Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del PAU - HOC
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

EDICTE

Ref: 15/2015 Projecte reparcel·lació PAU-HOC ?definitiva.

Vista la modificació del PGM-76 a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat, aprovada definitivament pel conseller deTerritori i Sostenibilitat en data 12 de gener de 2015 (DOGC el 10 de març de 2015), la qual delimita uns àmbits degestió -polígons d'actuació urbanística- entre els quals, el PAU ?HOC, situat a la cruïlla entre el carrer Progrés il'Avinguda Maresme, establint la seva execució pel sistema de reparcel·lació mitjançant la modalitat de Compensacióbàsica.

Vist el projecte de reparcel·lació del PAU ? HOC, redactat per l'advocat Lluis Pons Mir i l'arquitecte Guillermo MuñozBarduzal, a instàncies de l'Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, PROCORNELLÀ,S.A., com a propietària única de sòls amb aprofitament situades a l'àmbit de la cruïlla entre el carrer Progrés i l'AvingudaMaresme.

Vist l'acord de la Junta de Govern Local, en sessió del 10 de juny de 2016, que va aprovar inicialment el projecte dereparcel·lació del PAU ? HOC, redactat per l'advocat Lluis Pons Mir i l'arquitecte Guillermo Muñoz Barduzal, a instànciesde l'Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, PROCORNELLÀ, S.A., com a propietàriaúnica de sòls amb aprofitament situades a l'àmbit de la cruïlla entre el carrer Progrés i l'Avinguda Maresme i va acordarsotmetre'l a informació pública; la qual es va dur a terme mitjançant la inserció d'edictes, en el Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona, el 28 de juny de 2016; en el Tauler d'anuncis de la Corporació entre els dies 21 de juny de 2016a 21 de juliol de 2016, en la web municipal, entre els dies 29 de juny de 2016 al 4 de setembre de 2016; i en el diari El Periódico, el 22 de juny de 2016, donant audiència a les persones interessades amb citació personal, per termini d'unmes, sense que durant aquell període s'hagin produït al·legacions ni suggeriments, com consta en el certificat emès perl'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Vist l'article 85.9 del Decret 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme i l'article 125.5 delseu Reglament, que regulen la prèvia o simultània aprovació definitiva dels projectes d'urbanització i de reparcel·lació,en expedients separats.

Atès, en quant a la tramitació i exposició pública, el que disposa l'article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agostpel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i el nou redactat del seu apartat e), en relació a l'exigència depublicitat a efectes d'executivitat una vegada aprovat definitivament el projecte;

l'article 129 respecte de la identificació dels interessats; en quant a la innecessarietat de constituir-ne junta decompensació, l'article 130 del mateix Text refós; i els articles 167, i 170 a 173 del Reglament respecte de la modalitat decompensació bàsica establerta com a sistema de gestió d'aquesta reparcel·lació en cas de propietari únic; i l'article119.3 del text refós de la llei, en virtut del qual, en correspon l'aprovació definitiva a l'administració actuant, qui had'incorporar les esmenes o les prescripcions que siguin procedents.

Vist l'informe de la Cap jurídic i administratiu de Política Territorial i Sostenibilitat amb el vist-i-plau de la Directora de l'Àrea de Gestió de Política Territorial de data 5 d'octubre de 2016, obrant a l'expedient.

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de data 7 d'octubre de 2016, va aprovar, entre d'altres, els següents acords:

"Primer.- Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del PAU ? HOC, redactat per l'advocat Lluis Pons Mir i

l'arquitecte Guillermo Muñoz Barduzal, a instàncies de l'Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica deCornellà, PROCORNELLÀ, S.A., com a propietària única de sòls amb aprofitament situades a l'àmbit de la cruïlla entreel carrer Progrés i l'Avinguda Maresme.

De conformitat amb l'article 125.5 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'aprovació definitiva d'aquest projecte restarà condicionada a la prèvia o simultània aprovació del projecte d'urbanització de l'àmbit, actualment en tràmit.

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a efectes d'executivitat.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Tercer.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes."

Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós-

administratiu davant dels Jutjats del contenciós-administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar desdel següent dia hàbil a la publicació d'aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 dejuliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, o recurs de reposició potestatiu davant del mateix òrgan,en el termini d'un mes a comptar des de la data indicada, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Cornellà de Llobregat, 7 d'octubre de 2016

L'alcalde, p. d. f., la cap Jurídic i Administratiu de Política Territorial i Sostenibilitat, Cristina Benítez Vázquez