Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Sol·licitud d'una llicència ambiental per a l'activitat d'emmagatzematge col·lectiu de dejeccions ramaderes a la finca Serra de Fals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Fonollosa

ANUNCI

La societat SAT PUNTÍ ALABAU ha sol·licitat llicència ambiental per a l'activitat d'emmagatzematge col·lectiu dedejeccions ramaderes a la finca Can Serra de Fals, terme municipal de Fonollosa, i en aquest Ajuntament es tramita elcorresponent expedient.

En compliment de l'article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,s'obre un període d'informació pública pel termini de trenta dies des de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficialde la Província de Barcelona perquè, les persones que es vegin afectades d'alguna manera per aquesta activitat,presentin les al·legacions que considerin pertinents.

L'expedient objecte d'aquesta informació es troba dipositat en el departament d'Urbanisme de l'Ajuntament deFonollosa, on es podrà consultar en horari d'oficina durant el termini anteriorment indicat.

Fonollosa, 30 de setembre de 2016

L'alcalde, Eloi Hernàndez i Mosella