Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 02/2016 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellar de n'Hug

EDICTE

Havent estat aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Castellar de n'Hug, en sessió plenària 02 de setembred'enguany, l'expedient suplement de crèdit i crèdit extraordinari modificació de crèdit número 02/2016, del Pressupostmunicipal vigent i havent transcorregut el període legalment establert d'informació pública sense que s'hagin presentatreclamacions, queda aprovat definitivament.

El pressupost, introdueix la citada modificació i de conformitat amb allò que disposa l'article 177.2 en relació amb l'article169 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Local, quedaresumit per capítols de la forma següent:

PRESSUPOST D'INGRESSOS.

Denominació

Import

Capítol 1 - Impostos directes

151.000,00 EUR

Capítol 2 - Impostos indirectes

500,00 EUR

Capítol 3 - Taxes i altres ingressos 34.815,00 EUR

Capítol 4 - Transferències corrents

328.077,03 EUR

Capítol 5 - Ingressos patrimonials

150,00 EUR

Capítol 7 - Transferències de capital

4.900,00 EUR

TOTAL INGRESSOS

519.442,03 EUR

PRESSUPOST DE DESPESES.

Denominació Capítol 1 - Despeses de personal 142.199,45 EUR

Capítol 2 - Despeses en béns corrents i serveis

349.315,20 EUR

Capítol 3 - Despeses financeres

470,00 EUR

Capítol 4 - Transferències corrents

8.806,69 EUR

Capítol 6 - Inversions reals

9.635,49 EUR

Capítol 9 - Passius financers

9.015,20 EUR

TOTAL DESPESES

519.442,03 EUR

Castellar de n'Hug, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Salvador Juncà Armengou