Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per al 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Esparreguera

ANUNCI

En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple de data 13 d'octubre de 2016 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d'altres, els acords següents:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de l'Ordenança General de Gestió,Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2017 i següents la modificació de les ordenances fiscals que esrelacionen, així com el seu text refós:

Ordenança Fiscal núm. 1

Impost sobre béns immobles

Ordenança Fiscal núm. 2

Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança Fiscal núm. 3

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança Fiscal núm. 4

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança Fiscal núm. 7

Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública.

Ordenança Fiscal núm. 15

Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d'anuncis queocupen el domini públic local o visibles des de la via pública

Ordenança Fiscal núm. 19

Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans iles empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaracióresponsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats

Ordenança Fiscal núm. 27

Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

Ordenança Fiscal núm. 32

Taxa per a la utilització de la deixalleria municipal

Ordenança Fiscal núm. 41

Taxa per a la utilització d'instal·lacions municipals

Tercer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 16reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius, així com el seu text refós.

Quart.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2017 i següents la modificació de les ordenances fiscals que esrelacionen, així com el seu text refós:

Ordenança Fiscal núm. 23

Preu públic per la prestació del servei d'escola bressol

Ordenança Fiscal núm. 33

Ordenança reguladora dels preus públics

Cinquè.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 22reguladora de la taxa per a la prestació de serveis a la residència municipal d'avis Can Comelles, així com el seu textrefós.

Sisè.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2017 i següents la modificació de l'ordenança fiscal núm. 26 reguladorade la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal i instal·lacions, així com el seu text refós:

Setè.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 36reguladora de la taxa per la prestació del transport adaptat, així com el seu text refós.

Vuitè.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2017 i següents la modificació de l'ordenança fiscal núm. 37 reguladorade la taxa per la utilització dels servei de transport escolar, així com el seu text refós:Novè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances Fiscals per a l'exercici 2017,així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Desè.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de laE

publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en elstermes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial DecretLegislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restarandefinitivament aprovats.

Esparreguera, 14 d'octubre de 2016

L'alcalde, Eduard Rivas Mateo