Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Sentència sobre l'Estudi de detall de reajustament de les alineacions del camí de la Plana
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Granada

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2016 va prendre l'acord de donar compliment a lasentència 756 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció tercera, en quees declara Nul de Ple Dret l'acord del Ple de l'Ajuntament de 27 d'octubre de 2009, pel qual es va aprovar definitivamentl'Estudi de Detall de reajustament de les alineacions del Camí de la Plana, concretament dels edificis 3,5,7 i 9.

La qual cosa es fa pública per general coneixement.

La Granada, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde-president, Diego Díez de los Ríos Sánchez