Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte d'obres corresponents al projecte de condicionament pel manteniment de la zona d'aparcament del camp de futbol del complex esportiu Les Comes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Igualada

ANUNCI

Pel qual es fa pública la formalització de la contractació de les obres corresponents al projecte d'acondicionament pelmanteniment de la zona d'aparcament del camp de futbol del complex esportiu "Les Comes" (exp. 36/2016).

Es fa públic, per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix l'article 154 del RDL 3/2011, de 14 denovembre, pel que s'aprova el text refós de la llei de Contractes de sector públic, que s'ha formalitzat el contractesegüent:

1. Entitat adjudicatària.

a) Organisme: Ajuntament d'Igualada.

b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.

c) Número d'expedient: 36/2016.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus de contracte: Obres.

b) Descripció de l'objecte: Contractació de les obres corresponents al projecte d'acondicionament pel manteniment de lazona d'aparcament del camp de futbol del complex esportiu "Les Comes".

c) Divisió de lots: No hi ha.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinari.

b) Procediment: Procediment obert.

4. Pressupost base de licitació.

Import total: 247.681,53 EUR/IVA exclòs.

5. Termini d'execució: 3 mesos.

6. Revisió de preus: No.

7. Formalització.

a) Data: 26.09.2016.

b) Contractista: ELECNOR SA.

c) Nacionalitat: Espanyola.

d) Import d'adjudicació: 178.538,05 EUR/IVA exclòs.

Igualada, 27 de setembre de 2016

L'alcalde, Marc Castells i Berzosa