Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de la posada en marxa del tauler d'edictes e-tauler i regulació del seu funcionament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

EDICTE

De conformitat amb el que disposa l'apartat tercer de la part dispositiva, per la present es publica la resolució núm. 3716de data 3 d'octubre de 2016, que es transcriu literalment a continuació:

"Posada en marxa del tauler d'edictes e-Tauler i regulació del seu funcionament.

El tauler d'edictes electrònic és una eina que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet.Aquesta publicació compta amb les garanties de publicació certificada i automatismes associats a la gestió de lapublicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.).

El Consorci AOC ofereix una sèrie de productes per al foment de l'administració electrònica entre els quals hi ha elproducte de tauler d'edictes electrònics anomenat e-Tauler. Aquest permet gestionar les evidències electròniques delprocés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació. No només és una eina d'enviament i recepció electrònica d'edictes interns, també permet gestionar-ne d'externs, provinents d'altresadministracions a través d'EACAT. L'e-Tauler és integrable a la seu electrònica de les entitats en modalitat marcablanca.

L'e-Tauler permet una fàcil publicació electrònica dels edictes: no cal disposar de programari ni maquinari específic, hiha immediatesa en la publicació, permet estalviar reutilitzant les plataformes del Consorci AOC gratuïtes per a lesadministracions catalanes. Des del punt de vista dels ciutadans, l'e-Tauler, permet accedir a les publicacions oficialssense haver de desplaçar-se.

És per tot això que s'han fet els treballs preliminars per sol·licitar i configurar el servei e-Tauler a l'Ajuntament deCerdanyola del Vallès i s'ha de formar el personal intern responsable de la gestió de l'e-tauler, durant el mes d'octubre de 2016, per posar-lo en marxa el 3 d'octubre de 2016.

L'article 12 de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics estableix que el tauler d'edicteselectrònic pot ser l'únic mitjà de publicació, degudament regulat per l'ordenança d'administració electrònica o reglament.

L'article 13 de L'ordenança municipal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès publicada alBOP Barcelona de data 3 de desembre de 2012 regula el tauler d'edictes electrònic, en els següents termes:

"Article 13. Tauler d'edictes electrònic.

1. La publicació d'actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'hagin de publicar al tauler d'edictesmunicipal, podrà ser substituïda o complementada per la seva publicació al tauler d'edictes electrònic.

2. L'accés al tauler d'edictes electrònic no requerirà cap mecanisme especial d'acreditació de la identitat del ciutadà o laciutadana.

3. El tauler d'edictes electrònic es publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i es podràconsultar, des dels terminals instal·lats a la seu de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i en altres punts d'accéselectrònic que es determinin. En tot cas, es garantirà l'accés de tothom i l'ajut necessari per fer-ne una consulta efectiva.

4. El tauler d'edictes electrònic disposarà dels sistemes i mecanismes que garanteixin l'autenticitat, la integritat i ladisponibilitat del contingut, en els termes previstos a la normativa vigent. En especial, als efectes del comput dels

terminis que correspongui, s'establirà el mecanisme que garanteixi la constatació de la data i l'hora de la publicació delsedictes.

5. El tauler d'edictes electrònic estarà disponible tots els dies de l'any i durant les vint-i-quatre hores del dia, a traves del web municipal.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Quan per raons tècniques es prevegi que el tauler d'edictes electrònic pot no estar operatiu, s'haurà d'anunciar alsusuaris i les usuàries amb la màxima antelació que sigui possible, i indicar-los els mitjans alternatius de consulta deltauler que estiguin disponibles."

Atès que els treballs per posar en marxa la nova seu electrònica de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès estan a punt de finalitzar, és possible incloure l'e-Tauler en la part d'informació pública de la seu electrònica de l'Ajuntament deCerdanyola.

Per tot l'exposat, es proposa a l'Alcalde l'adopció de la següent resolució:

Primer.- APROVAR la posada en funcionament del tauler d'edictes electrònic de la Corporació el dia 3 d'octubre de 2016dins la seu electrònica municipal i la substitució a tots els efectes del tauler d'edictes en suport paper.

Segon.- APROVAR les normes de funcionament del tauler electrònic que consten a l'annex d'aquesta resolució.

Tercer.- PUBLICAR edicte relatiu a aquesta resolució, juntament amb l'annex, al Butlletí Oficial de la Província i a l'e-

Tauler.

ANNEX.

Normes de desenvolupament i posada en funcionament del Tauler d'edictes i anuncis electrònic de l'Ajuntament deCerdanyola del Vallès.

PRIMERA. Es posa en funcionament el tauler d'anuncis electrònic, en el qual l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès hade publicar els edictes i altres actes administratius previstos en la legislació aplicable. El tauler d'edictes electrònic tindràcaràcter substitutiu del Tauler d'edictes físic.

L'Ajuntament, mitjançant la secció de Sistemes d'informació i administració electrònica, prestarà suport personal a lespersones que tinguin dificultats en l'ús de l'aplicació.

SEGONA. La disponibilitat de la informació administrativa a internet i per altres mitjans electrònics de comunicació ha defer-se de conformitat amb els principis següents:

a) Objectivitat. La informació ha de ser completa, veraç i precisa.

b) Utilitat. La informació ha de ser fàcil utilització per a la ciutadania en l'exercici de llurs drets i el compliment de llursobligacions. A aquests efectes la informació ha de ser clara, senzilla, comprensible i fàcil de trobar per mitjà de l'ús de cercadors o altres mitjans i instruments que s'habilitin.

c) Fàcil accés i efectivitat. L'ús de sistemes senzills permet l'obtenció d'informació d'interès dels ciutadans i ciutadanes,de manera ràpida i segura, sense necessitat de fer moltes recerques. Per a assolir un accés fàcil es potencia l'ús de criteris unificats en la recerca i visualització de la informació que millor permetin la difusió informativa seguint els criteris iestàndards d'accessibilitat i tractament documental.

d) Integritat i exactitud. L'accés a la informació administrativa electrònica garanteix l'obtenció de documents complets iamb un contingut exacte i fidel al document original, sens perjudici de la preparació de síntesis o resums per part del'Ajuntament.

e) Actualització. La informació disponible a la Seu electrònica de l'Ajuntament es permanentment actualitzada i en totcas ha de constar el dia de la darrera actualització.

f) Identitat. La informació facilitada fa constar l'òrgan administratiu proveïdor de la informació.

g) Anonimat. Per a l'accés a la informació administrativa de caràcter públic no cal identificació prèvia. Les dades de caràcter personal obtingudes en ocasió de la consulta per les persones interessades a través del tauler electrònic nopodran ser objecte de tractament ni ser incorporades a cap fitxer.TERCERA. L'establiment del tauler electrònic comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat iN

actualització de la informació i els serveis als quals es pot accedir, sent necessari identificar l'òrgan titular, així comV

l'òrgan o òrgans encarregats de la gestió i dels serveis posats a la disposició de la ciutadania, identificant-se els següents:Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? Titular de la Seu Electrònica on s'ubica el Tauler d'edictes electrònic: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. L'adreçaelectrònica per accedir al e-Tauler és: https://www.seu-e.cat/web/cerdanyoladelvalles/govern-obert-i-

transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis.

? En les publicacions pròpies, seran responsables, les persones dels serveis administratius i tècnics que coordininefectivament les publicacions.

? En les publicacions externes, el responsable serà l'òrgan de les altres administracions, organismes o entitats que instila inserció i publicació en el Tauler d'anuncis municipal.

? La persona titular de la Secretaria General podrà supervisar les publicacions del Tauler i serà responsable de lescertificacions emeses al respecte.

L'òrgan encarregat de vetllar per l'operativitat del tauler d'anuncis electrònic és la secció de sistemes d'informació iadministració electrònica.

QUARTA. Els estàndards aplicables al tauler d'anuncis electrònic són els següents:

- Format de remissió d'anuncis i edictes per a la seva publicació: Qualsevol format ofimàtic basat en estàndards oberts i,en concret, ISO 29500 OOXML i ISO 26300 ODF.

- Format de publicació: Qualsevol format de publicació basat en estàndards oberts i, en concret, ISO 190005-a PDF/A-1.

- Requisits d'accés al tauler d'anuncis: Qualsevol aplicació de navegació d'Internet basada en HTTP 1.1 i HTML 4.0. Noserà necessari tenir dispositius de seguiment, com cookies, activats, ni codi actiu de cap tipus.

CINQUENA. Quan sigui possible anticipar la suspensió temporal de l'operativitat del tauler electrònic, la secció desistemes d'informació i administració electrònica publicarà un anunci en la pàgina web municipal amb la màximaantelació possible, indicant igualment el període previst de suspensió.

En el cas que la suspensió superés les 24 hores, l'Ajuntament facilitarà la consulta pels mitjans disponibles. En tot cas,el còmput dels terminis s'ajustarà a les circumstàncies sobrevingudes.

SISENA. La plataforma e-Tauler de l'AOC és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edicteselectrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de lapublicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.).

L'e-TAULER permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els tempsd'exposició i la integritat de la informació. No només és una eina d'enviament i recepció electrònica d'edictes interns,també permet gestionar-ne d'externs, provinents d'altres administracions a través d'EACAT.

El tauler d'edictes electrònic estarà disponible tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia a través de la seuelectrònica. Al efectes del còmput del termini d'exposició pública dels edictes es tindrà el compte els que estableix la normativa vigent.

Els edictes i anuncis interns es tramitaran a través del gestor d'expedients de l'Ajuntament i, un cop finalitzada latramitació, quedaran a disposició de la unitat gestora que resulti competent per a la seva publicació en la plataformaeTAULER, sense prejudici de la integració del producte del e-Tauler Consorci AOC i la plataforma de tramitació del'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

La correcció dels errors existents en els edictes i anuncis publicats es realitzarà a petició de qui hagués sol·licitat lapublicació mitjançant el mateix procediment previst per a la publicació. En aquest cas, els terminis es comptaran des dela data de publicació de l'edicte corregit.

Les diligències de publicació generades en la plataforma e-TAULER es descarregaran automàticament transcorregut eltermini d'exposició i quedaran en el gestor d'expedients a disposició de l'òrgan que hagi efectuat la publicació.Els escrits en suport paper que trametin ens externs (administracions, entitats, organismes, etc.) per a la seva publicacióV

en el tauler seran consignats en el Registre d'entrades general de l'Ajuntament i es procedirà a la seva digitalització

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

íntegra i fidel, en format PDF. El registre d'entrada s'incorporarà a l'expedient de tramitació de publicació de edictesexterns i la unitat gestora competent publicarà en eTAULER les imatges completes del document a publicar.

Si es reben edictes externs erròniament, ja sigui perquè l'administració de destí no és l'Ajuntament de Cerdanyola delVallès, o bé perquè el seu contingut és erroni, aquests seran retornats directament a l'administració o entitat deprocedència.

Les administracions, organismes o entitats que enviïn els documents per a la seva publicació en el tauler d'edictes seranles responsables del seu contingut i del compliment estricte de llurs obligacions en relació al dret a la protecció de dadesde caràcter personal.

L'edicte o anunci romandrà visible en el Tauler d'edictes electrònic des del dia d'inici de vigència fins al dia de finalitzacióde la mateixa. En qualsevol cas, el termini de l'exposició o període de vigència ho determinarà la persona remitent del'edicte o anunci. Finalitzat el termini d'exposició publica, la plataforma e-Tauler despublicarà automàticament elsedictes.

SETENA. Des de la perspectiva de la difusió pública de la informació de caràcter administratiu, el règim jurídic del taulerd'edictes és assimilable als diaris i butlletins oficials En aquest sentit, només seran objecte de publicació aquells edictesque continguin dades de caràcter personal en el supòsit que la llei autoritzi la utilització d'aquest sistema de publicació inotificació de l'actuació administrativa. En qualsevol cas, s'han de respectar els principis de proporcionalitat de lainformació (no difondre més dades personals que les necessàries per assolir la finalitat de la difusió) i de temporalitat(només difondre les dades durant el termini d'exposició pública que estableix la normativa corresponent). Respecte aaquest últim principi, si no es preveu cap termini, s'aplicarà per defecte el termini previst a la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

Des d'un punt de vista tècnic, s'adoptaran les mesures adequades per a fer efectives les garanties que ofereix el dret ala protecció de dades de caràcter personal establertes en la normativa que és d'aplicació. En aquest sentit, es vetllaràperquè l'accés a l'aplicació del tauler d'edictes electrònic es faci en un entorn tecnològic segur i que no permeti lalocalització de les dades de caràcter personal a través de cercadors d'Internet amb la finalitat de minimitzar, al màxim, eltractament de dades personals reduint, al mínim, la seva recollida i l'ús, i utilitzant, quan sigui possible, dades anònimeso pseudònims.

En tot cas, si s'apreciés que la notificació d'un acte o resolució en el tauler d'edictes pot lesionar dret o interessoslegítims de les persones, l'anunci es limitarà a fer una breu indicació del seu contingut i del lloc o els interessats podrancomparèixer, en el termini que s'estableixi per al compliment íntegre del mencionat acte i constància d'aquestconeixement."

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu,recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjatscontenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent alde la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de la sevainterposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésserinterposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona enel termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient."

Cerdanyola del Vallès, 5 d'octubre de 2016

La secretària general, Aurora Corral García