Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Intents infructuosos de notificar la imposició de multa coercitiva per l'incompliment de la neteja d'una parcel·la situada al carrer Rosa dels Vents, 3
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellgalí

EDICTE

En compliment del que disposa l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de lesadministracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica al senyor S.V.O. amb DNI núm. 26.622.80...-

Q, amb últim domicili conegut a l'Av. Via de la Plata 21-4B de Badia del Vallès, la resolució de data 3 d'agost de 2016 que es transcriu literalment a continuació, en haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal de l'acteadministratiu indicat:

"DECRET DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

Vist que per decret de l'Alcaldia-Presidència de data 8 de febrer de 2016, es va incoar expedient d'ordre d'execució alsenyor S. V. O., com a propietari de la parcel·la núm. 1496 situada al carrer Rosa dels Vents núm. 3, per tal que procedís a realitzar els treballs necessaris per deixar la parcel·la en perfectes condicions de salubritat, seguretat idecòrum públic.

Atès que, transcorregut el termini d'audiència a l'interessat no es van presentar al·legacions.

Vist que per decret de l'Alcaldia-Presidència de data 14 d'abril de 2016 es va resoldre ordenar al senyor S. V. O., per talque en el termini de 30 dies procedís a realitzar els treballs necessaris per deixar la parcel·la núm. 1496 situada al carrerRosa dels Vents, 3 del municipi, en perfectes condicions de salubritat, seguretat i decòrum públic.

Atès que el termini per a realitzar els treballs va finalitzar el dia 21 de juliol de 2016.

Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals amb data 3 de febrer de 2016 i el qual transcrit literalment diu:

"INFORME D'INSPECCIÓ.

Que havent fet una inspecció ocular sobre les condicions de salubritat, seguretat i ornat públic, de la parcel·la núm.1.496 de la urbanització de Mas Planoi, amb adreça al carrer Rosa dels Vents núm. 3, s'observa que la parcel·lapresenta un estat de conservació deficient, amb la presència de matolls que en alguns punts envaeixen la via pública, i que a més de suposar una amenaça per a la salut pública impliquen perill d'incendi.

Que segons l'article 197 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3d'agost,

1. Les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en matèria del sòl i per la legislaciósectorial.

2. Les persones propietàries o l'administració han de sufragar el cost derivat dels deures a que es refereix l'apartat 1.

3. Els Ajuntaments han d'ordenar d'ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l'execució de les obresnecessàries per conservar les condicions a que es refereix l'apartat 1.

Per tant s'estima necessari requerir a la Propietat de la parcel·la núm. 1.496, situada al carrer Rosa dels Vents núm. 3, la neteja de l'esmentada parcel·la.La valoració del cost de la neteja s'estima en 450,00 EUR.

Tot el que s'informa a aquest Ajuntament, perquè procedeixi segons el seu superior criteri.

Castellgalí, 3 de febrer de 2016

L'arquitecte tècnic, Jordi Llatjós Sanuy."Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Atès el que disposen els articles 197.3, 197.4 b) i 225.1 i 225.2 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel quals'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 defebrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme.

Vist el que disposa l'article 99 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques idel procediment administratiu.

D'acord amb les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia-Presidència l'article 101.2 del reglament d'obres, activitatsi serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Per tot això,

HE RESOLT:

Primer.- Imposar al senyor S. V. O., una primera multa coercitiva per import de 300 EUR per l'incompliment, en el terminifixat, per a realitzar els treballs necessaris per deixar la parcel·la núm. 1496 situada al carrer Rosa dels Vents núm. 3 delmunicipi en perfectes condicions de salubritat, seguretat i ornat públic.

Segon.- Que es notifiqui la present resolució a l'interessat, per tal que procedeixi al pagament de la multa coercitiva enel termini de 30 dies hàbils a comptar a partir del primer dia hàbil següent a la recepció de la present notificació, ambl'advertiment que en cas que no es procedeixi al seu pagament en l'esmentat termini es procedirà al seu cobramentmitjançant la via de constrenyiment.

Tercer.- Fer avinent a l'interessat que els medis i llocs de pagament de la multa coercitiva són els que s'indiquen acontinuació.

LLOCS DE PAGAMENT:

- A l'Ajuntament de Castellgalí en hores d'atenció al públic.

- A "Catalunya Caixa", sucursal de Sant Vicenç de Castellet, al compte corrent a favor de l'Ajuntament de Castellgalínúmero:

2013-6021-12-0200112734.

FORMES DE PAGAMENT:

- En metàl·lic.

- Per gir postal.

- Amb xec conformat a favor de "AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ".

- Per transferència bancària al compte corrent abans indicat.

Quart.- Donar compte de la present resolució al ple de la Corporació a la propera sessió que se celebri."

La qual cosa us és notificada, tot indicant-vos que l'anterior acord adoptat és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeuprocedent, de conformitat amb el que disposa l'article 58.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic deles Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Castellgalí, 30 de setembre de 2016

L'alcalde president, Cristòfol Gimeno i Iglesias