Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del canvi en la forma de gestió directa dels serveis que es venien prestant per Castelldefels Projeccions, SAU
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castelldefels

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 29 de setembre 2016 va adoptar entre altres el següent acord, la part dispositiva del qual diu així:

"Primer.- Aprovar definitivament el canvi en la forma de gestió directa dels serveis que es venien prestant perCastelldefels Projeccions, SAU, per tal de gestionar-los també de forma directa però des de la mateixa organització ordinària de l'Ajuntament, amb efectes del dia 1 de juliol de 2016, si bé amb efectes suspensius fins al dia que s'inscriguien el Registre Mercantil l'escriptura pública de la dissolució de Castelldefels Projeccions, SAU amb liquidació simultàniamitjançant la cessió global d'actius i passius.

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d'anuncis de la Corporació i anunciar al DiariOficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en què hagi estatpublicat.

Tercer.- Notificar el present acord a Castelldefels Projeccions SAU, al Cap de la Secció de Comptabilitat i Patrimoni i alCap de la Secció Jurídica Administrativa."

Castelldefels, 4 d'octubre de 2016

La secretària accidental, Marta Carrera Serra