Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'Ordenança sobre venda i consum indegut de begudes alcohòliques a la via i espais públics de la població
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Fogars de la Selva

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 30 de setembre de 2016, va aprovar inicialment l'ordenança sobre venda iconsum indegut de begudes alcohòliques a la via i espais públics de població.

Aquest expedient es sotmet a informació pública als efectes d'examen i presentació d'al·legacions o suggeriments.

El document esmentat es podrà consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 hores i les 14 hores, durant el termini d'informació pública, que serà de trenta dies hàbils des de la publicació d'aquest anunci.

Les al·legacions i els suggeriments, si s'escau, s'hauran de presentar davant l'Ajuntament dintre del termini esmentat,per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracionspúbliques i del procediment administratiu comú.

Fogars de la Selva, 3 d'octubre de 2016

L'alcalde, Josep Vilà i Camps