Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Projecte de renovació de l'atracció del Tibiair al Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Barcelona de Serveis Municipals, SA

Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA

ANUNCI

Resolució de la Societat Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA de data 11 d'octubre de 2016, mitjançant la qual l'Òrgan deContractació RESOL:

"APROVAR DEFINITIVAMENT de conformitat amb l'informe que consta a l'expedient de referència, el Projecte derenovació de l'atracció del Tibiair al Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona, d'acord amb l'article 39 del Decret179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, amb un pressupostd'execució per contracte de 294.101.- EUR (ABANS IVA); ACORDAR les PUBLICACIONS corresponents als DiarisOficials".

Barcelona, 11 d'octubre de 2016

La secretària de la Mesa, Mercè Piñol Arnal