Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de modificació del text refós del PEU del catàleg de masies
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Callús

ANUNCI

Aprovada inicialment per la Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2016 la modificació núm. 1 del PEU delcatàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable en relació a la fitxa 30 "Cal Magre", i de conformitat amb l'article85 del text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es sotmet ainformació pública pel termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de publicació d'aquest anunci en el ButlletíOficial de la Província de Barcelona.

Durant aquest termini podrà ser examinada la documentació integrant de la modificació per qualsevol interessat en lesdependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

L'alcalde, Joan Badia Pujol

Callús, 30 de setembre de 2016