Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Designació del representant del grup municipal de Ciutadans C's
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI

En data 27 de setembre de 2016 la sessió ordinària del ple de la corporació va prendre l'acord del següent tenor:

Identificació de l'expedient: Designar representant del Grup Municipal de Ciutadans C's al Consell de Cooperació iSolidaritat

Fets:

Per acord del Ple de data 1 de juliol de 2015 es van nomenar, entre d'altres, els representants municipals a les societatsi als consells locals sectorials.

En data de 20 de juliol de 2016, el Grup Municipal C's CIUTADANS, sol·licita que es modifiqui el nomenament delsrepresentants municipals corresponents al seu Grup Municipal, en la persona i organisme relacionat:

Consell de Cooperació i Solidaritat: Arlix Colmenarez Durán.

Fonaments jurídics:

Article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el reglament d'organització, funcionament irègim jurídic de les entitats locals. I articles 27 i 29 del Reglament Orgànic Municipal.

Acords:

Primer.- Designar al senyor Arlix Colmenarez Durán, en representació del Grup Municipal C's CIUTADANS, al Consellde Cooperació i Solidaritat, en substitució del senyor Juan Manuel de Vargas.

Segon.- Comunicar aquest acord al Consell de Cooperació i Solidaritat, a les persones designades i a les persones queostentaven la citada representació fins a aquest moment.

Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d'anuncis.

Granollers, 29 de setembre de 2016

La secretària general, Catalina Victory Molné