Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte per a la prestació del servei preventiu sanitari en actes organitzats per l'Ajuntament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI

Exp.2016/014.

En sessió celebrada per la Junta de Govern Local del dia 4 d'octubre de 2016, s'aprovà la contractació del contracte deserveis per a la prestació del servei preventiu sanitari en actes organitzats per l'Ajuntament de Granollers i els plecs declàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que han de regir la tramitació d'aquest expedient licitatori,mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, així com s'acordà convocar la licitació de forma simultània, d'acordamb allò previst als articles 191, 142.1 i 157 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, d'acord amb les següents condicions:

1. Objecte del contracte: Prestació dels serveis preventius sanitaris en actes organitzats per l'Ajuntament de Granollers,d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars.

2. Pressupost base de licitació:

El pressupost tipus o preu màxim del contracte és de 100.497,00 EUR (IVA exclòs) per als exercicis 2017 i 2018.

El valor total estimat màxim del contracte és de 180.894,60 EUR (IVA exclòs), que compren el període executiu, les eventuals pròrrogues i l'import màxim de modificació de contracte, 30.149,10 EUR, que s'estableix en un màxim del 20%sobre el total de l'import que s'adjudiqui, segons es detalla en la clàusula IX del plec de clàusules administrativesparticulars.

La despesa global la configurarà la despesa real acumulada pels serveis efectivament prestats objecte del contracte i elpreu unitari ofert amb càrrec al codi pressupostari J5112,31130,22799 de cada exercici.

S'estableixen els preus unitaris màxims de sortida a licitació en la clàusula II.1 del plec de clàusules administrativesparticulars.

La distribució pressupostària per anualitats durant el període executiu serà:

Exercici 2017: Import màxim 50.248,50 EUR + 874,13 EUR d'IVA = 51.122,63 EUR.

Exercici 2018: Import màxim 50.248,50 EUR + 874,13 EUR d'IVA = 51.122,63 EUR.

i en cas de pròrroga:

Exercici 2019: Import màxim 50.248,50 EUR + 874,13 EUR d'IVA = 51.122,63 EUR.

3. Garanties de la contractació: El licitador que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà de constituir unagarantia definitiva del 5% de l'import de licitació (5.024,85 EUR) exclòs l'IVA, en el termini de 10 dies hàbils següents acomptar des del requeriment de l'òrgan de contractació.

4. Termini d'execució: La durada d'aquest contracte de serveis serà de 24 mesos, amb efectes des de l'1 de gener de 2017 a les 8 h del matí fins a l'1 de gener de 2019 a les 7:59 h del matí (inclosa nit de cap d'any 2018-2019), prorrogableper a 12 mesos mes. En tot cas, la data de començament de la prestació serà posterior a la formalització del contracte.

5. Obtenció de documentació i informació: El plec de condicions administratives i tècniques particulars d'aquestacontractació es podran aconseguir a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers:

https://seuelectronica.granollers.cat on es determina el perfil del contractant, dins el període de presentació deproposicions.

6. Presentació de pliques. Els licitadors presentaran els tres sobres tancats acompanyats d'instància al Registre General de l'Ajuntament "OAC" (C/Sant Josep, núm. 7 08401 Granollers) dins l'horari d'atenció al públic (de 8:30 h a 19 h, dedilluns a dijous, i de 8:30 a 14 h els divendres, excepte festius al municipi). E

La data límit per a la presentació de pliques: 2 de novembre de 2016 a les 19:00 hores.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

7. Obertura de pliques: Sobre núm. 2: a la sala de reunions, situada al carrer Sant Josep, 7 2a.planta de Granollers, a les11:15 hores del dia 7 de novembre de 2016.

8. Despeses dels anuncis: A càrrec del contractista adjudicatari del servei.

9. Criteris per a la valoració de les proposicions: Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'ofertaeconòmicament més avantatjosa es tindrà en compte els criteris d'adjudicació establerts en el Plec de clàusulesadministratives particulars.

10. Solvència econòmica i tècnica: Per a l'acreditació de la solvència econòmica i tècnica es tindran en compte elscriteris que figuren en el Plec de clàusules administratives particulars aprovat i publicat en el perfil del contractant.

11. Model de proposició i documentació que cal presentar: Els licitadors hauran de presentar la seva sol·licitud ajustadaal model de proposició que consta en el Plec de condicions aprovat.

Granollers, 7 d'octubre de 2016

La cap del Servei de Contractació i Compres, Núria Blanchar i Cazorla