Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 9, taxa per la prestació de l'escola bressol
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Fonollosa

ANUNCI

En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pelReial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases delrègim local, l'article i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal ide règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament en sessió plenària de data 4 de novembre de 2015 aprovàprovisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 9 reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei d'EscolaBressol.

Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, l'acordprovisional, ha esdevingut definitiu i es publica el text íntegre de l'ordenança:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL.

1) Modificació:

Article 6è.- Quota tributària.

2) Text refós:

Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei d'Escola Bressol.

Article 1. Fonament i naturalesa.

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d'escola bressol, que es regirà per la presentOrdenança.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d'escolarització, atenció, cura i vigilància dels nens, i altrescomplementaris, propis de les escoles bressol, quan aquests es realitzin pels serveis municipals.

Article 3. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn dela prestació de serveis o realització de les activitats d'ensenyament i altres complementaris que es detallen a l'article 6d'aquesta Ordenança.

2. Estaran obligats al pagament del la taxa els pares o tutors dels menors alumnes de l'escola bressol.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i al'Ordenança General.2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termesprevistos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals.

1. No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectesE

passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

2. Malgrat el disposat a l'apartat anterior, a l'article 6.2 d'aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicablesquan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

Article 6. Quota tributària.

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifa

Descripció

Import

Jornada ordinària (5 hores)

140 EUR/mes

Jornada ordinària (2 dies a la setmana)

70,00 EUR/mes

Menjador i descans mensual (de 12 a 15 hores)

150 EUR/mes

Menjador i descans (de 12 a 15 hores) per cada dia aïllat (màxim 10 al mes)

8 EUR/dia

Menjador i descans mensual lactants (de 12 a 15 hores)

90 EUR/mes

Menjador i descans lactants (de 12 a 15 hores) per cada dia aïllat (màxim 10 al mes)

5 EUR/dia

Hora tarda mensual (de 16 a 17 hores)

30 EUR/mes

8 Hora addicional puntual

3,5 EUR/hora

10

Quota manteniment plaça (blindada fins 1 desembre)

45 EUR/mes

11

Material

6,5 EUR/mes

En el supòsit que es produeixi una baixa per malaltia i sempre que es comuniqui prèviament la mateixa el dia anterior o,com a màxim, el mateix dia fins les 9 del matí, s'abonarà 3,26 EUR de la quota de menjador en les tarifes 2 i 4, corresponents al menjar dels dies que el nen/a no gaudeixi del servei.

2. En situacions d'escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran en un 50%.

A efectes d'obtenir aquesta reducció, s'haurà de presentar la corresponent sol·licitud, adjuntant còpia de l'últimadeclaració d'IRPF, en el Departament de Serveis Socials. Aquest Servei informarà sobre la procedència d'aplicar elbenefici sol·licitat.

3. En situacions d'absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els serveisgratuïtament, previ informe de l'Àrea de Serveis Socials.

4. En situacions de família nombrosa o família monoparental, les tarifes contingudes en el punt anterior, es reduiran un10%.

Aquesta bonificació no és acumulable a la que s'estableix al punt 2.

A efectes d'obtenir aquesta reducció, s'haurà de presentar davant de l'Hisenda Municipal la següent documentació:

- Títol vigent de família nombrosa o de família monoparental, expedit per l'Administració competent.

5. Les bonificacions contingudes en els punt 2, 3 i 4 només s'aplicaran en els casos de persones empadronades en elsmunicipis de Fonollosa, Aguilar de Segarra i Rajadell.

Article 7. Acreditament i període impositiu.

1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s'han de dur a terme en un dia, la taxa s'acredita quan espresenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s'hagi efectuat el pagament de la taxa.

2. En el cas que la sol·licitud del servei s'estengui a varis mesos, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï la realització de l'activitat que constitueix el fet imposable.

Amb caràcter previ a l'inici del servei s'haurà de dipositar l'import corresponent al pagament del primer període trimestralde prestació.

Article 8. Règim de declaració i d'ingrés.1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació:

a) Quan es tracta de serveis de duració inferior a 1 mes, l'import total de la taxa.

V

b) En servei de duració superior a 1 mes, l'import corresponent al primer mes.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l'imprès d'autoliquidació de la taxa.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la declaració a l'objecte que elfuncionari municipal competent presti l'assistència necessària per a determinar el deute.

3. L'ingrés de la quota tributària s'efectuarà simultàniament a la presentació de l'autoliquidació.

4. Tractant-se de la taxa per serveis d'escola bressol que s'estenen al llarg de varis mesos, un cop transcorregut elprimer mes natural següent a la data d'inici de la prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual durant els primers cinc dies de cada mes.

En aquest cas, el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l'interessat en lesoficines municipals.

5. Les quotes acreditades i no satisfetes s'exigiran per la via de constrenyiment.

6. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i no aplicada alpagament de la taxa o d'altres responsabilitats.

Article 9. Infraccions i sancions.

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta Ordenança,resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l'Ordenança General.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, ambmotiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent ialtres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes.

d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi lamodificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple d ela Corporació en sessió celebrada el 13 de juliol de2016 i que ha quedat definitivament aprovada en data 4 d'octubre de 2016, entrarà en vigor el dia següent al depublicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Contra l'aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el TribunalSuperior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació d'aquestanunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Fonollosa, 4 d'octubre de 2016

L'alcalde, Eloi Hernàndez i Mosella