Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació de competències en un regidor per a un matromini civil
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellgalí

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels enslocals, aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de novembre, es fa públic que per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 30setembre del present s'ha resolt delegar la competència d'autoritzar el matrimoni civil a celebrar-se el proper dia 24 dedesembre del present entre el senyor Francisco Javier Muñoz i Garcia i la senyora Sandra Rodriguez i Belmonte, a laSra. Regidora de l'Ajuntament, senyora Carolina Herrero i Ruiz.

Castellgalí, 4 d'octubre de 2016

L'alcalde president, Cristòfol Gimeno i Iglesias