Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del servei d'organització de l'activitat XXII Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Educació

ANUNCI de licitació

1. Entitat adjudicadora:

- Organisme: Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), organisme autònom de l'Ajuntament de Barcelona.

- Dependència que tramita l'expedient: Direcció de Promoció Educativa.

2. Convocatòria de licitació:

- Objecte: Organització i gestió de l'activitat "XXII Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona".

- Expedient: 88/16.

- Tipificació: serveis.

- Tramitació: ordinària.

- Procediment: obert.

- Criteris de valoració: criteris avaluables de forma automàtica: per l'oferta econòmica i altres criteris automàtics, fins a51 punts; criteris que depenen d'un judici de valor: fins a 49 punts.

- Pressupost base de licitació: 69.425,38 EUR (IVA al 10% inclòs).

- Valor estimat: 126.227,98 EUR, IVA no inclòs.

- CPV: 75130000-6.

3. Termini d'execució: 12 mesos, possibilitat de pròrroga d'un curs escolar.

4. Garantia definitiva: 5 per cent de l'import de l'adjudicació, IVA exclòs.

5. Obtenció de documentació i informació:

- Al següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat.

- Al Departament Jurídic i Secretaria Delegada de l'IMEB, Plaça d'Espanya, 5, planta 5a., porta 5, 08014 Barcelona. Tel.934023647, Fax 934023650. Horari de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

6. Requisits específics del contractista: Els que s'estableixen a la clàusula 6 del plec de condicions administratives.

7. Presentació de les ofertes:

- Data límit de presentació: fins el dia 2 de novembre de 2016.

- Lloc de presentació: IMEB. Departament Jurídic/Secretaria Delegada, Pl. d'Espanya, 5, planta 5a, porta 5a 08014Barcelona. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

8. Obertura de pliques: el lloc, dia i l'hora es publicarà en el perfil del contractant.

9. Despeses de l'anunci: a càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 10 d'octubre de 2016

La secretària delegada, Montserrat Vendrell i Tornabell