Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament del personal eventual (modificació)
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

EDICTE

En conformitat amb el que disposa els articles 104 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,de l'article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i deRègim Local de Catalunya, es dóna publicitat al Decret d'Alcaldia núm. 4294/16 de 3 d'octubre, de nomenament delpersonal eventual:

"Decret d'Alcaldia núm. 4294/16 de 3 d'octubre.

Com a conseqüència de la renovació de la Corporació municipal a rel de les Eleccions Locals convocades mitjançantReial Decret 233/2015, de data 30 de març, el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 2 de juliol de 2015,posteriorment rectificat i modificat mitjançant nous acords plenaris de 30 de juliol de 2015 i de 31 de març de 2016, va determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual d'aquest Ajuntament, establint un total de 7llocs de treball d'aquesta naturalesa, així com les seves característiques i retribucions.

Atès que aquest règim ha sigut recentment modificat mitjançant acord plenari adoptat el passat dia 29 de setembre de2016, amb la creació l'un nou lloc de personal eventual d'assessorament especial als Grups polítics, anomenat Assessorde Grup municipals, d'acord amb el que disposen els articles 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de lesBases del Règim Local, en concordança amb l'article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova elText Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, 12 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Llei7/2007, de 12 d'abril i 23.3. del ROM.

Atès que d'acord amb els referits preceptes, en concordança amb l'article 9 del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, és competència d'aquesta Alcaldia elnomenament de les persones que hagin d'ocupar els llocs de treball de personal eventual creats pel Ple de laCorporació.

Per tot això, aquesta Alcaldia, vista la proposta efectuada per la Portaveu del Grup municipal ERC ? AM Cornellà i en úsde les atribucions que em confereix l'article 22.2.2 del ROM,

HA RESOLT

Primer.- Nomenar personal eventual d'aquest Ajuntament, a la persona que a continuació es relaciona, per ocupar el llocde treball que així mateix s'especifica:

CÀRREC RETRIBUCIÓ

NOM I COGNOM Assessor del Grup Municipal de ERC-AM 35.000 EUR

José Santacreu García

Segon.- Aquest nomenament tindrà efectes a comptar del dia 3 d'octubre de 2016.

Tercer.- Establir per l'esmentat lloc de treball la dedicació i descripció que consta en la part dispositiva de l'acord plenaride 29 de setembre de 2016, pel qual es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del personal eventuald'aquesta Corporació.

Quart.- Publicar aquests nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí d'Informació Municipal i en elTauler d'Anuncis de l'Ajuntament, en compliment del que estableix l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d'abril,

Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termesexigits per l'article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal ide Règim Local de Catalunya i per l'article 10 del Reglament de personal al servei de les Entitats Locals de Catalunya.

En compliment del Principi de Transparència, difondre en la Seu Electrònica municipal el contingut d'aquest acord, donant així compliment a les obligacions de publicitat previstes per l'article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, E

Reguladora de les Bases del Règim Local i pels articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, deCDil uns, 17 d'octubre de 2016

Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, deTransparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Cinquè.- Entendre complida l'obligació de l'Alcaldia de donar compte trimestralment al Ple del compliment de lesprevisions legals relacionades amb el personal eventual, sempre que doni compte puntualment al Ple de qualsevolmodificació que s'hi produeixi.

Sisè.- Notificar aquest Decret als interessats, així com al Departament de Recursos Humans d'aquest Ajuntament, pelsseu coneixement i efectes.

Setè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió extraordinària que es convoqui, encompliment del que es preveu a l'article 22 del ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització,Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Cornellà de Llobregat, 4 d'octubre de 2016

L'alcalde, p. d. f., la secretària general, Carmen Alonso Higuera