Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Igualada

Contractació

ANUNCI

1. Entitat adjudicatària: Dades generals i dades per l'obtenció de la informació.

a) Organisme: Ajuntament d'Igualada.

b) Dependència que tramita l'expedient: Interior.

c) Obtenció de documentació i informació:

1.- Dependència: Contractació.

2.- Domicili: Plaça Ajuntament, 1.

3.- Localitat i codi postal: Igualada 08700.

4.- Telèfon: 938031950.

5.- Fax: 938035393.

6.- Correu electrònic: galianoi@aj-igualada.net.

7.- Adreça d'internet del perfil del contractant: El perfil del contractant es troba a la PLATAFORMA DE SERVEIS DECONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Es pot accedir a la plataforma a través de lapàgina Web de l'Ajuntament d'Igualada (perfil del contractant): www.igualada.cat.

8.- Data límit d'obtenció de documentació i informació: Dins del termini de licitació. Als efectes del que disposa l'article 158 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, les sol·licituds d'informació addicional dels licitadors s'hauran de presentardins del termini de 10 dies naturals anteriors a la finalització del termini de licitació.

d) Número d'expedient: 40/2016.

2.- Objecte del contracte.

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció: Servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals de l'Ajuntament d'Igualada.

c) Divisió per lots i número de lots/número d'unitats: No.

d) Lloc d'execució/entrega:

1.- Domicili: edificis municipals de l'Ajuntament d'Igualada.

2.- Localitat i codi postal: Igualada 08700.

e) Termini d'execució/lliurament: 2 anys.

f) Admissió de pròrroga: Si, dues pròrrogues anuals expresses.

g) Establiment d'un acord marc: -.

h) Sistema dinàmic d'adquisició: -.

i) CPV-2008: 50750000-7 "Serveis de manteniment d'ascensors". (referència de nomenclatura): CPA-2008: 33.12.15"Serveis de reparació i manteniment de maquinaria d'elevació i manipulació."

3.- Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària.b) Procediment: Obert.

c) Subhasta electrònica: NO.

d) Criteris d'adjudicació: Segons la clàusula 10a del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

4.- Valor estimat del contracte: 115.200 EUR IVA exclòs.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

5.- Pressupost base de licitació.

El tipus o preu base de la contractació, es fixa en la quantitat de 18.000 EUR/any, IVA exclòs.

Les ofertes que presentin els licitadors no podran superar aquesta quantitat.

S'entendrà que en les ofertes presentades pels licitadors no està inclòs, en el preu del contracte, l'import corresponent al'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el qual serà repercutit com a partida independent.

6.- Garanties exigides.

a) Provisional: No.

b) Definitiva: 5% import adjudicació.

7.- Criteris específics del contractista.

A més dels requisits generals de capacitat per a contractar, s'haurà d'acreditar la solvència econòmica i financera i lasolvència tècnica professional pels mitjans següents:

La solvència econòmica financera s'haurà d'acreditar per algun dels mitjans següents:

a) El volum anual de negocis del licitador, que referit a l'any de major volum de negoci dels últim tres anys conclosos,haurà de ser, almenys, una vegada el valor anual mig del contracte.

El volum anual de negocis del licitador s'haurà d'acreditar mitjançant les seves comptes anuals aprovades i dipositadesen el Registre Mercantil o en el Registre Oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en elRegistre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anualslegalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant els tres últims anys de l'IRPF acompanyant els Resums Anuals d'IVA(model 390) i el registre de les factures emeses corresponents a cadascun d'aquest anys (art.75.1.a) TRLCSP).

b) Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior a300.000 EUR per sinistre i any, a més d'aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi elmanteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entendrà acomplert pel licitadorquan inclogui en la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurançaexigida, compromís que haurà de ser complert dins del termini de deu dies hàbils referit en l'article 151 del RD Legislatiu 3/2011, de 16 de novembre, TRLCSP. L'acreditació serà a través d'un certificat expedit per l'assegurador, on constin elsimports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança i, a través del document de compromís vinculant desubscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els cassos en què procedeixi. (article 75.1.b) TRLCSP).

La solvència tècnica professional s'haurà d'acreditar de la manera següent:

L'experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa que l'objecte del contracte (art.75.1.a) TRLCSP).

L'experiència s'haurà d'acreditar mitjançant la relació dels treballs efectuats pel licitador en els últims cinc anys, delsmateix tipus o naturalesa que l'objecte del contracte.

S'haurà d'avalar amb la presentació de certificats de bona execució, en relació als serveis més importants, quan eldestinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit peraquest i a falta de certificat d'aquest, mitjançant una declaració del licitador, acompanyada de document original ofotocòpia compulsada que acrediti de manera fefaent les dades indicades en la relació responsable.

Tant en la relació com en els certificats a presentar, cal indicar objecte, import, dates, lloc d'execució i destinatari público privat.

El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució ha de ser igual o superior al 90% del valorestimat del contracte o valor anual mig si és inferior.8.- Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació. E

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals, a partir de l'endemà de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del contractant.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

b) Modalitat de presentació: Segons clàusula 9a del Plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:

1) Dependència: Ajuntament d'Igualada, Departament de contractació.

2) Domicili: Plaça Ajuntament, 1.

3) Localitat i codi postal: Igualada 08700.

4) Direcció electrònica: galianoi@aj-igualada.net.

d) Número previst d'empreses a les que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): No.

e) Admissió de variants, si escau: Si.

f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a conservar la seva oferta: Fins a la data de formalització delcontracte.

9.- Obertura d'ofertes.

a) Descripció: Segons clàusula 12a del plec de clàusules administratives particulars.

b) Direcció: Ajuntament d'Igualada, Plaça de l'Ajuntament, 1 Sala de vidre, 5a planta.

c) Localitat i codi postal: Igualada, 08700.

d) Data i hora: Segons clàusula 12a del plec de clàusules administratives particulars.

10.- Despeses de publicitat: A càrrec de l'Ajuntament d'Igualada.

11.- Data d'enviament de l'anunci al "Diari Oficial de la Unió Europea", si escau: No.

12.- Altres informacions.

Criteris de valoració.

La valoració de les ofertes presentades es farà en base als aspectes i puntuacions següents:

a) Oferta econòmica: Fins a 30 punts.

b) Oferta tècnica: Fins a 7 punts.

c) Millores en la gestió i les instal·lacions: Fins a 1 punt.

PONDERACIÓ DELS CRITERIS:

- Oferta econòmica (30 punts màxim).

L'oferta econòmica resultarà de complimentar el quadre de l'annex II del plec de prescripcions tècniques.

La puntuació de cada oferta (P) s'obtindrà segons l'expressió següent:

P = m x·b + k essent:

b = % de baixa corresponent a l'oferta que es vol puntuar.

K = puntuació màxima assignada a l'oferta econòmica dividida per 1,15.

(*) Oferta més barata.

Les millores proposades per les empreses es considera que estaran incloses en el preu del contracte.

Juntament amb el model d'oferta previst en el plec de clàusules administratives particulars, acompanyar l'annex II del

plec de prescripcions tècniques (desglòs oferta) degudament emplenat.

Aquesta documentació és d'aportació OBLIGATÒRIA.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

- Oferta tècnica (fins a 7 punts).

a) Prevenció de riscos laborals: fins a 2,5 punts.

- Si acredita disposar certificació d'OHSAS 18001: 0,5 punts.

- Formació dels treballadors relacionada amb els riscos laborals: fins a 2 punts.

- Fins a 10 hores de formació: 1 punt.

- Més de 10 hores: 2 punts.

Per assolir la puntuació d'aquest apartat es requerirà un compromís explicit signat pel responsable de l'empresa, en elqual hi figuri el número total d'hores de formació relacionada amb els riscos laborals que rebrà cada treballador durant els 9 primers mesos de contracte.

Aquesta documentació és d'aportació FACULTATIVA.

b) Sistema d'autocontrol de qualitat del servei prestat per part de l'empresa: fins a 2,5 punts.

- Si acredita disposar certificació ISO 9001 o superior: 1,25 punts.

- Altres sistemes de control dels seus equips de treball: 1,25 punts.

Aquesta documentació és d'aportació FACULTATIVA.

c) Formació dels treballadors relacionada amb l'objecte del contracte: fins a 2 punts.

- Fins a 5 hores: 1 punt.

- De més de 5 h a 10 hores: 1,5 punts.

- Més de 10 hores: 2 punts.

Per assolir la puntuació d'aquest apartat es requerirà un compromís èxplicit signat per el responsable de l'empresa, en elque figuri el número total d'hores de formació relacionada amb el lloc de treball que rebrà cada treballador durant la duració del contracte.

Aquesta documentació és d'aportació FACULTATIVA.

- Millores en la gestió i les instal·lacions (fins a 1 punt).

Es valoraran les millores següents:

- Per adopció de mesures d'estalvi energètic: 1 punt.

Presentar una memòria on s'indiqui les mesures d'estalvi energètic que es proposen.

Aquesta documentació és d'aportació FACULTATIVA.

L'empresa adjudicatària serà aquella que la seva oferta hagi obtingut la màxima puntuació.

Igualada, 30 de setembre de 2016

L'alcalde, Marc Castells Berzosa