Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Projecte d'ampliació i millora de les localitats per a persones amb discapacitat al Palau Sant Jordi de Barcelona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Barcelona de Serveis Municipals, SA

ANUNCI

Resolució de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, S.A. de data 11 d'octubre de 2016, mitjançant la qual l'Òrgande Contractació RESOL:

"APROVAR DEFINITIVAMENT de conformitat amb l'informe que consta a l'expedient de referència, el Projected'ampliació i millora de les localitats per a persones amb discapacitat al Palau Sant Jordi de Barcelona, d'acord ambl'article 39 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, amb un pressupost d'execució per contracte de 118.386,04.- EUR (ABANS IVA); ACORDAR les PUBLICACIONScorresponents als Diaris Oficials."

Barcelona, 11 d'octubre de 2016

La directora de l'Assessoria Jurídica BSM, Mercè Piñol Arnal