Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases reguladores que han de regir la convocatòria d'una borsa de treball de professors/es d'adults
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Caldes de Montbui

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de setembre de 2016, va aprovar les bases reguladores corresponentsa una borsa de treball de professors/es d'adults de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, el text del qual es transcriu acontinuació:

"BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D'UN/A BORSA DE TREBALL DEPROFESSORS/ES D'ADULTS.

Base primera.- Objecte.

L'objecte és la convocatòria, mitjançat el sistema de concurs oposició, d'una borsa de treball de personal laboraltemporal o de funcionari interí de les places de mestre/a corresponent a la plantilla de personal laboral, o de les placesde mestres funcionaris interins corresponents al Projecte d'Integració Cultural de persones immigrades a Caldes deMontbui (Pla de Barris), de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica, tècnic mitjà, grup A, subgrup A2, pelsistema de concurs oposició. Per tant la llista d'aspirants aprovats per ordre de puntuació servirà tant per cobrir vacant de personal laboral, com vacants de personal funcionari.

Base segona.- Requisits dels aspirants.

2.1 Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin, en la data de finalització deltermini de presentació de les sol·licituds, els requisits següents:

a) Tenir la ciutadania espanyola o de la Comunitat Europea. També podran accedir els ciutadans dels estats als quals,en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d'aplicació la lliurecirculació de treballadors, en els termes en que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la ComunitatEuropea.

D'acord amb allò que estableix l'article 4 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, els/les nacionals d'altres Estatsmembres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva nacionalitat.

Els/les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar coneixements suficients de castellà iCatalà, exigint-se la superació de proves amb aquesta finalitat.

En qualsevol cas els ciutadans que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la sevanacionalitat.

b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol diplomat/da universitari/ària en magisteri, o d'una altra diplomatura o llicenciatura amb el certificat d'aptitud pedagògica, o equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal presentar la corresponenthomologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

d) Habilitació: no haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o delsòrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per aocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a

l'ocupació pública. Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació desol·licituds i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries interins/ines, i amb caràctergeneral no trobar-se incurs en cap de les causes d'incapacitació o inhabilitació previstes en la legislació vigent.

e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions corresponents. Aquest compliment s'entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la plaça aE

proveir, i a les condicions que puguin determinar-se en cadascuna de les Bases Específiques de les convocatòries.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

Base tercera.- Presentació de sol·licituds.

3.1 Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar sol·licitud en el RegistreGeneral de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl. Font del Lleó, 11, de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 hores. Lessol·licituds també podran presentar-se en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, deRègim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; en el cas que l'aspirant utilitziaquesta opció, haurà de remetre un correu electrònic fent constar aquest fet a l'adreça de recursos humans del'Ajuntament de Caldes de Montbui recursoshumans@caldesdemontbui.cat, o bé mitjançant telegrama o burofax adreçata l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

3.2 Els aspirants que tinguin la condició legal de disminuïts han d'adjuntar a la sol·licitud el certificat de l'equip oficial devaloració que acrediti l'esmentada condició, la compatibilitat per a l'exercici de les tasques i funcions corresponents a laplaça a cobrir i, si escau, les adaptacions que necessiti en el lloc on hagi de treballar.

3.3 Els drets d'examen seran els que determinin les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Caldes de Montbui dins deltermini de presentació de sol·licituds i seran abonats pels/per les aspirants a l'hora de presentar la sol·licitud, adjuntant aaquesta el corresponent resguard justificatiu. Els drets d'examen no podran ser retornats llevat el cas de no ser admèsal procés selectiu per manca d'algun dels requisits exigits. Estaran exempts d'abonament dels drets d'examen aquellsaspirants que estiguin desocupats i acreditin la seva inscripció al SOC o al SEPE. Als efectes d'aquesta convocatòria esconsideraran persones aturades aquelles que per estar realitzant formació ocupacional del SOC o el SEPE hagin estatexcloses de les llistes d'atur.

3.4 Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades del currículum vitae, de la fotocòpia del DNI, de la fotocòpia de latitulació exigida i dels justificants que acreditin els mèrits al·legats, i de certificació negativa del registre central dedelinqüents sexuals, d'acord amb el que disposa l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol. El Tribunal de laSelecció només podrà valorar aquells mèrits justificats documentalment. L'experiència professional s'haurà d'acreditar,en el cas d'experiència a l'empresa privada mitjançant contractes de treball més certificació de la vida laboral expedientper la Seguretat Social, i en el cas del empleats amb experiència a l'Administració Pública, en la mateixa forma que al'empresa privada, o be mitjançant certificació de serveis prestats, segons Llei 70/1978, de 26 de desembre, deReconeixement de serveis previs a l'Administració. Addicionalment, els menors de 18 anys hauran de presentar,conjuntament amb la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, autorització dels pares o tutors legals per a treballar, en el model normalitzat que consta en l'annex 3.

3.5 El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu serà de vint dies naturals comptats apartir del dia següent de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

3.6 Si alguna de les sol·licituds tingués cap defecte esmenable o deficiència, es farà constar a la llista d'admesos/es iexclosos/es, a fi que en un termini de deu dies l'aspirant l'esmeni, de conformitat amb l'article 71 de la LRJPAC. En elcas que els/les aspirants no presentin esmenes es considerarà que desisteixen de la seva petició de prendre part alprocés selectiu.

Base quarta.- Admissió dels/de les aspirants.

4.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el President de la Corporació dictarà una resolució, en eltermini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos/es i exclosos/es, així com la data, hora i lloc de l'inici del procés selectiu i la composició definitiva del Tribunal de la Selecció. Aquesta resolució es publicarà al tauler d'edictes del'Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl. Font del Lleó, 11, i concedirà un termini de deu dies hàbils per a subsanacions(d'acord amb el que disposa l'apartat 6 de la base tercera) i/o possibles reclamacions. Les al·legacions presentades esresoldran en el termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquesttermini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.

4.2 Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es i nocaldrà tornar-la a publicar. Si s'accepta alguna reclamació, es procedirà a notificar-la al/a la recurrent en els termes queestableix la LRJPAC. Tot seguit, s'esmenarà la llista d'admesos/es i exclosos/es, publicant-se només l'esmena al taulerd'edictes de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Base cinquena.- Tribunal Qualificador.

5.1 El Tribunal Qualificador estarà constituït en la forma següent:

- President:

La secretària general de l'Ajuntament de Caldes de Montbui o funcionari amb el mateix grup de titulació o superior quela plaça objecte de la convocatòria.

- Vocals.

Un funcionari de carrera de l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb la categoria de tècnic mitjà o superior.

Un funcionari designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

- Secretari: Un funcionari de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. El secretari del tribunal tindrà veu, però no tindrà vot.

En el cas que l'Ajuntament de Caldes de Montbui no disposi del personal propi suficient per a la constitució del Tribunal de la Selecció, es podran nomenar funcionaris d'altres administracions públiques amb la idoneïtat necessària com amembres del Tribunal.

Podrà assistir al Tribunal amb dret a veu i sense vot un membre de la Junta de Personal de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

5.2 La designació nominal dels membres del Tribunal, que inclourà la dels respectius suplents, es publicarà al taulerd'edictes de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, conjuntament amb la llista d'aspirants admesos i exclosos, així com ladata i hora de l'inici del procés selectiu, i s'ajustarà a les regles establertes a l'article 72 del Decret 214/1990, de 30 dejuliol.

5.3 El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, siguin titularso suplents.

5.4 El Tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors/es especialistes per a totes o algunes de les proves.

5.5 L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la LRJPAC.

5.6 En cas d'empat en la puntuació total de dos o més aspirants prevaldrà la puntuació obtinguda pels aspirants en l'experiència professional, a fi de desfer l'empat. Si el desempat així no fos possible es farà prevaldre el vot de qualitatdel president del Tribunal de la Selecció. La prevalença en l'experiència professional, es justifica com a conseqüènciadel poc temps d'aprenentatge del que disposen els empleats que es contractin, al tractar-se de substitucions depersonal.

Base sisena.- Inici i desenvolupament del procés selectiu.

El procediment de selecció és el de concurs oposició, i constarà de les fases següents:

6.1 Fase d'oposició.

6.1.1 Prova escrita sobre el temari general.

6.1.2 Prova escrita sobre el temari específic.

6.1.3 Prova de Català.

6.1.4 Entrevista curricular.

6.1.5 Període de prova/pràctiques.

6.2 Fase de concurs.

6.1 FASE D'OPOSICIÓ.6.1.1 Prova sobre el temari general.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Consistirà en contestar per escrit un test de 40 preguntes amb respostes alternatives, sobre el temari general queconsta a l'annex 1 de les bases reguladores. Cada pregunta ben contestada puntuarà 1 punt, cada pregunta malcontestada descomptarà 0,25 punts, les preguntes en blanc no comptaran i tampoc descomptaran. El resultat d'aquestaprova serà l'obtingut de dividir la puntuació total entre 4. Aquest exercici puntuarà de 0 a 10 punts i caldrà obtenir unapuntuació mínima de 5 punts per superar la prova. Aquest exercici serà eliminatori i, per tant, restaran eliminats delprocés selectiu els qui no el superin.

6.1.2. Prova sobre el temari específic.

Consistirà en contestar cinc preguntes sobre el temari relacionat a l'annex 2 d'aquestes bases. El resultat d'aquestaprova serà la mitjana aritmètica de les valoracions de cadascun dels membres amb dret a vot del Tribunal queassisteixin a aquesta prova. Aquest exercici puntuarà de 0 a 10 punts i caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 puntsper superar la prova. Aquest exercici serà eliminatori, i per tant restaran eliminats del procés selectiu els qui no elsuperin.

6.1.3 Prova de Català.

Consistirà en un exercici de Català corresponent al nivell C de coneixements de Català; la qualificació d'aquest exerciciserà d'apte o no apte, restant eliminats/des del procés aquells/es aspirants que siguin considerats/des no aptes.Restaran exempts/es de realitzar aquesta prova tots aquells/es aspirants que hagin acreditat estar en possessió delcertificat de coneixements de la llengua catalana del nivell C o superior. En el cas que l'aspirant aporti un certificatequivalent al de la Direcció General de Política Lingüística, aquest haurà de presentar certificat d'equivalència de l'òrgancompetent, de conformitat amb el que disposa el Decret 161/2002, d'11 de juny.

No obstant l'anterior, restaran exemptes de realitzar la prova de coneixements de Català les persones aspirants quehagin participat i hagin superat la prova de Català en processos anteriors de selecció de personal per accedir al'Ajuntament de Caldes de Montbui o els seus organismes autònoms o empreses públiques de la Corporació, en què hihagués establerta una prova de Català del mateix nivell o superior a l'exigit en la corresponent convocatòria, en l'últimaoferta pública d'ocupació. A aquest efecte hauran de presentar certificació expedida per l'Ajuntament de Caldes deMontbui o bé fer-ho constar a la sol·licitud, fent referència en quines proves selectives van superar la prova de Català.

6.1.4 Entrevista curricular.

Consistirà en mantenir una conversa amb l'aspirant, en la qual es portaran a terme per part del Tribunal preguntes sobrela trajectòria professional de l'aspirant i sobre la seva formació. Aquesta entrevista tindrà una puntuació màxima de 2punts. El resultat d'aquesta prova serà la mitjana aritmètica de les valoracions de cadascun dels membres del Tribunal amb dret a vot que assisteixin a aquesta prova.

6.1.5 Període de prova/pràctiques.

L'aspirant proposat pel Tribunal de la Selecció, serà nomenat en període de prova/pràctiques per un termini de sismesos, en el cas del personal funcionari interí, i en el termini màxim que permeti la legislació laboral, en el cas delsempleats laborals. Aquest període de prova/pràctiques és l'última fase del procés selectiu. Durant aquest període,l'aspirant podrà ser cessat per la Presidència de la Corporació per la seva no superació. Les situacions d'incapacitattemporal, maternitat, paternitat, adopció o acolliment, o d'altres causes que suposin la suspensió de la prestació delservei en període de prova/pràctiques que afectin a l'aspirant durant aquest període, no l'interrompran. S'entendràsuperat el període de prova/pràctiques, si no hi ha denúncia per part de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

TEMPS DELS EXERCICIS.

- Prova escrita sobre el temari general: 1:00 hora.

- Prova escrita sobre el temari específic: 1:00 hora.

6.2 FASE DE CONCURS.

Pels aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les candidats/es, fins a un màxim de

5 punts, i de conformitat amb els mèrits següents:

I. Experiència professional.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

Experiència a l'administració a l'empresa privada o a l'administració pública, com a personal laboral o funcionari, ofuncionari interí, portant a terme les tasques següents, a raó de 0,10 punts per mes treballat fins un màxim de 3 punts:

1. Responsabilitzar-se de la gestió dels recursos materials i econòmics de l'Escola d'Adults.

2. Realitzar les diferents tasques fruit d'exercir la docència en el Centre com a professor d'adults.

3.Avaluar els alumnes i realitzar els informes periòdics de l'evolució de cada alumne.

4. Programar i executar les activitats extres (sortides culturals, etc.).

5. Preparar informes tècnics i memòries sobre el funcionament i les propostes per millorar la gestió de l'escola.

6. Dissenyar, implementar i executar les accions necessàries per al correcte desenvolupament del projecte d'integraciócultural de persones immigrades.

7. Fer el seguiment de la implantació del projecte durant els anys de la seva vigència.

8. Dirigir l'equip humà de l'escola per tal d'assolir els objectius del projecte.

9. Responsabilitzar-se de la gestió dels recursos materials i econòmics del projecte.

10. Realitzar les diferents tasques fruit d'exercir la docència en el Centre com a professor/a d'adults.

11. Avaluar i realitzar els informes periòdics de l'evolució de cada alumne.

12. Programar i executar les activitats complementàries a les estrictament docents (sortides culturals, intercanvis,coneixement de l'entorn, participació activitats culturals locals, xerrades, etc.)

13. Atendre les demandes ciutadanes en aquest camp.

14. Establir contactes amb la xarxa d'equipaments, serveis municipals i entitats ciutadanes per tal d'aprofundir en elprocés d'integració de les persones nouvingudes i, en general, de la resta d'alumnes.

15. Preparar informes tècnics i memòries sobre el funcionament i les propostes per millorar la gestió de l'escola, com acentre neuràlgic del projecte d'integració cultural de persones immigrades.

16. Responsabilitzar-se de la gestió dels recursos materials i econòmics de l'Escola d'Adults.

II. Formació, fins un màxim de 2 punts, en:

Programació, direcció, avaluació d'activitats i projectes d'educació.

Gestió administrativa.

Gestió de la Qualitat del servei.

Organització del treball.

Gestió i coordinació de grups de treball.

Formació específica en l'àmbit de la docència per a persones immigrades.

Legislació específica vigent.

Gestió de la Qualitat del servei.

Pedagogia en educació primària.

Formació específica i tècnica en l'àmbit de l'educació primària.

Informàtica a nivell d'usuari: processador de textos, base de dades, full de càlcul, etc.a) Per cursos d'assistència:

- Per cursos de fins a 20,00 hores: 0,10 punts per curs.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Per cursos de 21,00 a 40,00 hores: 0,20 punts per curs.

- Per cursos de més de 40,00 hores: 0,30 punts per curs.

b) Per cursos d'assistència amb aprofitament:

- Per cursos fins a 20,00 hores: 0,30 punts per curs.

- Per cursos de 21,00 a 40,00 hores: 0,40 punts per curs.

- Per cursos de més de 40,00 hores: 0,50 punts per curs.

c) Per cursos on calgui la superació d'una prova per a obtenir la titulació.

- Per cursos fins a 20,00 hores: 0,50 punts per curs.

- Per cursos de 21,00 a 40,00 hores: 0,60 punts per curs.

- Per cursos de més de 40,00 hores: 0,70 punts per curs.

d) Mestratges, postgraus, titulacions superiors a l'exigida, 1 punt per cadascuna, amb un màxim d'1 punt.

PUNTUACIÓ DEFINITIVA.

La puntuació definitiva serà la suma de les puntuacions obtingudes pels aspirants en la fase d'oposició i en la fase de concurs. En cas d'empat de dos aspirants es farà prevaldre la puntuació obtinguda en l'experiència professional, si eldesempat així no fos possible es farà prevaldre el vot de qualitat del president del Tribunal de la selecció.

Base setena. Disposicions de caràcter general.

7.1 Només hi haurà una convocatòria per a cada prova, i s'exclourà del procés selectiu l'aspirant que no comparegui aqualsevol dels exercicis de l'oposició en la data, lloc i hora indicada, independentment de la justificació o no de laincompareixença.

7.2 El Tribunal, en aquells casos que consideri pertinents, adaptarà els mitjans de realització dels exercicis dels/de lesaspirants discapacitats/des, de manera que gaudeixin d'igualtat d'oportunitats respecte als/a les altres aspirants, sempreque així ho hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu.

7.3 Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes pels/per les aspirants que hagin superatcadascuna de les proves, juntament amb la data, l'hora i el lloc de celebració de la següent prova, seran exposats pelsecretari del Tribunal al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl. Font del Lleó, 11, d'acord amb el que disposa l'article 59.6.b) de la LRJPAC.

7.4 El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en el procés selectiu, s'entendrà que s'ha deproduir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la presa de possessió com afuncionari/ària interí/ina. Aquestes condicions i requisits s'hauran d'acreditar de la manera i en el termini que preveu laBase Vuitena.

7.5 No obstant això, si durant el desenvolupament del procés selectiu, el Tribunal considerés que existeixen raonssuficients, podran demanar a qualsevol dels/de les aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de lescondicions i requisits exigits per prendre part al procés selectiu de què es tracti.

Base vuitena.- Llista d'aprovats/des i presentació de documents.

8.1 Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament deCaldes de Montbui, Pl. Font del Lleó, 11, la relació d'aspirants per ordre de puntuació final. Contra el seu resultat espodrà interposar recurs d'alçada davant el President de la Corporació en el termini i amb l'efecte que estableix laLRJPAC.

8.2 En cas d'empat en la puntuació total de dos o més aspirants prevaldrà la puntuació obtinguda segons els criteris

següents, a fi de desfer l'empat. Si el desempat així no fos possible es farà prevaldre el vot de qualitat del president del Tribunal de la Selecció.

E

Primer criteri: major experiència professional en escoles de 0-3 anys.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Segon criteri: major experiència professional total.

Tercer criteri: major formació específica de 0 a 3 anys.

8.3 Els/les aspirants proposats/des per les borses de treball hauran de presentar al departament de Recursos Humansde la Corporació, en el termini màxim de vint dies naturals a partir de l'endemà de l'exposició al tauler d'edictes del'Ajuntament, Pl. Font del Lleó, 11, de la llista d'aspirants per ordre de puntuació i sense previ requeriment, el DNIoriginal, els documents originals acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a laBase Segona, així com els documents originals dels mèrits al·legats per aquests i la certificació mèdica oficial conforme l'aspirant és apte per desenvolupar les tasques del lloc de treball.

8.4 Els/les aspirants discapacitats/des que hagin estat proposats/des hauran d'aportar un certificat de l'equipmultiprofessional que correspongui, que acrediti el tipus i grau de discapacitat que presenta, així com la capacitatfuncional de l'aspirant per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir. Aquest certificat s'haurà depresentar en el moment en què l'aspirant sigui cridat per ocupar temporalment un lloc de treball. En el cas que l'aspirantno presenti el certificat esmentat, o del qual es conclogui que no pot desenvolupar les tasques del lloc de treball,quedarà exclòs de la borsa de treball.

8.5 Els/les aspirants que dins del termini fixat, excepte casos de força major, que haurà d'apreciar la Presidència de laCorporació, no presentin la documentació, o de l'examen de la qual es comprovi que no compleixen algun dels requisitsassenyalats a la Base Segona, no podran ser nomenats/des i s'anul·laran les seves actuacions sens perjudici de laresponsabilitat en què hagin incorregut. Així mateix, en el cas que l'aspirant no presenti algun dels documents que elTribunal de la Selecció hagi puntuat, es restarà de la puntuació total obtinguda per aquest.

Base novena.- Ordre de la borsa de treball

9.1 Els/les aspirants seran cridats a ocupar els llocs de treball per odre de puntuació de la borsa de treball, i s'haurand'incorporar en el moment en què l'Ajuntament els requereixi. En el cas que l'aspirant no es presenti en la data requeridao declini la contractació, passarà a l'última posició de la borsa de treball. L'avís es farà per correu electrònic i l'aspirant disposarà d'un termini de 48 hores per presentar-se al lloc de treball, a partir d'aquest avís. En el cas que l'aspirant nodisposi de correu electrònic, haurà de posar-ho en coneixement del Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament deCaldes de Montbui, a fi i efecte d'establir un altre mitjà d'avís.

9.2 La contractació laboral temporal, o el nomenament del funcionari interí finalitzarà com a conseqüència de lareincorporació de l'empleat/ada substituït/da, per amortització del lloc de treball, o per finalització de la necessitat delmanteniment de la contractació, o finalització del programa al qual l'empleat hagi estat destinat.

Base desena.- Incompatibilitats.

En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat, que pot ser exercida en qualsevol puntde l'àmbit provincial, serà aplicable al/a la empleat/ada, la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sectorpúblic, en compliment de la qual l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la Corporació, haurà d'efectuar unadeclaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis de RecursosHumans d'aquesta Corporació, o exercir, altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/84, de 26 de desembre, al'article 10 de la Llei 21/87, de 26 novembre i a l'article 337 del Decret 214/90.

Base onzena.- Incidències.

11.1 Les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es, el nomenament de l'aspirant pel període de prova/pràctiques i elnomenament com a funcionari de carrera, podran ser impugnats pels/per les interessats/des, mitjançant la interposicióde recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar del'endemà de la seva notificació als interessats/ades.

11.2 Els actes i resolucions del Tribunal Qualificador, en tant que es tracta d'un òrgan col·legiat dependent de laPresidència de la Corporació, s'ajustaran als criteris que s'estableixen a l'article 114 de la LRJPAC, mitjançant recursd'alçada.

11.3 El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament delprocés de selecció.

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Disposicions Addicionals.

Disposició addicional primera. En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini lanormativa següent:

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

- Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals s'hand'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració local.

- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinatstextos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública.

- Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció depersonal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local deCatalunya.

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

- Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'estat per l'any 2016.

- Aquestes Bases Reguladores.

Disposició addicional segona. Contra la convocatòria i les seves bases, d'acord amb la LRJPAC i disposicionsconcordants, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la data de laseva publicació, davant la Sala d'aquesta Jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

ANNEX 1.

TEMARI GENERAL.

1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.

2. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

3. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

4. L'autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

5. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitatjurídica i capacitat d'obrar.

6. La protecció de dades de tipus personal.

7. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenciadministratiu.

8. Procediment administratiu. Fases. Còmput de terminis.

9. Revisió dels actes administratius: d'ofici i en via de recurs administratiu.

10. Les formes de l'actuació administrativa. El servei públic local.

11. Drets i deures del personal al servei de l'administració.12. El municipi. Organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ANNEX 2.

TEMARI ESPECÍFIC.

1. Llei orgànica d'educació 2/2006. Principis i finalitats de l'educació.

2. Llei orgànica d'educació 2/2006. Els ensenyaments i la seva ordenació.

3. Llei orgànica d'educació 2/2006. L'aprenentatge al llarg de la vida. Objectius, principis i organització de l'educació deles persones adultes.

4. La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE). Principis i objectius.

5. La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE). Els ensenyaments i la seva ordenació.

6. La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE). L'educació de les persones adultes.

7. Llei d'educació 12/2009. L'educació d'adults.

8. Llei 3/1991 de formació d'adults a Catalunya. Àmbits fonamentals d'actuació i objectius de la llei.

9. Llei 3/1991 de formació d'adults a Catalunya. Característiques generals dels ensenyaments.

10. Llei 3/1991 de formació d'adults a Catalunya. Tipologia de centres i aules de formació. Els formadors.

11. Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centre de formació d'adults. Ordre ENS/30/2012, de 10 defebrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixenl'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics.

12. Competències de les Administracions locals en matèria d'ensenyament a Catalunya.

13. Infraestructures educatives i competències municipals.

14. Recomanació del Parlamento Europeu y del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre las competències claus pera l'aprenentatge permanent.

15. Comunicació de la Comissió. Comissió de las Comunitats Europees - Bruseles, 23-10-2006 - Aprenentatge d'adults:mai és massa tard per aprendre.

16. Àmbits fonamentals de la formació d'adults: la formació instrumental i bàsica, la formació pel món laboral, laformació pel lleure i la cultura.

17. La transversalitat i el treball en xarxa per l'educació en el municipi.

18. L'escola d'adults com a agent dinamitzador de la vida social i cultural del municipi.

19. Modalitats en la formació d'adults: presencial, semipresencial, autoformació integrada.

20. Els documents de gestió d'un centre de formació d'adults: el Projecte Educatiu de Centre (PEC), el ProjecteLingüístic (PLC) i les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC).

21. Els documents de gestió d'un centre de formació d'adults: el Projecte Curricular de Centre (PCC), la programaciógeneral anual i la memòria anual.

22. Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centreseducatius no universitaris de Catalunya.

23. Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius.

24. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.25. Documents per a l'organització i la gestió dels centres.

26. Normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centresV

educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

27. L'aprenentatge en l'edat adulta: teories i característiques.

28. Tendències actuals de l'aprenentatge en persones adultes.

29. Metodologia i programació en la formació d'adults. Criteris d'actuació didàctica en l'educació de les personesadultes. Tècniques i recursos.

30. L'orientació i l'acció tutorial en la formació d'adults. El Pla d'Acció Tutorial.

31. L'atenció pedagògica a col·lectius específics des de les aules de formació de persones adultes.

32. L'aprenentatge de les llengües en la formació de persones adultes.

33. L'aprenentatge de les TIC en la formació de persones adultes.

34. Competències Bàsiques TIC (COMPETIC) en Educació d'Adults.

35. L'Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

36. L'aprenentatge de les TIC en la formació de persones adultes mitjançant programari lliure.

37. Objectius i continguts dels ensenyaments inicials i bàsics als centres i aules de formació de persones adultes,segons la Resolució de 10 de maig de 2013. per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments corresponentsa llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, i a les llengües estrangeres, d'aplicacióals centres de formació d'adults que depenen del Departament d'Ensenyament i la Resolució de 19 de juny de 2012 perla qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments d'informàtica d'aplicació als centres i aules de formació depersones adultes, que depenen del Departament d'Ensenyament.

38. Decret 213/2002 d'1 d'agost pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes(capítol 2: Cicle de formació instrumental per a les persones adultes -articles del 9 al 15- i annex 1: Currículum de laformació instrumental per a les persones adultes).

39. Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a lespersones adultes.

40. La preparació a les proves d'accés a CFGM i al GES.

41. Processos d'aprenentatge: condicionament, aprenentatge per observació, aprenentatges superiors, el processamentde la informació, el paper de l'atenció i la memòria, les habilitats metacognitives.

42. El procés d'ensenyament i aprenentatge com a procés de construcció i d'interacció: elements interpersonals ielements didàctics. El paper mediador del professor.

43. El procés de presa de decisions: com s'aprèn i com s'ensenya.

44. Entrenament en la transició a la vida activa. Assessorament sobre estudis superiors en camps professionals adientsa les aptituds, interessos i motivacions dels alumnes.

45. Avaluació del procés d'ensenyament: avaluació dels projectes curriculars, de la programació, dels materialscurriculars, de les activitats educatives, de l'organització escolar.

46. Avaluació de l'aprenentatge: avaluació dels processos i dels resultats de l'aprenentatge en els alumnes. Avaluacióde la competència curricular.

47. Dinàmiques del grup classe. L'adaptació al medi escolar. Negociació de rols a l'aula.

48. El treball cooperatiu i la interacció social. Tècniques d'anàlisi i dinamització grupal.

Continua en la pàgina següent10Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ANNEX 3.

AUTORITZACIÓ DE MENORS.

Jo

(Nom

cognoms)

?.........................................................................................................,

amb DNI/NIF/NIE/PASSAPORT NÚM.: .............................. i domicili al Carrer/Plaça: ?....................................... número?....., pis ?......, porta ......., Codi Postal ?..........de (població) .................................................., en qualitat derepresentant legal, com a pare/mare tutor/a legal, del meu fill/a (nom i cognoms)?.................................................................................. amb DNI/NIF/NIE/PASSAPORT NÚM. .........................., el qual ésmenor d'edat, poso en el seu coneixement la meva expressa autorització perquè aquest/a pugui presentar-se al procésselectiu .........................................................., així com formalitzar contracte de treball o nomenament de funcionari, coma conseqüència d'aquest procés.

Així mateix, autoritzo al tractament de dades de caràcter personal seves, així com les meves, les quals siguinnecessàries per a la formalització i manteniment de la relació laboral/funcionarial, així com de la seva extinció, dins del'Ajuntament de Caldes de Montbui, i la seva tramesa a d'altres entitats públiques, d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, sens perjudici del dret a rectificació i cancel·lació, segonsdisposa l'article 16 de la mateixa.

Signatura

Caldes de Montbui, ........., ........................, de ..........

Segon. Publicar les bases reguladores i la convocatòria de la selecció al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altauler d'edictes de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Les bases reguladores i la seva convocatòria, i tots els actesderivats d'aquesta convocatòria també es podran consultar a la web de l'Ajuntament de Caldes de Montbui,www.caldesdemontbui.cat; no obstant això, quant a drets, obligacions i terminis, només tindran efectes les publicacionsi/o notificacions oficials."

Caldes de Montbui, 3 d'octubre de 2016

L'alcalde, Jordi Solé i Ferrando

11