Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 327/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cànoves i Samalús

ANUNCI

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, al no haver-se presentat al·legacions durant el terminid'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari data 28 DE JULIOL DE 2016, sobrel'expedient de modificació de crèdits núm. 327/2016 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari,finançat amb càrrec anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions que es fa públic com segueix a continuació:

Altes en aplicacions de despeses.

920/13002- Personal laboral fix: 2.500 EUR.

Aquesta modificació es finança amb càrrec a baixes de crèdits d'altres aplicacions, en els següents termes:

Baixes en Concepte d'Ingressos.

454/21002- Vies Urbanes, Camins públics, parcs i Jardins, - 2.500 EUR.

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Capítol I del Títol VIde la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupatpel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà deverificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, elsinteressats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

Cànoves i Samalús, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde, Josep Cuch i Codina