Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Projecte de renovació de voreres del carrer Ponent
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

EDICTE sobre l'aprovació definitiva d'un projecte d'obra local ordinària

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 12 de juliol de 2016, va aprovarinicialment el Projecte de renovació de voreres del carrer Ponent entre carrer Rec i carrer Torras i Bages (obra 31/16),d'aquesta ciutat, així com l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost estimat de 381.430,48 EUR més laquantitat de 80.400,40 EUR en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 461.530,88 EUR, redactat pels tècnicsmunicipals d'Obres i Projectes.

Atès que no s'han presentat al·legacions en el termini d'informació pública endegats mitjançant anuncis publicats en elButlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 d'agost de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,número 7171 de 27 de juliol de 2016 i en tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació, i en virtut de l'acord municipal anterior, el projecte relacionat es considera aprovat definitivament.

Contra l'acord anterior, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició potestatiu davantl'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia seguint al de la publicació d'aquest edicte.

O bé, directament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de laprovíncia de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord anterior.

Granollers, 30 de setembre de 2016

La secretària general, Catalina Victory Molné