Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del projecte de remodelació del mercat de l'Abaceria
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

ANUNCI

El Consell Rector de l'Institut municipal de de Barcelona (IMMB), en la seva sessió celebrada el 4 d'octubre de 2016, vaaprovar el següent acord:

"APROVAR el projecte de remodelació del mercat municipal de l?Abaceria Central segons el projecte i memòria adjuntsque recull els aspectes tècnics, urbanístic i comercials d'aquesta remodelació;

DONAR-LI el tràmit d'informació pública que estableix l'article 219 de la Llei 8/1987 municipal i de règim local deCatalunya; en conseqüència,

ATORGAR el termini de trenta dies, a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta anunci al Butlletí Oficial dela Província de Barcelona (BOP), per a què els interessats puguin consultar l'expedient i, si fos el cas, formular-ne lesal·legacions i/o suggeriments que considerin adients;

i CONSIDERAR que aquesta és una aprovació inicial però què, cas de no presentar-se cap al·legació i/o suggerimentdurant l'esmentat període, es considerarà definitivament aprovat l'esmentat projecte i, per tant, no caldrà altre acordposterior d'aquest Consell Rector".

En conseqüència i durant el termini referit, l'expedient 1389/16 pel qual s'aprova l'esmentat projecte de remodelació delmercat de l'Abaceria queda a disposició de qualsevol persona interessada en consultar-lo a les dependències de laSecretaria Delegada de l'IMMB, situades a la Avinguda Icària 145-147, planta quarta de Barcelona (08005), en horari de08:30h. a 14:30h. de dilluns a divendres. Igualment, durant aquest període d'informació pública podrà, si així ho estimaoportú, presentar al·legacions o suggeriments al mateix. Cas que finalment no se'n presenti cap, la aprovació inicial esconsiderarà definitiva.

Per a qualsevol dubte o aclariment, es prega adreçar missatge a mercats@mercatsbcn.cat.

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

El secretari delegat, Manel Armengol i Jornet