TRLCSP).

La solvència tècnica professional s'haurà d'acreditar de la manera següent:

1. Titulacions.

1. Estar en possessió del títol acadèmic d'arquitecte o enginyer/a o qualsevol altre títol que l'habiliti, conforme a lanormativa reguladora, per a concorre a la licitació.

Quan el licitador sigui persona física, haurà de gaudir d'alguna de les titulacions esmentades en el paràgraf anterior. Ellicitador esdevé el director de l'equip.

Cas de persones jurídiques, el director de l'equip designat per aquesta (sigui soci o no de la Societat), haurà de gaudir d'alguna de les titulacions indicades.

L'acreditació d'estar en possessió del corresponent títol serà mitjançant original o fotocòpia compulsada del títol ocertificat del col·legi professional corresponent o qualsevol altre mitjà que ho acrediti de manera fefaent.

2. En cas de titulats estrangers que siguin nacionals d'estats no membres de la Unió europea, presentaran documentque acrediti l'homologació del títol a Espanya.

3. Cas d'Unions temporals, s'haurà d'acreditar el compliment del requisit per part de tots els membres integrants a laUTE.

Documentació d'aportació obligatòria.2. Experiència professional.

Experiència professional del director de l'equip en la redacció d'estudis i projectes anteriors, relacionats amb l'objecte delV

contracte, dins del últims 5 anys: Fins a 30 punts.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Es puntuarà tenint en compte la informació que s'aporti sobre projectes o estudis anteriors que estiguin relacionats ambl'objecte del contracte. En particular es valorarà d'aquest projectes els següents aspectes: l'adaptació de la solucióconstructiva a l'entorn, la qualitat i la funcionalitat de la solució adoptada, el disseny de les instal·lacions en el que es tinguin en compte criteris de sostenibilitat, la simplicitat i coherència dels materials de la proposta i l'aportació desolucions constructives que minimitzin les despeses de manteniment.

La puntuació esmentada, es ponderarà d'acord amb el següent:

? Adaptació de la solució a l'entorn: 0 a 6 punts.

? La qualitat i funcionalitat de la solució adoptada: 0 a 6 punts.

? El disseny d'instal·lacions amb criteris de sostenibilitat: 0 a 6 punts.

? La simplicitat i coherència de la solució material de la proposta: 0 a 6 punts.

? L'aportació de solucions constructives que minimitzin les despeses de manteniment: 0 a 6 punts.

Per acreditar aquest criteri de selecció s'ha d'aportar informació detallada de tres projectes realitzats, dins del últims 5anys, l'obra dels quals s'hagi executat o es trobi en fase d'execució i que, pel seu ús i/o característiques i complexitat tècnica i/o magnitud, siguin equiparables a l'objecte del contracte. Les dades que necessàriament s'hauran d'indicar pera cadascun d'aquests tres projectes són:

? Col·laboradors (si n'hi ha).

? Data del projecte.

? Dates d'inici i acabament de l'obra.

? Superfície urbanitzada.

? Pressupost total de l'obra (IVA inclòs).

? Documentació gràfica en suport paper: 1 DIN A3.

? Tota la informació necessària relacionada amb els criteris de solvència indicats i la seva ponderació.

Documentació d'aportació obligatòria.

Experiència professional del director de l'equip, en estudis i projectes anteriors en altres àmbits diferents de l'objecte delcontracte, dins dels últims 5 anys: Fins a 20 punts.

Es puntuarà en funció de l'experiència en redacció d'estudis i projectes, en direcció d'obres, en gestió, publicacionsgràfiques i els premis obtinguts.

La puntuació esmentada es ponderarà d'acord amb el següent:

? L'autor del projecte o estudi és, al menys, coautor amb un 50% de participació, de la major part de l'obra presentada en el seu currículum. 0 a 10 punts.

? Volum anual de projectes o estudis redactats i direcció d'obres i gestió, en els darrers cincs anys. 0 a 5 punts.

? Difusió, mitjançant publicacions gràfiques i premis obtinguts relacionats amb l'objecte del concurs: 0 a 5 punts.

Per acreditar aquest criteri de selecció s'ha d'aportar la documentació següent:

? En relació al primer criteri de ponderació, els licitadors l'hauran d'acreditar mitjançant una relació de les obres i una declaració responsable, conforme ha estat coautor amb una participació mínima del 50%. Documentació d'aportacióobligatòria.

? En relació al segon criteri de ponderació, els licitadors l'hauran d'acreditar mitjançant una relació de les obres i una declaració responsable. Documentació d'aportació obligatòria.

? En relació al tercer criteri de ponderació, els licitadors l'hauran d'acreditar de la manera següent:

1. Pel que fa a la difusió mitjançant publicacions gràfiques, hauran d'informar sobre la data, nom i editorial de lapublicació. Documentació d'aportació facultativa.

2. Pel que fa als premis obtinguts, hauran d'informar sobre la data, nom i descripció del premi rebut. Documentaciód'aportació facultativa.Experiència professional de l'equip tècnic del projecte (col·laboradors), en els últims 5 anys: Fins a 20 punts. E

El licitador haurà de presentar, obligatòriament, l'equip tècnic que l'acompanyarà en el compliment del contracte, cas deC

resultar l'adjudicatari. Col·laboradors que poden pertànyer o no al despatx professional del licitador.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Aquest equip tècnic haurà de gaudir de la capacitació adequada per a donar resposta a les disciplines següents:estructures, construcció, instal·lacions, amidaments i pressupost.

El que es valora en aquest apartat, és l'adequació i l'experiència professional dels perfils dels col·laboradors en lesdisciplines que s'especifiquen més avall.

Es puntuarà tenint en compte l'especialització professional i l'experiència.

La puntuació esmentada es ponderarà d'acord amb el següent:

? Responsable estructures: 0 a 5 punts.

? Responsable de construcció: 0 a 5 punts.

? Responsable d'instal·lacions: 0 a 5 punts.

? Responsable d'amidaments i pressupost: 0 a 5 punts.

Per acreditar aquest criteri de selecció s'ha d'aportar una relació de l'equip tècnic que es proposa, indicant nom icognoms, titulació i relació de projectes en què hagin participat en la redacció, indicant: data, objecte, pressupost,destinatari i especialització en la qual ha intervingut. Documentació d'aportació obligatòria.

Cas de col·laboradors externs a l'estructura del licitador, s'haurà de manifestar per escrit l'acceptació de la col·laboració.Documentació d'aportació obligatòria.

Recursos del licitador i dels seus col·laboradors: Fins a 10 punts.

Es puntuarà tenint en compte els recursos humans, materials i els recursos informàtics. Els recursos humans han deformar part del despatx professional del licitador. A diferència de l'apartat anterior aquí no es valora l'adequació del perfildels col·laboradors ?que poden ser externs a l'organització del despatx- en les disciplines previstes, sinó el nombre depersonal afectat al despatx - administratius, delineants...que garanteixin l'assumpció d'un treball com el que és objected'aquest contracte, dins dels terminis previstos.

La puntuació esmentada es ponderarà d'acord amb el següent:

? Estructura de despatx i recursos humans del concursant i els col·laboradors: 0 a 5 punts.

? Inventari de mitjans informàtics disponibles per part del concursant i dels col·laboradors a nivell de maquinari iprogramari: 0 a 5 punts.

Per acreditar aquest criteri de selecció s'ha d'aportar una memòria explicativa en relació a l'estructura de despatx irecursos humans del concursant i col·laboradors i dels mitjans informàtics disponibles per part del concursant i delscol·laboradors, a nivell de maquinaria i programari. Documentació d'aportació obligatòria.

La no aportació de la documentació suposarà l'exclusió del licitador de la licitació.

Requisits mínims de solvència professional.

Total puntuació en tots els conceptes: 0 a 80 punts.

D'acord amb els criteris establerts per a la solvència tècnica i professional, els empresaris hauran d'assolir unapuntuació mínima de 50 punts.

Aquells que no assoleixin la solvència tècnica o professional mínima quedaran exclosos de la licitació, no considerant-seles seves proposicions econòmiques.

8.- Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals, a partir de l'endemà de la data de publicació en el Butlletí Oficia de laProvíncia i en el perfil del contractant.b) Modalitat de presentació: Segons clàusula 8 del Plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació.

V

1) Dependència: Ajuntament d'Igualada, Departament de contractació.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

2) Domicili: Plaça Ajuntament, 1.

3) Localitat i codi postal: Igualada 08700.

4) Direcció electrònica: galianoi@aj-igualada.net.

d) Número previst d'empreses a les que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): No.

e) Admissió de variants, si escau: Si.

f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a conservar la seva oferta: Fins a la data de formalització delcontracte.

9.- Obertura d'ofertes.

a) Descripció: Segons clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars.

b) Direcció: Ajuntament d'Igualada, Plaça de l'Ajuntament, 1 Sala de vidre, 5a planta.

c) Localitat i codi postal: Igualada, 08700.

d) Data i hora: Segons clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars.

10.- Despeses de publicitat: A càrrec de l'Ajuntament d'Igualada.

11.- Data d'enviament de l'anunci al "Diari Oficial de la Unió Europea", si escau: No.

12.- Altres informacions.

Criteris de valoració de les ofertes.

Valoració de l'oferta:

- Oferta econòmica: fins a 25 punts.

- Memòria tècnica: fins a 20 punts.

12.1 Forma de valoració de l'Oferta econòmica. Fins a 25 punts:

La valoració de cada oferta P s'obtindrà de la següent manera:

A l'oferta econòmica més baixa, que no incorri en baixa temerària, se li atorgarà la màxima puntuació.

La puntuació de la resta de les ofertes s'avaluarà de la següent manera:

Preu de l'oferta més baixa x 25

P (punts) = ___________________________

Preu de l'oferta que es valora

12.2 Forma de valoració de la Memòria tècnica. Fins a 20 punts.

Caldrà presentar un petit document, (mínim 3 DIN A4), on es facin les aportacions tècniques que es cregui convenientrespecte als criteris d'implantació de l'edificació, respecte al pla funcional i la confortabilitat de l'edifici, respecte a criterisestructurals i de construcció, respecte a la implantació d'instal·lacions, respecte als criteris de manteniment i desostenibilitat.

La puntuació total es ponderarà en funció de les aportacions tècniques d'acord amb el següent:

? Criteris d'implantació de l'edificació (Fins a 4 punts).

? Criteris sobre el pla funcional i la confortabilitat de l'edifici (Fins a 4 punts).

? Criteris estructurals i de construcció (Fins a 4 punts).

? Criteris d'implantació d'instal·lacions (Fins a 4 punts).

? Criteris de manteniment i sostenibilitat (Fins a 4 punts).

Igualada, 30 de setembre de 2016L'alcalde, Marc Castells BerzosC