Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Projecte d'adequació de paviments 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

EDICTE sobre l'aprovació definitiva de projecte d'obra local ordinària

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 26 de juliol de 2016, va aprovarinicialment el Projecte d'adequació de paviments 2016 (obra 42/16), d'aquesta ciutat, així com l'Estudi bàsic deSeguretat i Salut, amb un pressupost estimat de 103.294,16 EUR més la quantitat de 21.691,77 EUR en concepte del21% d'IVA, que fa un total de 124.985,93 EUR, redactat pels tècnics municipals d'Obres i Projectes.

Atès que no s'han presentat al·legacions en el termini d'informació pública endegats mitjançant anuncis publicats en elButlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 d'agost de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,número 7177 de 4 d'agost de 2016 i en tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació, i en virtut de l'acord municipalanterior, el projecte relacionat es considera aprovat definitivament.

Contra l'acord anterior, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició potestatiu davantl'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia seguint al de la publicació d'aquest edicte.

O bé, directament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de laprovíncia de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord anterior.

Granollers, 30 de setembre de 2016

La secretària general, Catalina Victory Molné