Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 15 del POUM de Castellet i la Gornal en el nucli de Castellet, a l'entorn del Castell
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellet i la Gornal

EDICTE

El Ple de la Corporació en data 29 de setembre de 2016 va aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 15 delPOUM de Castellet i la Gornal en del nucli de Castellet, a l'entorn del Castell.

S'obre el termini d'informació pública pel període de trenta dies, a comptar des de la darrera publicació al DOGC, BOP,El Periódico i a la pàgina web municipal, en el transcurs del qual totes les persones interessades podran fer ús del seudret de presentar les al·legacions oportunes, segons la tramitació que preveu l'article 85 del Text Refós de la Lleid'Urbanisme (TRLU), aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

Castellet i la Gornal, 3 d'octubre de 2016

L'alcalde president, Miguel Delgado Almansa