Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de la instal·lació i gestió del servei d'una pista de gel
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Igualada

Contractació

ANUNCI

1. Entitat adjudicatària: Dades generals i dades per l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament d'Igualada.

b) Dependència que tramita l'expedient: Interior.

c) Obtenció de documentació i informació:

1.- Dependència: Contractació.

2.- Domicili: Plaça Ajuntament, 1.

3.- Localitat i codi postal: Igualada 08700.

4.- Telèfon: 938031950.

5.- Fax: 938035393.

6.- Correu electrònic: galianoi@aj-igualada.net.

7.- Adreça d'Internet del perfil del contractant: El perfil del contractant es troba a la PLATAFORMA DE SERVEIS DECONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Es pot accedir a la plataforma a través de lapàgina Web de l'Ajuntament d'Igualada (perfil del contractant): www.igualada.cat.

8.- Data límit d'obtenció de documentació i informació: 15 dies naturals, a partir de l'endemà de la data de publicació enel Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil del Contractant.

9.- Número d'expedient: 59/2016.

2.- Objecte del contracte.

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció: Instal·lació i gestió del servei d'una pista de gel a Igualada.

c) Divisió per lots i número de lots/número d'unitats: No.

d) Lloc d'execució/entrega.

1.- Domicili: Pl. Cal Font.

2.- Localitat i codi postal: Igualada, 08700.

e) Termini d'execució/lliurament: Des de la firma del contracte fins al 15 de gener de 2017.

f) Admissió de pròrroga: Es podrà renovar a l'exercici 2017-2018, des de la firma de l'acord de renovació fins el 15 degener de 2018.

g) Establiment d'un acord marc: ---------

h) Sistema dinàmic d'adquisició:----------

i) CPA-2008: 93.29 "Altres serveis recreatius i d'entreteniment" CPV-2008: 51500000-7 "Serveis d'instal·lació demaquinaria i equips"

3.- Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Subhasta electrònica: NO.d) Criteris d'adjudicació: Segons la clàusula 9a. del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

4.- Valor estimat del contracte: 152.600 EUR IVA exclòs.

5.- Pressupost base de licitació: E

El tipus o preu base de la contractació, es fixa en la quantitat de 35.000 EUR/any IVA exclòs.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

Les ofertes que presentin els licitadors no podran superar aquesta quantitat.

S'entendrà que en les ofertes presentades pels licitadors està inclòs, a més del preu del contracte, l'import corresponenta l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el qual serà repercutit com a partida independent.

El preu estimat del contracte és de 152.600 IVA exclòs (pels dos anys, amb inclusió de la previsió d'ingressos queobtindrà el contractista en l'explotació del servei).

6.- Garanties exigides.

a) Provisional: NO.

b) Definitiva: 5% import adjudicació.

7.- Criteris específics del contractista:

- Solvència econòmica i financera.

S'haurà d'acreditar per algun dels mitjans següents:

- El volum anual de negocis, que referit a l'any de major volum de negoci en l'àmbit al qual es refereix el contracte, delsúltims tres anys conclosos haurà de ser, al menys, una vegada el valor anual mig del contracte.

El volum anual de negocis del licitador s'haurà d'acreditar mitjançant les seves comptes anuals aprovades i dipositadesen el Registre Mercantil o en el Registre Oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en elRegistre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anualslegalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant els tres últims anys de l'IRPF acompanyant els Resums Anuals d'IVA(model 390) i el registre de les factures emeses corresponents a cadascun d'aquest anys (art.75.1.a) TRLCSP).

- Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior a300.000 EUR, a més d'aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la sevacobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entendrà acomplert pel licitador quan inclogui en la sevaoferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís quehaurà de ser complert dins del termini de deu dies hàbils referit en l'article 151 del RD Legislatiu 3/2011, de 16 denovembre, TRLCSP. L'acreditació serà a través d'un certificat expedit per l'assegurador, on constin els imports i riscosassegurats i la data de venciment de l'assegurança i, a través del document de compromís vinculant de subscripció,pròrroga o renovació de l'assegurança, en els cassos en què procedeixi. (article 75.1.b) TRLCSP).

- Solvència professional i tècnica.

Experiència en actuacions relacionades amb la prestació del servei d'instal·lació i gestió d'una pista de gel.

Es podrà acreditar amb la relació dels principals serveis o treballs realitzats en els darrers cinc anys que incloguil'import, dates i destinatari públic o privat d'aquests. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran per certificats expeditso visats per l'òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecteprivat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca de certificat, mitjançant una declaració responsable del'empresari, acompanyada de documentació original o fotocòpia compulsada que acrediti de manera fefaent les dadesindicades en la declaració responsable.

El requisit mínim serà que l'import anual acumulat de l'any de major execució, ha de ser igual o superior al 90% del valorestimat del contracte. (article 78.1.a) TRLCSP) o valor anual mig si és inferior.

8.- Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals, a partir de l'endemà de la data de publicació en el Bulletí Oficia de laProvíncia i en el perfil del contractant.

c) Modalitat de presentació: Segons clàusula 8a del Plec de clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació.1) Dependència: Ajuntament d'Igualada, Departament de contractació.

V

2) Domicili: Plaça Ajuntament, 1.

3) Localitat i codi postal: Igualada 08700.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

4) Direcció electrònica: galianoi@aj-igualada.net.

e) Número previst d'empreses a les que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): No.

f) Admissió de variants, si escau: Si.

g) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a conservar la seva oferta: Fins a la data de formalització delcontracte.

9.- Obertura d'ofertes.

a) Descripció: Segons clàusula 11a del plec de clàusules administratives particulars.

b) Direcció: Ajuntament d'Igualada, Plaça de l'Ajuntament, 1 Sala de vidre, 5a planta.

c) Localitat i codi postal: Igualada, 08700.

d) Data i hora: Segons clàusula 11a del plec de clàusules administratives particulars.

10.- Despeses de publicitat: A càrrec de l'Ajuntament d'Igualada.

11.- Data d'enviament de l'anunci al " Diari Oficial de la Unió Europea", si escau: No.

12.- Altres informacions:

12.1 Valoració de l'oferta:

Criteris de valoració.

Valoració de l'oferta:

a) Oferta econòmica: Fins a 10 punts.

b) Oferta tècnica: Fins a 10 punts.

- Oferta econòmica:

L'oferta econòmica amb la màxima baixa li correspondrà la màxima puntuació, d'acord amb la fórmula següent:P=m*b+k, on:

k és la puntuació màxima assignada a l'oferta econòmica dividida per 1,15.

b és el % de baixa corresponent a l'oferta que es vol puntuar.

- Oferta tècnica:

La documentació indicada en aquest apartat d'oferta tècnica és d'obligatòria aportació. SI NO ES PRESENTA,L'OFERTA SERÀ EXCLOSA DE LA LICITACIÓ:

- Idoneïtat de la maquinària: fins a 5 punts.

- Es valorarà que el conjunt de la màquina refrigeradora, bomba recirculadora i tanc d'estabilització treballi per sota oigual a 173,205 kW, que és el subministrament que disposa l'Ajuntament per la pista de gel.

a) La màquina de fred, bomba recirculadora i tanc d'estabilització treballen per sota o igual als 173,205 kW: 5 punts.

b) La màquina de fred treballa per sobre els 173,205 kW, però en la memòria indica les mesures de seguretat i deminimització de soroll (adequat segons ordenança municipal de soroll) i espai: 2 punts.

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Es valorarà que la màquina sigui compacta.

a) La maquinària és compacta: 5 punts.

b) La màquina no es compacta, però en la memòria tècnica indica les mesures de seguretat i de minimització de soroll(adequat segons ordenança municipal de soroll) i espai: 2 punts.

Igualada, 29 de setembre de 2016

L'alcalde, Marc Castells Berzosa