Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases de la subvenció de l'enllumenat públic d'urbanitzacions 2014
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Corbera de Llobregat

EDICTE

Codi: subv. enll. Urb 2014.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 3 d'octubre de 2016, per unanimitat, ha adoptat l'acord següent:

? Aprovar les bases específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a finançar el cost del consum energèticde l'enllumenat públic 2014 de les unitats d'actuació en sòl urbà sense promotor actual previstes en el PGO i que estranscriuen a continuació:

BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A FINANÇAR EL COST DELCONSUM ENERGÈTIC DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC 2014 DE LES UNITATS D'ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ SENSEPROMOTOR ACTUAL PREVISTES EN EL PGO.

Article 1. Objecte de la convocatòria.

1. L'objecte de la present convocatòria és la concessió de subvencions finalistes destinades a finançar el cost delconsum de l'enllumenat públic de les unitats d'actuació en sòl urbà sense promotor actual previstes en el PGO.

L'Ajuntament en els termes de l'article 25.2.d) de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL), té competència en matèria d'infraestructura viària i equipaments com l'enllumenatpúblic.

2. L'àmbit d'aplicació d'aquestes bases s'estén a les unitats d'actuació en sòl urbà sense promotor actual previstes en elPGO amb independència que el sistema de gestió urbanística sigui el de compensació o el de cooperació.

3. Aquestes subvencions tenen la finalitat de finançar actuacions dins del terme municipal, que coadjuven a serveis decompetència de l'ajuntament i fomenten els interessos generals del municipi (disposició 5a de l'Ordenança general desubvencions).

4. Les sol·licituds es circumscriuran a les despeses suportades en el període comprès entre l'1 de gener de 2014 fins el31 de desembre de 2014.

Article 2. Actuacions subvencionables.

Es subvencionaran els costos econòmics derivats del consum de l'electricitat vinculats única i exclusivament al'enllumenat públic de les unitats d'actuació en sòl urbà sense promotor actual previstes en el PGO.

Article 3. Beneficiaris.

Poden optar a les subvencions que són objecte d'aquesta convocatòria les entitats, associacions i grups, sense finalitatde lucre, domiciliades al municipi i inscrites en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'EntitatsJurídiques.

Article 4. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per presentar les sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquestes

bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Caldrà aportar la següent documentació de caràcter necessari (els models normalitzats es poden obtenir a través de lapàgina web de l'ajuntament www.corberadellobregat.cat):

1.- Sol·licitud d'atorgament.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

2.- Factures originals de les despeses efectuades pel beneficiari que hauran de contenir tots els requisits legals queestableix la normativa vigent aplicable i els justificants de pagament que podran consistir en rebuts i/o transferènciesbancàries.

3.- Documentació a adjuntar a la sol·licitud:

? Certificat del secretari de l'entitat que acrediti la representació legal del sol·licitant (doc.1).

? Fotocòpia del DNI del representant legal.

? Fotocòpia del NIF de l'entitat.

? En cas que hagin patit alguna modificació, caldrà presentar fotocòpia dels estatuts de l'entitat degudament inscrits alcorresponent registre públic (excepte si està inscrit al Registre municipal d'entitats).

? Fitxa tècnica i pressupost de les despeses per a la qual es demana la subvenció (doc. 2).

? Declaració responsable de les sol·licituds d'altres subvencions (doc.3).

? Declaració responsable que l'entitat no està inclosa en cap dels supòsits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (doc.4).

? Declaració responsable del compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. En cas que l'entitat estiguiobligada a tributar a Hisenda i a cotitzar a la Seguretat Social, s'aporta certificacions emeses per les Administracions corresponents (doc.5).

? Sol·licitud de transferència bancària (doc.6).

? Compromís de complir les condicions de la subvenció. (doc.7).

Les sol·licituds, juntament amb la documentació preceptiva, s'hauran de presentar davant el Registre general del'Ajuntament, sense perjudici de la utilització d'algun dels mecanismes establerts a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu.

Article 5. Crèdits pressupostaris.

La concessió de les diferents subvencions hauran d'anar amb càrrec a la següent partida del pressupost municipalvigent:

Partida: 13.165.48900.

Crèdit: 30.000,00 EUR.

Article 6. Barems per a la valoració de les subvencions.

La concessió de les subvencions es durà a terme tenint en compte que l'adjudicació dels fons es farà per distribució proporcional del consum efectuat per cada sol·licitant.

Qualsevulla alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció, i en tot cas l'obtencióconcorrent així com l'obtenció d'altres subvencions amb el mateix objecte, podrà donar lloc a la modificació de laresolució de concessió.

Article 7. Composició nominal de la Comissió qualificadora.

La Comissió qualificadora estarà formada per:

Presidenta: Tinenta d'alcaldessa d'Urbanisme, Habitatge i Via Pública.Vocals: Regidor de Serveis Públics.

V

Enginyer municipal.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Secretari: Fernando Rivas Martínez, lletrat de l'Ajuntament, o persona en qui delegui.

Article 8. Procediment de concessió i òrgan competent.

L'òrgan competent per a l'ordenació i la resolució del procediment és la Junta de Govern Local; la instrucció del'expedient recaurà en aquells membres que aquest òrgan designi en l'acord de la convocatòria.

Les sol·licituds de subvencions seran examinades i valorades per la Comissió qualificadora, en un sol procediment.

La resolució es realitzarà en un sòl acte administratiu que determinarà l'atorgament de les subvencions a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos en aquestes bases.

Tanmateix, l'òrgan competent per a l'atorgament de la subvenció podrà acordar, discrecionalment, deixar desert elprocés de selecció o no esgotar l'import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària o dela seva bossa de vinculació. En cap cas podran atorgar-se subvenció per quantia superior a la determinada en laconvocatòria.

La resolució es dictarà i notificarà, expressament, en el termini màxim de tres mesos des de l'acabament del termini pera la presentació de les sol·licituds.

En cas que es produís el venciment del termini de resolució sense que se'ls hagués notificat res, es legitima als/lesinteressats/des per entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Article 9. Justificació de la subvenció.

Atès que l'activitat subvencionable consisteix en el finançament del cost del consum de l'enllumenat públic, i que lesfactures i els comprovants de pagament s'han d'adjuntar amb la sol·licitud, s'entén que la justificació es produeix enaquell mateix moment.

Article 10. Forma de pagament.

El pagament de la subvenció resta condicionat a l'acceptació de la subvenció (segons model normalitzat, doc. 8), sensereserves, per l'entitat beneficiària i s'efectuarà contra presentació de les justificacions de la totalitat de l'activitatsubvencionada en el moment de la seva sol·licitud o, si escau, dins el termini atorgat per l'Ajuntament per a l'esmena deles possibles deficiències detectades.

En tots els casos, quan l'entitat beneficiària sigui deutora de l'Ajuntament es podrà efectuar la compensació delpagament de la subvenció amb els deutes que aquesta hagi contret.

Article 11. Obligacions de l'entitat beneficiària.

Són obligacions de les entitat beneficiàries de les subvencions, a més a més de les especificades a les presents bases:

a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que s'estableixin per part de l'Ajuntament, així com,si s'escau, per part dels òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació queels sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

b) Conservar els documents justificatius de l'aplicació de la subvenció mentre puguin ser objecte de les actuacions decomprovació i control.

Article 12. Protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa demanifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquesta subvenció serà inclosa en el fitxer "Subvencions" deldepartament corresponent i seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d'acord amb elsprincipis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.Els interessats podran exercir davant l'Ajuntament de Corbera de Llobregat els seus drets d'accés, rectificació,V

cancel·lació i oposició en relació a les dades del fitxer mitjançant escrit lliurat al Registre general.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

La persona sol·licitant podrà autoritzar l'Ajuntament de Corbera de Llobregat a sol·licitar a altres administracions lainformació necessària a fi de verificar tot allò declarat en el formulari de sol·licitud de la subvenció i comprovar l'adequatcompliment de totes les condicions necessàries per a l'accés a la subvenció sol·licitada, així com també les prohibicionsi limitacions imposades per la legislació. Per al cas que l'interessat denegui aquesta autorització, haurà d'aportarpersonalment els certificats requerits.

Disposició addicional.

En tot allò no previst en aquestes Bases regiran les Bases generals per a l'atorgament de subvencions, aprovades peraquest Ajuntament, la Llei 38/2003, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova elReglament de la llei de subvencions i la resta de legislació de règim local que esdevingui aplicable.

? Convocar concurs públic per a l'atorgament de les subvencions. El termini de presentació d'instàncies per participar enel concurs serà de 20 dies hàbils a partir de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, de manera optativa i nosimultània, els següents recursos:

? Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mesa comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, en els termes establerts a l'article 124 de la Llei39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut notificació de la resolució expressa, el recursde reposició s'entendrà desestimat per silenci, i us facultarà per interposar recurs contenciós administratiu davant elsjutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona.

? Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de reposició. Aquest recurs s'had'interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació davant elsjutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona.

No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu adient.

Corbera de Llobregat, 6 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera