Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística PAU - HOC (fase 1) de la modificació del Pla general metropolità a diversos àmbits de Cornellà
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

EDICTE

Ref. 16/2015 urbanització PAU-HOC 1A FASE definitiu.

Vista la modificació del PGM-76 a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat, aprovada definitivament pel conseller deTerritori i Sostenibilitat en data 12 de gener de 2015 (DOGC el 13 de març de 2015), la qual defineix a l'article 7 de laNormativa diferents àmbits de gestió, polígons d'actuació urbanística, entre els qual es troba el PAU-HOC que abastaels terrenys situats a la cruïlla e ntre el carrer del Progrés i l'avinguda Maresme.

Vist el projecte de reparcel·lació del PAU-HOC, d'iniciativa pública, redactat pels tècnics Guillermo Muñoz (arquitecte) iLluis Pons (advocat), per encàrrec de PROCORNELLÀ com a propietària única de sòls amb aprofitament, el qual es tramita de manera simultània de conformitat amb l'article 125 del Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya.

Vist el projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística PAU ? HOC (fase 1), redactat per l'arquitecte J.A. MarinSánchez, de pressupost d'execució per contracta 2.311.306,34 EUR, a executar per PROCORNELLÀ com a promotoradel projecte de reparcel·lació de l'àmbit que es tramita simultàniament.

Vist l'acord de la Junta de Govern Local, en sessió del 10 de juny de 2016, que va aprovar inicialment l'esmentatprojecte d'urbanització i va acordar sotmetre'l a informació pública; la qual es va dur a terme mitjançant la inserciód'edictes, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l'1 de juliol de 2016; en el Tauler d'anuncis de la Corporacióentre els dies 22 de juny de 2016 a 22 de juliol de 2016, en la web municipal, entre els dies 4 de juliol de 2016 al 4 de setembre de 2016; i en el diari El Periódico, el 23 de juny de 2016, donant audiència a les persones interessades ambcitació personal, per termini d'un mes.

Vist que durant l'exposició pública es van produir dues al·legacions o suggeriments, com consta en el certificat emès perl'Oficina d'Atenció al Ciutadà:

? En data 19/7/2016, Informe d'Endesa Distribució Elèctrica (RGE 27431).

? I en data 1/9/2016, Al·legació d'Unibail-Rodamco Retail Spain, S.L. (RGE 30964).

Vist, en relació a les al·legacions -emeses conjuntament per les fases 1a i 2a del projecte d'urbanització, que es tramitaen expedients separats i de manera simultània- els informes emesos en dates 20 i 30 de setembre de 2016, pel gerentde planificació i gestió urbanística de l'empresa municipal PROCORNELLÀ, com a redactora del projecte, incorporats al'expedient i en el mateix sentit, l'informe de la Directora d'Acció Territorial i Habitatge de 4 d'octubre de 2016, obrant al'expedient.

Vist l'article 85.9 del Decret 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme i l'article 125.5 delseu Reglament, que regulen la prèvia o simultània aprovació definitiva dels projectes d'urbanització i de reparcel·lació,en expedients separats.

Atès el que estableix el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, enels articles números 89.6 i 119.2 i 23.1.b) del seu Reglament, en relació a l'administració competent per a la tramitació dels instruments de gestió urbanística, regles per a la seva tramitació i exposició pública, la preceptiva audiència a lespersones interessades i la necessitat de demanar informe als organismes públics i empreses de subministrament deserveis afectats, així com el nou redactat de l'article 119.2.e) del text refós de la Llei en relació a l'exigència de publicitat a efectes d'executivitat una vegada aprovat definitivament el projecte.Vist l'informe de la Cap Jurídic i Administratiu de Politica Territorial i Sostenibilitat de data 5 d'octubre de 2016, obrant al'expedient.

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió de data 7 d'octubre de 2016, va aprovar, entre d'altres, els següents acords:Dil uns, 17 d'octubre de 2016

"Primer.- Desestimar íntegrament l'escrit d'al·legacions interposat per la mercantil d'Unibail-Rodamco Retail Spain, S.L.(RGE 30964, d'1 de setembre de 2016) i parcialment el suggeriment d'Endesa Distribució Elèctrica (RGE 27431, de 19de juliol), ambdós en el sentit recollit en l'informe tècnic transcrit.

Segon.- Aprovar definitivament el projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística PAU ? HOC (fase 1) de lamodificació del Pla General Metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat, redactat per l'arquitecte J.A. MarinSánchez, de pressupost d'execució per contracta 2.311.306,34 EUR, a executar per PROCORNELLÀ com a promotoradel projecte de reparcel·lació de l'àmbit que es tramita simultàniament.

Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a efectes d'executivitat.

Quart.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes."

Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós-

administratiu davant dels Jutjats del contenciós-administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar desdel següent dia hàbil a la publicació d'aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 dejuliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, o recurs de reposició potestatiu davant del mateix òrgan,en el termini d'un mes a comptar des de la data indicada, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Cornellà de Llobregat, 7 d'octubre de 2016

L'alcalde, p. d. f., la cap Jurídic i Administratiu de Política Territorial i Sostenibilitat, Cristina Benítez Vázquez