Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases reguladores que han de regir la convocatòria d'una plaça de tècnic mitjà, tècnic de l'Oficina d'Habitatge
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Caldes de Montbui

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de setembre de 2016, va aprovar les bases reguladores i laconvocatòria d'una plaça de tècnic/a mitjà de la plantilla del personal funcionari per programes específics temporals del'Ajuntament de Caldes de Montbui, el text del qual es transcriu a continuació:

"BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D'UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, TÈCNIC DEL'OFICINA D'HABITATGE.

Base primera.- Objecte.

L'objecte és la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana, de la plantillade personal funcionari de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica,tècnic mitjà, grup A, subgrup A2, destinada a personal funcionari interí per programes temporals, per dotar un lloc detreball de tècnic/a de l'Oficina d'Habitatge, en el marc del "Conveni de col·laboració entre l'Agència d'Habitatge deCatalunya i l'Ajuntament de Caldes de Montbui relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge de Caldes de Montbui" i del "Convenide col·laboració entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Caldes de Montbui relatiu al programa demediació per al lloguer social d'habitatges" signats el 28 de març de 2014 i els dos amb pròrroga vigent."

Aquesta convocatòria també te com objecte la creació d'una borsa de treball per la plaça descrita.

Les tasques del lloc de treball són les següents:

- Objectiu Fonamental del lloc o missió.

Gestionar i desenvolupar les tasques relatives a l'habitatge.

- Funcions bàsiques.

1. Impulsar i coordinar les tasques de l'Oficina d'Habitatge.

2. Informar, assessorar, gestionar i tramitar subvencions adreçades a particulars en matèria d'habitatge (ajudes a larehabilitació, lloguer just, renda emancipació, altres).

3. Realitzar les inspeccions i els informes tècnics relatius a totes aquelles qüestions relacionades amb habitatge(cèdules d'habitabilitat, informes adequació habitatge per reagrupaments familiars d'immigrants, altres).

4. Gestionar la Borsa de Lloguer d'Habitatges.

5. Gestionar les promocions d'Habitatge de Protecció Oficial (treballs preparatoris, estudi de viabilitat, finançament,redacció projecte executiu, licitació i adjudicació obres, direcció d'execució d'obres, control econòmic de l'obra,adjudicació dels habitatges, altres).

6. Qualsevol altre funció o tasca que s'assigni a l'Oficina d'Habitatge.

7. Qualsevol altre funció i/o tasca que requereixi de la titulació i els coneixements d'arquitecte o d'arquitecte tècnic oenginyer d'edificació.8. Qualsevol altre funció i/o tasca que per disposició d'Alcaldia, del Cap d'Àrea o normatives vigents li siguin atribuïdes.

Base segona.- Requisits dels aspirants.

2.1 Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin, en la data de finalització delE

termini de presentació de les sol·licituds, els requisits següents:

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

a) Tenir la ciutadania espanyola o de la Comunitat Europea. També podran accedir els ciutadans dels estats als quals,en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d'aplicació la lliurecirculació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la ComunitatEuropea.

D'acord amb allò que estableix l'article 4 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, els/les nacionals d'altres Estatsmembres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva nacionalitat.

Els/les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar coneixements suficients de castellà iCatalà, exigint-se la superació de proves amb aquesta finalitat.

En qualsevol cas els ciutadans que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la sevanacionalitat.

b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol universitari d'arquitecte tècnic o equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, calpresentar la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

d) Habilitació: no haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o delsòrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per aocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública. Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació desol·licituds i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries interins/ines, i amb caràctergeneral no trobar-se incurs en cap de les causes d'incapacitació o inhabilitació previstes en la legislació vigent.

e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions corresponents. Aquest compliments'entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la plaça aproveir, i a les condicions que puguin determinar-se en cadascuna de les Bases Específiques de les convocatòries.

Base tercera.- Presentació de sol·licituds.

3.1 Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar sol·licitud en el RegistreGeneral de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl. Font del Lleó, 11, de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 hores. Lessol·licituds també podran presentar-se en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, deRègim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; en el cas que l'aspirant utilitziaquesta opció, haurà de remetre un correu electrònic fent constar aquest fet a l'adreça de recursos humans del'Ajuntament de Caldes de Montbui recursoshumans@caldesdemontbui.cat, o bé mitjançant telegrama o burofax adreçata l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

3.2 Els aspirants que tinguin la condició legal de disminuïts han d'adjuntar a la sol·licitud el certificat de l'equip oficial devaloració que acrediti l'esmentada condició, la compatibilitat per a l'exercici de les tasques i funcions corresponents a laplaça a cobrir i, si escau, les adaptacions que necessiti en el lloc on hagi de treballar.

3.3 Els drets d'examen seran els que determinin les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Caldes de Montbui dins deltermini de presentació de sol·licituds i seran abonats pels/per les aspirants a l'hora de presentar la sol·licitud, adjuntant aaquesta el corresponent resguard justificatiu. Els drets d'examen no podran ser retornats llevat el cas de no ser admèsal procés selectiu per manca d'algun dels requisits exigits. Estaran exempts d'abonament dels drets d'examen aquellsaspirants que estiguin desocupats i acreditin la seva inscripció al SOC o al SEPE. Als efectes d'aquesta convocatòria esconsideraran persones aturades aquelles que per estar realitzant formació ocupacional del SOC o el SEPE hagin estatexcloses de les llistes d'atur.

3.4 Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades del currículum vitae, de la fotocòpia del DNI, de la fotocòpia de latitulació exigida i dels justificants que acreditin els mèrits al·legats. El Tribunal de la Selecció només podrà valoraraquells mèrits justificats documentalment.3.5 El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu serà de vint dies naturals comptats aV

partir del dia següent de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

3.6 Si alguna de les sol·licituds tingués cap defecte esmenable o deficiència, es farà constar a la llista d'admesos/es iexclosos/es, a fi que en un termini de deu dies l'aspirant l'esmeni, de conformitat amb l'article 71 de la LRJPAC. En elcas que els/les aspirants no presentin esmenes se'ls tindrà per desistits de la seva sol·licitud de prendre part al procés selectiu.

Base quarta.- Admissió dels/de les aspirants.

4.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el President de la Corporació dictarà una resolució, en eltermini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos/es i exclosos/es, així com la data, hora i lloc de l'inici del procés selectiu i la composició definitiva del Tribunal de la Selecció. Aquesta resolució es publicarà al tauler d'edictes del'Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl. Font del Lleó, 11, i concedirà un termini de deu dies hàbils per a subsanacions(d'acord amb el que disposa l'apartat 6 de la base tercera) i/o possibles reclamacions. Les al·legacions presentades esresoldran en el termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquesttermini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.

4.2 Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es i nocaldrà tornar-la a publicar. Si s'accepta alguna reclamació, es procedirà a notificar-la al/a la recurrent en els termes queestableix la LRJPAC. Tot seguit, s'esmenarà la llista d'admesos/es i exclosos/es, publicant-se només l'esmena al taulerd'edictes de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Base cinquena.- Tribunal Qualificador.

5.1 El Tribunal Qualificador estarà constituït en la forma següent:

1.1President:

La secretària general de l'Ajuntament de Caldes de Montbui o funcionari amb el mateix grup de titulació o superior quela plaça objecte de la convocatòria.

1.2Vocals.

Un funcionari de carrera de l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb la categoria de tècnic mitjà o superior.

Un funcionari designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

1.3Secretari: Un funcionari de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. El secretari del tribunal tindrà veu, però no tindrà vot.

En el cas que l'Ajuntament de Caldes de Montbui no disposi del personal propi suficient per a la constitució del Tribunal de la Selecció, es podran nomenar funcionaris d'altres administracions públiques amb la idoneïtat necessària com amembres del Tribunal.

Podrà assistir al Tribunal amb dret a veu i sense vot un membre de la Junta de Personal de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

5.2 La designació nominal dels membres del Tribunal, que inclourà la dels respectius suplents, es publicarà en el taulerd'edictes de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl. Font del Lleó,11, conjuntament amb la llista d'aspirants admesos iexclosos, així com la data i hora de l'inici del procés selectiu, i s'ajustarà a les regles establertes a l'article 72 del Decret214/1990, de 30 de juliol.

5.3 El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents.

5.4 El Tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors/es especialistes per a totes o algunes de les proves.

5.5 L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la LRJPAC.

Base sisena.- Inici i desenvolupament del procés selectiu.El procediment de selecció és el de concurs oposició, i constarà de les fases següents:

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

6.1 Fase d'oposició.

6.1.1 Prova escrita sobre el temari general.

6.1.2 Prova escrita sobre el temari específic.

6.1.3 Prova pràctica.

6.1.4 Prova de Català.

6.1.5 Prova psicotècnica de personalitat.

6.1.6 Entrevista curricular.

6.1.7 Període de pràctiques.

6.2 Fase de concurs.

Valoració dels mèrits acreditats documentalment pels aspirants, segons barem.

6.1 FASE D'OPOSICIÓ.

6.1.1 Prova sobre el temari general.

Consistirà en contestar per escrit un test de 40 preguntes amb respostes alternatives, sobre el temari general queconsta a l'annex 1 de les bases reguladores. Cada pregunta ben contestada puntuarà 1 punt, cada pregunta malcontestada descomptarà 0,25 punts, les preguntes en blanc no comptaran i tampoc descomptaran. El resultat d'aquestaprova serà l'obtingut de dividir la puntuació total entre 4. Aquest exercici puntuarà de 0 a 10 punts i caldrà obtenir unapuntuació mínima de 5 punts per superar la prova. Aquest exercici serà eliminatori i, per tant, restaran eliminats delprocés selectiu els qui no el superin.

6.1.2. Prova sobre el temari específic.

Consistirà en contestar cinc preguntes sobre el temari relacionat a l'annex 2 d'aquestes bases. El resultat d'aquestaprova serà la mitjana aritmètica de les valoracions de cadascun dels membres amb dret a vot del Tribunal queassisteixin a aquesta prova. Aquest exercici puntuarà de 0 a 10 punts i caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 puntsper superar la prova. Aquest exercici serà eliminatori, i per tant restaran eliminats del procés selectiu els qui no elsuperin.

6.1.3 Prova pràctica.

Consistirà en portar a terme una prova sobre les tasques del lloc de treball a ocupar, definides en la Base Primera, apartat 2 d'aquestes bases reguladores. Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts i caldrà obtenir una puntuació mínimade 5 punts per superar la prova. El resultat d'aquesta prova serà la mitjana aritmètica de les valoracions de cadascundels membres amb dret a vot del Tribunal que assisteixin a aquesta prova. Aquest exercici serà eliminatori i per tantrestaran eliminats del procés selectiu aquells aspirants que no el superin.

6.1.4 Prova de Català.

Consistirà en un exercici de Català corresponent al nivell C de coneixements de Català; la qualificació d'aquest exerciciserà d'apte o no apte, restant eliminats/des del procés aquells/es aspirants que siguin considerats/des no aptes.Restaran exempts/es de realitzar aquesta prova tots aquells/es aspirants que hagin acreditat estar en possessió delcertificat de coneixements de la llengua catalana del nivell C o superior. En el cas que l'aspirant aporti un certificatequivalent al de la Direcció General de Política Lingüística, aquest haurà de presentar certificat d'equivalència de l'òrgancompetent, de conformitat amb el que disposa el Decret 161/2002, d'11 de juny.

No obstant això, restaran exemptes de realitzar la prova de coneixements de Català les persones aspirants que hagin

participat i hagin superat la prova de Català en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'AjuntamentN

de Caldes de Montbui o els seus organismes autònoms o empreses públiques de la Corporació, en què hi haguésV

establerta una prova de Català del mateix nivell o superior a l'exigit en la corresponent convocatòria, en l'última oferta

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

pública d'ocupació. A aquest efecte hauran de presentar certificació expedida per l'Ajuntament de Caldes de Montbui obé fer-ho constar a la sol·licitud, fent referència en quines proves selectives van superar la prova de Català.

6.1.5 Prova psicotècnica de personalitat.

Consistirà en superar un psicotècnic de personalitat, segons el perfil del lloc de treball a ocupar. El test de personalitatserà proposat, fet, avaluat i valorat per un psicòleg col·legiat. El test de personalitat es valorarà de 0 a 10 punts i caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar-lo. El test de personalitat podrà incloure tant proves de caràcterescrit, com proves de caràcter oral.

6.1.6 Entrevista curricular.

Consistirà en mantenir una conversa amb l'aspirant, en la qual es portaran a terme per part del Tribunal preguntes sobrela trajectòria professional de l'aspirant i sobre la seva formació. Aquesta entrevista tindrà una puntuació màxima de 10.El resultat d'aquesta prova serà la mitjana aritmètica de les valoracions de cadascun dels membres del Tribunal ambdret a vot que assisteixin a aquesta prova.

6.1.7 Període de pràctiques.

L'aspirant proposat pel Tribunal de la Selecció, serà nomenat en període de pràctiques per un termini de sis mesos.Aquest període de pràctiques és l'última fase del procés selectiu. Durant aquest període, l'aspirant podrà ser cessat perla Presidència de la Corporació per la seva no superació. Les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat,adopció o acolliment, o altres causes que suposin suspensió de la prestació del servei en període de pràctiques, nol'interrompran. A aquest efecte, el cap d'àrea de Serveis Territorials haurà de remetre informe al departament deRecursos Humans fent constar si l'aspirant ha superat o no el període de pràctiques, abans que finalitzin els sis mesos,de igual forma podrà emetre l'informe en qualsevol moment dins del termini dels sis mesos. Si l'informe és favorable,l'aspirant serà nomenat funcionari interí, en el cas que l'informe sigui desfavorable a la superació del període depràctiques la Presidència de la Corporació el cessarà per aquesta causa. L'informe del cap de Serveis Territorials,s'haurà de fer tenint en compte i fent esment a criteris objectivables, entre d'altres, l'assoliment de les tasquesencomanades, així com l'acompliment dels deures del l'empleat públic definits al Capítol VI, del Títol III, del Reial DecretLegislatiu 5/2015, de 12 d'abril, del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

TEMPS DELS EXERCICIS.

El temps per realitzar la prova 6.1.1 Prova escrita sobre el temari general serà d'una hora.

El Tribunal de la Selecció fixarà el temps màxim de cadascun de la resta d'exercicis.

6.2 FASE DE CONCURS.

Pels aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les candidats/es, fins a un màxim de10 punts, i de conformitat amb els mèrits següents:

6.2.1 Experiència professional.

Experiència professional a l'administració pública o al sector privat, com a personal laboral o funcionari o funcionariinterí, en funcions tècniques d'àmbit urbanístic, paisatgístic i arquitectònic, a raó de 0,10 punts per mes treballat fins unmàxim de 6 punts.

L'experiència professional s'haurà de justificar documentalment, mitjançant fotocòpies, d'alguna de les formes següents:

a) Contractes de treball més certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social, en el sector privat.b) Certificació de serveis prestats a l'administració pública, segons model aprovat per la Llei 70/1978, de 26 deE

desembre, de reconeixement de serveis previs a l'Administració Pública.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

6.2.2 Formació.

Formació, fins un màxim de 4 punts, en:

- Legislació específica del sector local i procediment administratiu.

- Gestió de la qualitat del servei.

- Organització del treball.

- Formació específica en els àmbits d'urbanisme a l'administració municipal i/o al sector privat.

- Informàtica: sistemes d'informació geogràfica, programes i bases de dades de preus per l'elaboració de pressupostosd'obres d'edificació i urbanització, programes de l'elaboració de plànols i material gràfic de caràcter territorial, cartografiadigital, processador de textos, base de dades, full de càlcul, etc.

a) Per cursos d'assistència:

- Per cursos de fins a 20,00 hores:0,10 punts per curs.

- Per cursos de 21,00 a 40,00 hores:0,20 punts per curs.

- Per cursos de més de 40,00 hores:0,30 punts per curs.

b) Per cursos d'assistència amb aprofitament:

- Per cursos fins a 20,00 hores: 0,30 punts per curs.

- Per cursos de 21,00 a 40,00 hores: 0,40 punts per curs.

- Per cursos de més de 40,00 hores: 0,50 punts per curs.

c) Per cursos on calgui la superació d'una prova per a obtenir la titulació.

- Per cursos fins a 20,00 hores: 0,50 punts per curs.

- Per cursos de 21,00 a 40,00 hores:0,60 punts per curs.

- Per cursos de més de 40,00 hores:. 0,70 punts per curs.

d) Mestratges, postgraus o titulacions superiors a l'exigida, en l'àmbit de l'arquitectura, un punt per cadascun d'ells, ambuna puntuació màxima d'un punt.

PUNTUACIÓ DEFINITIVA.

La puntuació definitiva serà la suma de les puntuacions obtingudes pels aspirants en la fase d'oposició i en la fase de concurs. En cas d'empat de dos aspirants es farà prevaldre la puntuació obtinguda en la fase de concurs.

Base setena. Disposicions de caràcter general.

7.1 Només hi haurà una convocatòria per a cada prova, i s'exclourà del procés selectiu l'aspirant que no comparegui aqualsevol dels exercicis de l'oposició en la data, lloc i hora indicada, independentment de la justificació o no de la seva incompareixença.

7.2 El Tribunal, en aquells casos que consideri pertinents, adaptarà els mitjans de realització dels exercicis dels/de lesaspirants discapacitats/des, de manera que gaudeixin d'igualtat d'oportunitats respecte als/a les altres aspirants, sempreque així ho hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu.7.3 Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes pels/per les aspirants que hagin superatV

cadascuna de les proves, juntament amb la data, l'hora i el lloc de celebració de la següent prova, seran exposats pel

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

secretari del Tribunal al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl. Font del Lleó, 11, d'acord amb el que disposa l'article 59.6.b) de la LRJPAC.

7.4 El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en el procés selectiu, s'entendrà que s'ha deproduir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la presa de possessió com afuncionari/ària interí/ina. Aquestes condicions i requisits s'hauran d'acreditar de la manera i en el termini que preveu laBase Vuitena.

7.5 No obstant això, si durant el desenvolupament del procés selectiu, el Tribunal considerés que existeixen raonssuficients, podran demanar a qualsevol dels/de les aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de lescondicions i requisits exigits per prendre part al procés selectiu de què es tracti.

Base vuitena.- Llista d'aprovats/des i presentació de documents.

8.1 Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament deCaldes de Montbui, Pl. Font del Lleó, 11, la relació d'aspirants per ordre de puntuació final. Contra el seu resultat espodrà interposar recurs d'alçada davant el President de la Corporació en el termini i amb els efectes que estableix laLRJPAC.

8.2 Els/les aspirants aprovats/ades hauran de presentar al departament de Recursos Humans de la Corporació, en eltermini de vint dies naturals a partir de l'endemà de l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament, Pl. Font del Lleó, 11,de la llista d'aspirants per ordre de puntuació i sense previ requeriment, DNI original, els documents originalsacreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la Base Segona, així com els documents originals dels mèrits al·legats per aquests i certificació mèdica oficial conforme l'aspirant és apte perdesenvolupar les tasques del lloc de treball.

8.3 Els/les aspirants discapacitats/des que hagin estat proposats/des hauran d'aportar un certificat de l'equip multiprofessional que correspongui que acrediti el tipus i grau de discapacitat que presenta, així com la capacitat funcional del'aspirant per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir.

8.4 Els/les aspirants que dins del termini fixat, excepte casos de força major, que haurà d'apreciar la Presidència de laCorporació, no presentin la documentació, o de l'examen de la qual es comprovi que no compleixen algun dels requisitsassenyalats a la Base Segona, no podran ser nomenats/des i s'anul·laran les seves actuacions sens perjudici de laresponsabilitat en què hagin incorregut. Així mateix, en el cas que l'aspirant no presenti algun dels documents que elTribunal de la Selecció hagi puntuat, es restarà de la puntuació total obtinguda per aquest, i serà proposat l'aspirantsegüent per ordre de puntuació en el cas que la puntuació resultant del primer aspirant en resulti inferior que la del segon aspirant.

En aquests casos, així com en el supòsit de renúncia de l'aspirant proposat/da, la Presidència de la Corporació podràformular proposta de nomenament a favor del següent aspirant per ordre de puntuació, i tingui cabuda en les placesconvocades, com a conseqüència de l'esmentada anul·lació.

En els casos que el funcionari interí que hagi pres possessió, causi baixa definitiva a la Corporació, o en els casosd'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, o possibles permisos de l'empleat/ada, la Presidència de la Corporaciópodrà formular proposta de nomenament a favor del següent aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta.

Base novena.- Nomenament.

9.1 Exhaurit el termini de presentació de documents, el President de la Corporació nomenarà l'aspirant proposat pelTribunal, que en cap cas podrà superar el nombre de places convocades.

Aquest nomenament serà notificat als/a les interessats/des i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

9.2 Una vegada efectuada aquesta notificació a l'aspirant, aquest haurà d'incorporar-se a la Corporació quan siguirequerit.

9.3 Els/les aspirants que injustificadament no s'incorporin a la Corporació, perdran tots els drets derivats del procés de

selecció i del nomenament, procedint en aquest cas la Presidència de la Corporació en la forma prevista a la base 8.4,N

paràgraf segon.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

9.4 El nomenament com a funcionari interí finalitzarà com a conseqüència de la finalització del programa al qual vadestinat l'empleat, per amortització del lloc de treball o per l'assoliment del termini màxim de tres anys que determina l'article 10.1.C) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic del'Empleat Públic.

Base desena.- Ordre de la borsa de treball.

Els aspirants seran cridats a ocupar els llocs de treball per odre de puntuació de la borsa de treball, i s'haurand'incorporar en el moment en què l'Ajuntament els requereixi. En el cas que l'aspirant no es presenti en la data requeridao declini el nomenament, aquest passarà a l'última posició de la borsa de treball. L'avís es farà per correu electrònic il'aspirant disposarà d'un termini de 48 hores per presentar-se al lloc de treball, a partir d'aquest avís. En el cas quel'aspirant no disposi de correu electrònic, haurà de posar-ho en coneixement del Servei de Recursos Humans del'Ajuntament de Caldes de Montbui, a fi i efecte d'establir un altre mitjà d'avís.

Base onzena.- Incompatibilitats.

En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat, serà aplicable al/a la empleat/ada, la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, abansd'incorporar-se al servei de la Corporació, haurà d'efectuar una declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar lacompatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis de Recursos Humans d'aquesta Corporació, o exercir,altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/84, de 26 de desembre, a l'article 10 de la Llei 21/87, de 26novembre i a l'article 337 del Decret 214/90.

Base dotzena.- Incidències.

11.1 Les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es, el nomenament de l'aspirant pel període de pràctiques i elnomenament com a funcionari de interí, podran ser impugnats pels/per les interessats/des, mitjançant la interposició derecurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar del'endemà de la seva notificació als interessats/ades.

11.2 Els actes i resolucions del Tribunal Qualificador, en tant que es tracta d'un òrgan col·legiat dependent de laPresidència de la Corporació, s'ajustaran als criteris que s'estableixen a l'article 114 de la LRJPAC, mitjançant recursd'alçada.

11.3 El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament delprocés de selecció.

Base tretzena.- Preavís de l'empleat.

Els empleats que hagin estat nomenats i que causin baixa voluntària, hauran d'avisar a l'Ajuntament de Caldes deMontbui amb un termini de 15 dies naturals. En aquest cas passaran a l'última posició de la borsa de treball. En el cas que l'empleat no efectuï el preavís dels 15 dies, aquest o la part que en resti, es descomptarà de la quitança a percebre.Aquest termini comptarà a partir del dia següent en que l'empleat ho comuniqui a l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Disposicions Addicionals.

Disposició addicional primera. En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini lanormativa següent:

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

- Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals s'hand'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració local.- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinatsV

textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció depersonal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local deCatalunya.

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

- Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'estat per l'any 2016.

- Aquestes Bases Reguladores.

- Resta de legislació vigent que sigui d'aplicació.

Disposició addicional segona. Contra la convocatòria i les seves bases, d'acord amb la LRJPAC i disposicionsconcordants, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la data de laseva publicació, davant la Sala d'aquesta Jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

ANNEX 1.

TEMARI GENERAL.

1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.

2. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

3. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

4. L'autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

5. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitatjurídica i capacitat d'obrar.

6. La protecció de dades de tipus personal.

7. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenciadministratiu.

8. Procediment administratiu. Fases. Còmput de terminis.

9. Revisió dels actes administratius: d'ofici i en via de recurs administratiu.

10. Les formes de l'actuació administrativa. El servei públic local.

11. Drets i deures del personal al servei de l'administració.

12. El municipi. Organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris.

ANNEX 2.

1. Legislació vigent a Catalunya en matèria d'accés i dret a l'habitatge.

2. Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatgesprovinents de processos d'execució hipotecària.

3. Pla pel dret a l'habitatge vigent: Objectius, estructura i continguts.4. Pla pel dret a l'habitatge vigent: Programes socials d'habitatge. E

5. Pla pel dret a l'habitatge vigent: Foment de la rehabilitació.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

6. Pla pel dret a l'habitatge vigent: Protecció oficial.

7. Pla pel dret a l'Habitatge vigent: Transmissió de l'habitatge amb protecció oficial. Tinences intermèdies entre el llogueri la propietat.

8. L'Agència de l'habitatge de Catalunya: Funcions i organització.

9. El suport de la Diputació de Barcelona als ens locals en matèria d'habitatge.

10. Ajuts de la Diputació de Barcelona. Catàleg 2016.

11. Detecció d'habitatges buits.

12. Detecció i seguiment d'habitatges buits de les entitats bancàries.

13. Pla Local d'habitatge de Caldes de Montbui: contingut, objectius i estructura.

14. Comissió municipal d'habitatge de Caldes de Montbui.

15. Les oficines municipals d'habitatge: estructura, funcionament, funcions, programes i serveis.

16. L'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Caldes de Montbui: Objectius, funcions, estructura i programes.

17. L'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Caldes de Montbui: Servei d'informació, assessorament i tramitació.

18. L'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Caldes de Montbui: Borsa de mediació pel lloguer social.

19. L'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Caldes de Montbui: Servei de Mediació per l'habitatge per aquellespersones que no poden fer front al pagament de les quotes hipotecàries o rendes de lloguer.

20. Ajuts per a l'accés a l'habitatge: Prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament del lloguer o de lesquotes d'amortització hipotecària en situacions especials.

21. Ajuts per a l'accés a l'habitatge: Prestacions permanents per al pagament del lloguer.

22. Ajuts per a l'accés a l'habitatge: Prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament de deutes de rendesde lloguer.

23. Ajuts per a l'accés a l'habitatge: Prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament del lloguer o lesquotes d'amortització hipotecària a persones en situació d'atur de llarga durada.

24. Ajuts per a l'accés a l'habitatge: Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'accés al nou habitatge per aaquelles persones que l'han perdut per un procés de desnonament o execució hipotecària.

25. La legislació urbanística a Catalunya. Textos legals que la integren. Principis informadors i finalitats.

26. Administracions amb competències urbanístiques: Generalitat, municipis, comarques i altres ens locals iinstitucionals.

27. Òrgans urbanístics de la Generalitat.

28. Règim urbanístic del sòl: classificació, conceptes i sistema.

29. Sòl urbà: concepte, desenvolupament, obligacions i drets dels propietaris.

30. Sòl urbanitzable: concepte, desenvolupament, obligacions i drets dels propietaris.31. Sòl no urbanitzable: concepte, actuacions d'ús específic i drets dels propietaris. E

32. El planejament urbanístic: tipus de plans.

10Dil uns, 17 d'octubre de 2016

33. Formulació i tramitació del planejament.

34. Vigència i revisió del planejament.

35. Planificació urbanística del territori: plans directors; plans d'ordenació urbanística municipal; normes de planejamenturbanístic; els programes d'actuació urbanística municipal.

36. Planejament derivat en sòl urbanitzable. Plans parcials de delimitació.

37. Planejament derivat en sòl urbà. Plans especials urbanístics i plans de millora urbana.

38. Efectes de l'aprovació de figures de planejament, publicitat i informació. Efectes del planejament urbanístic sobre lesconstruccions; legitimació d'expropiacions per raons urbanístiques.

39. La gestió urbanística: concepte, polígons, sistemes i tramitació.

40. L'obligació d'urbanitzar i edificar i el registre de solars.

41. La intervenció del sòl en l'edificació i l'ús del sòl i el subsòl, llicències i parcel·lacions urbanístiques.

42. Protecció de la legalitat urbanística. Procediment de protecció de la legalitat urbanística. Òrgans competents ilegitimació. Inspecció urbanística. Ordres de suspensió d'obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada ide l'ordre jurídic vulnerat. Infraccions urbanístiques: classificació. Restauració voluntària de la realitat física o jurídicaalterada. Persones responsables als efectes del règim sancionador. Multes coercitives sancionadores. Actuacionscoercitives d'infracció a l'empara de llicències o d'ordre d'execució. Prescripció d'infraccions i de sancions urbanístiques.

43. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Caldes de Montbui. Principals característiques i estat actual dedesenvolupament.

44. Nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges: mínims d'habitabilitat. El certificat d'habitabilitat per a habitatgesnous i per a habitatges usats. Control previ de les condicions d'habitabilitat. Inspeccions per a l'atorgament de la cèdulad'habitabilitat. Atorgament de la cèdula d'habitabilitat.

45. Inspecció tècnica d'edificis d'habitatges, normativa aplicable, tramitació d'informes, i tramitació del certificat dequalificació de l'estat de l'edifici.

46. La normativa tècnica sobre edificació. Els diversos tipus de normes. Estructuració del marc normatiu espanyol. Lescompetències normatives d'àmbit estatal, autonòmic i local. Competències de la Generalitat de Catalunya. Normesd'obligat compliment. Normes de no obligat compliment.

47. La direcció d'obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. Elreplantejament. Les certificacions d'obres. Modificacions d'obra i projectes reformats. Revisió de preus.

48. La millora urbana. Pla d'Intervenció Integral. Contingut. Els barris amb necessitats d'atenció especial. El fons defoment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial. Remodelació del parc d'Habitatges."

Segon. Publicar les bases reguladores i la convocatòria de la selecció al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altauler d'edictes de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Les bases reguladores i la seva convocatòria, i tots els actesderivats d'aquesta convocatòria també es podran consultar a la web de l'Ajuntament de Caldes de Montbui,www.caldesdemontbui.cat; no obstant això, quant a drets, obligacions i terminis, només tindran efectes les publicacionsi/o notificacions oficials."

Caldes de Montbui, 3 d'octubre de 2016

L'alcalde, Jordi Solé i Ferrando

11