Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Fogars de la Selva

EDICTE

L'Ajuntament de Fogars de la Selva, reunit el dia 30 de setembre de 2016, en sessió plenària entre altres coses, acordàaprovar provisionalment les ordenances fiscals vigents. De conformitat amb l'article 17 del Reial Decret 2/2004, de 5 demarç pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Tenint en compte allò que preveuen l'article 106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, il'article 17 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les HisendesLocals, els acords provisionals i les ordenances fiscals estaran exposats al públic durant trenta dies comptadors des del'endemà de la publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, perquè els interessats puguinexaminar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

Fogars de la Selva, 4 d'octubre de 2016

L'alcalde, Josep Vilà i Camps