Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'operació jurídica complementària num. 2 del projecte de reparcel·lació del sector Vora Sitges, exclosos polígons I i II
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Canyelles

ANUNCI

En constatar que el període d'informació pública de l'acord d'aprovació inicial de l'operació jurídica complementària núm.2 del projecte de reparcel·lació del sector Vora Sitges, exclosos polígons I i II, ha estat completat amb la publicaciód'edictes de notificació corresponents a aquells propietaris i interessats en el procediment respecte els quals no ha estatpossible practicar notificació individual fefaent.

Essent que durant el termini d'informació pública enunciat no s'han presentat al·legacions i/o reclamacions al respecte.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Canyelles, en sessió ordinària del dia 27/09/2016, ha aprovatdefinitivament l'operació jurídica complementària núm.2 del projecte de reparcel·lació del sector Vora Sitges, exclosospolígons I i II, per tal de resoldre errors de caràcter no substancial.

Canyelles, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde accidental, Joan González i Escofet