Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 27, taxa per la prestació de serveis d'ensenyament especials en establiments municipals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cabrils

ANUNCI

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària realitzada en data 29 de setembre de 2016, ha adoptat els següentsACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 27, que regula la taxa per la prestació delsserveis d'ensenyaments especials en establiments municipals.

Segon.- L'acord definitiu de modificació de l'ordenança fiscal serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de laProvíncia, sota els criteris següents:

? Fer públic el text de l'ordenança.

? Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet del'ordenança modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació del'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d'exposició pública de l'ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termesprevistos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregutel període d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivamentaprovats."

Annex: text modificat de l'ordenança.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS.

"Article 6. Quota tributària.

La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d'ensenyament i lúdics que s'hagin sol·licitat o ques'utilitzin.

A aquest efecte s'aplicarà la tarifa següent:

Escola d'Adults

Quota anual

Matrícula

6 EUR

Material tot el curs

18 EUR

Material tallers quadrimestral

9 EUR

Ensenyament: Nivell A, Nivell B, Nivell C, Alfabetització, Instrumental, Llengua oral, Ortografia...

54 EUR

Taller de memòria

60 EUR

Curs de preparació a les proves d'accés a cicles formatius

44 EUR

Tallers quadrimestrals

27 EUR

Altres cursos, tallers o activitats puntuals

10 EUR

1. Com a mesura per facilitar la integració de persones nouvingudes i promocionar la immersió lingüística, perl'ensenyament de "acolliment", inclòs dins del nivell A, només es farà efectiu els imports corresponents a la matrícula i elmaterial i només es poden inscriure una vegada al curs, per tal de fomentar l'evolució de l'alumne.2. Per a facilitar la formació permanent al llarg de la vida, l'ensenyament d'ortografia per a les persones jubilades de mésde 65 anys i pensionistes de més de 60 anys empadronades tindrà un cost de 18 EUR corresponent a l'import de la matrícula i el material.

3. L'import de la matrícula es pagarà al moment de la inscripció i es farà una única vegada, independentment de siE

l'alumne fa un o més cursos de l'Escola d'Adults. Al tractar-se d'un concepte de tràmit administratiu i en cap cas serà C

retornat si l'alumne es dóna de baixa.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Disposició final.

Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el 29 de setembre de 2016, començarà a regir el dia de la publicació de l'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i continuarà vigent mentre no sen'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents."

Cabrils, 3 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Avelina Morales Serra