Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de la modificació de l'annex I de la Disposició general de creació de fitxers
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

ANUNCI

Per acord del Ple de la Junta de Veïns de l'EMD de Valldoreix, de data 29 de setembre de 2016, s'ha acordat modificarl'annex I de la Disposició General de Creació de Fitxers, amb les esmenes detectades per l'Autoritat Catalana deProtecció de Dades, i s'obre un termini d'informació pública de 30 dies hàbils als efectes de què es puguin presentarreclamacions, i si no se'n formula cap durant l'esmentat termini es considerarà definitivament aprovada la disposiciósense necessitat de cap més acord, ni publicació.

Disposició General de Creació de Fitxers.

L'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix quela creació, modificació o supressió dels fitxers de les administracions públiques, només pot fer-se mitjançant unadisposició general publicada al diari oficial corresponent. En el cas dels ens locals, la disposició dels fitxers es potaprovar per ordenança del ple de la corporació.

L'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (en endavant, "EMD Valldoreix") és un organisme públic i la creació,modificació i supressió dels seus fitxers que continguin dades personals, està subjecte a la competència de l'AutoritatCatalana de Protecció de Dades d'acord amb la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció deDades. La Disposició general s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i també se n'ha de publicaruna referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment, la inscripció dels fitxers al Registre deProtecció de Dades de Catalunya s'ha de realitzar en el termini de 30 dies des de la publicació de la Disposició generalal Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en la notificació dels fitxers s'ha d'indicar el diari oficial, o bé adjuntaruna còpia de la publicació de la disposició o l'acord de creació.

Als fitxers amb dades personals creats i gestionats per EMD Valldoreix, als efectes de garantir-ne la integritat i confidencialitat, els serà aplicable allò establert al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova elReglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcterpersonal.

D'acord a les normes esmentades, l'EMD Valldoreix va procedir a aprovar en el Ple de 19 de maig de 2016, laDisposició General de Creació de Fitxers que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 30del mateix mes i any. El 27 de juliol de 2016, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, va remetre a l'EMD Valldoreix un escrit amb les esmenes a incloure a la esmentada Disposició General. A través de la present Disposició General, esprocedeix a la correcció de les citades esmenes així com, en els casos que així s'indica, el nom correcte amb que hande ser inscrits els fitxers. Així mateix, s'ha especificat per tots els fitxers, si existeix o no transferència internacional dedades.

Aquesta Disposició General completa, en tot allò que no va ser inclòs en la notificació de l'APDCAT, la DisposicióGeneral publicada al DOPB de 30 de maig de 2016, que es manté vigent en tot el que no contradigui la presentDisposició General.

Article 1. Responsable dels fitxers.

Els fitxers amb dades de caràcter personal creats per aquesta disposició general, son responsabilitat de EMDValldoreix, segons la definició atorgada a aquest concepte en la normativa vigent.

Article 2. Normativa aplicable.Els fitxers responsabilitat de EMD Valldoreix en relació a l'activitat que presta, estan regits per la Llei Orgànica 15/1999,de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pelqual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 3. Creació de fitxers.

Mitjançant aquesta disposició es procedeix a la creació dels següents fitxers:

- Fitxer de registre d'entrada i sortida de documents.

- Fitxer de comptabilitat.

- Fitxer d'obres, activitats i instal·lacions.

- Fitxer de recursos humans i Currículums Vitae.

- Fitxer de padró tributari i contribuents.

- Fitxer de gestió d'expedients.

- Fitxer de registre d'associacions.

- Fitxer de registre d'interessos del president i els vocals.

- Fitxer d'usuaris dels serveis municipals de biblioteca.

- Fitxer d'usuaris dels serveis de cultura.

- Fitxer d'usuaris de l'àrea de joventut.

- Fitxer de videovigilància.

- Fitxer d'usuaris dels serveis d'escola bressol.

- Fitxer d'usuaris de l'escola de música.

- Fitxer d'usuaris del complex esportiu.

Article 4. Contingut dels fitxers.

A l'annex d'aquesta Disposició s'estableix, per a cada fitxer, la seva denominació, la finalitat i els usos previstos; les persones i els col·lectius afectats o obligats a subministrar dades de caràcter personal; el procediment de recollida deles dades de caràcter personal; l'estructura bàsica del fitxer i la descripció del tipus de dades de caràcter personal quecontenen; les cessions de dades previstes i, si escau, les transferències de dades que es prevegin a països tercers;l'òrgan responsable dels fitxers davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició; i lesmesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigible.

Article 5. Mesures tècniques i organitzatives.

Les persones titulars dels òrgans responsables dels fitxers que contenen dades de caràcter personal, especificats enl'annex d'aquesta Disposició, han d'adoptar les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal degarantir la confidencialitat, la seguretat de conformitat amb el nivell assignat i la integritat de les dades, així com totes lesmesures necessàries destinades a fer efectius els drets de la ciutadania reconeguts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 dedesembre, de protecció de dades de caràcter personal i en la resta de la normativa d'aplicació.

Annex. Correcció de la Disposició General publicada al DOPB de 30 de maig de 2016 dels Fitxers que contenen dadesde EMD Valldoreix:

a) Fitxer de registre d'entrada i sortida de documents:

? Sistema de tractament: mixt.? Dades especialment protegides recollides:

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

a) Dades de salut.

? Cessions de dades de caràcter personal: Altres administracions públiques competents, en funció de la naturalesa decada expedient, així com d'altres interessats en processos administratius de concurrència (en virtut del que estableixl'article 21 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

? Transferència internacional de dades: no es produeix.

b) Fitxer de comptabilitat:

? Sistema de tractament; mixt.

? Cessions de dades de caràcter personal: Entitats bancàries (en virtut del que estableix l'article 11.2 de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

? Transferència internacional de dades: no es produeix.

c) Fitxer d'obres, activitats i instal·lacions:

? Nom del fitxer: Fitxer de gestió d'obres, activitats i instal·lacions.

? S'informa que el nom correcte d'aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer d'obres, activitats iinstal·lacions.

? Sistema de tractament; mixt.

? Cessions de dades de caràcter personal: Altres administracions públiques competents, en funció de la naturalesa decada expedient, així com d'altres interessats en processos administratius de concurrència (en virtut del que estableixl'article 21 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

? Transferència internacional de dades: no es produeix.

d) Fitxer de Recursos Humans i Currículums Vitae:

? Nom del fitxer: Fitxer de gestió de recursos humans i currículums vitae.

? S'informa que el nom correcte d'aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer de recursos humans icurrículums vitae.

? Sistema de tractament; mixt.

? Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades de caràcter personal:

a) Sancions i actes disciplinaris.

? Cessions de dades de caràcter personal: Altres administracions públiques competents (en virtut del que estableixl'article 37 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del ProcedimentAdministratiu Comú i l'article 75.7 Llei 7/1985, d'abril, reguladora de les Bases del Regim Local). Cessions de dadesprevistes per l'art.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,emparades pel principi de publicitat activa.

? Nivell de mesures de seguretat: Nivell mig.

? Transferència internacional de dades: no es produeix.

e) Fitxer de Padró Tributari i de Contribuents:? Nom del fitxer: Fitxer de gestió de padró tributari i de contribuents. E

? S'informa que el nom correcte d'aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer de padró tributari i contribuents.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? Sistema de tractament; mixt.

? Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: La forma de recollir les dades per part de l'Entitat seràpersonalment a través d'una altra administració o d'ofici mitjançant formularis en paper o en suport informàtic.

? Cessions de dades de caràcter personal: Altres administracions públiques competents, en funció de la naturalesa decada expedient, així com d'altres interessats en processos administratius de concurrència (en virtut del que estableix laLlei 57/2003 de 17 de desembre, General Tributària).

? Transferència internacional de dades: no es produeix.

f) Fitxer de Gestió d'Expedients:

? Sistema de tractament; mixt.

? Cessions de dades de caràcter personal: Altres administracions públiques competents, en funció de la naturalesa decada expedient, així com d'altres interessats en processos administratius de concurrència (en virtut del que estableixl'article 21 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

? Transferència internacional de dades: no es produeix.

g) Fitxer de Registre d'Associacions:

? Sistema de tractament; mixt.

? Cessions de dades de caràcter personal: Altres administracions públiques competents, en funció de la naturalesa decada expedient, així com d'altres interessats en processos administratius de concurrència (en virtut del que estableix elDecret 206/1999 de 27 de juliol. Reglament d'Organització i Funcionament del Registre d'Associacions).

? Transferència internacional de dades: no es produeix.

h) Fitxer de Registre d'Interessos:

? Nom del fitxer: Fitxer de registre d'interessos dels vocals.

? S'informa que el nom correcte d'aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer de registre d'interessos delpresident i els vocals.

? Sistema de tractament; mixt.

? Cessions de dades de caràcter personal: Altres administracions públiques competents (en virtut del que estableixl'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del ProcedimentAdministratiu Comú i l'article 75.7 Llei 7/1985, d'abril, reguladora de les Bases del Regim Local). Cessions de dadesprevistes pels arts.45 i 46 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bongovern, emparades pel principi de publicitat activa.

? Nivell de mesures de seguretat: Nivell mig.

? Transferència internacional de dades: no es produeix.

i) Fitxer de Gestió dels usuaris dels serveis de la Biblioteca:

? Nom del fitxer: Fitxer de gestió dels usuaris dels serveis de la Biblioteca.

? S'informa que el nom correcte d'aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer d'usuaris dels serveismunicipals de biblioteca.? Sistema de tractament; mixt.

V

? Procedència de les dades: el propi interessat o el seu representant legal.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? Cessions de dades de caràcter personal: no es produeix.

? Transferència internacional de dades: no es produeix.

j) Fitxer de Gestió dels usuaris dels serveis de Cultura:

? Nom del fitxer: Fitxer de gestió dels usuaris dels serveis de Cultura.

? S'informa que el nom correcte d'aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer d'usuaris dels serveis decultura.

? Sistema de tractament; mixt.

? Procedència de les dades: el propi interessat o el seu representant legal.

? Cessions de dades de caràcter personal: no es produeixen.

? Transferència internacional de dades: no es produeix.

k) Fitxer de Gestió d'usuaris de l'àrea de Joventut:

? Nom del fitxer: Fitxer de gestió d'usuaris de l'àrea de joventut.

? S'informa que el nom correcte d'aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer d'usuaris de l'àrea dejoventut.

? Sistema de tractament; mixt.

? Procedència de les dades: el propi interessat o el seu representant legal.

? Cessions de dades de caràcter personal: no es produeix.

? Transferència internacional de dades: no es produeix.

l) Fitxer de Videovigilància:

? Sistema de tractament; automatitzat.

? Procedència de les dades: El propi interessat.

? Cessions de dades de caràcter personal: no es produeix.

? Transferència internacional de dades: no es produeix.

m) Fitxer d'Usuaris dels serveis d'escola Bressol:

? Nom del fitxer: Fitxer de gestió d'usuaris dels serveis d'escola Bressol.

? S'informa que el nom correcte d'aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer d'usuaris dels serveisd'escola bressol.

? Sistema de tractament; mixt.

? Cessions de dades de caràcter personal: no es produeix.

? Transferència internacional de dades: no es produeix.n) Fitxer Escola de Música:

V

? Nom del fitxer: Fitxer de d'usuaris de l'Escola de música.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? S'informa que el nom correcte d'aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer d'usuaris de l'escola demúsica.

? Sistema de tractament; mixt.

? Cessions de dades de caràcter personal: no es produeix.

? Transferència internacional de dades: no es produeix.

o) Fitxer d'Usuaris del Complex Esportiu:

? Nom del fitxer: Fitxer de gestió d'usuaris del Complex esportiu.

? S'informa que el nom correcte d'aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer d'usuaris del complexesportiu.

? Sistema de tractament; mixt.

? Cessions de dades de caràcter personal; no es produeix.

? Transferència internacional de dades: no es produeix.

Valldoreix, 4 d'octubre de 2016

El president, Josep Puig i Belman