Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Desestimació d'al·legacions i aprovació definitiva del nou projecte bàsic i executiu del CEM Horta fase 2
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

Secretaria Jurídica

ANUNCI d'aprovació de projectes

Exp. 20140240.

El President de l'Institut Barcelona Esports, en data 26 de setembre de 2016, ha adoptat la següent Resolució:

"DESESTIMAR l'al·legació presentada en data 19 d'agost de 2016, durant el termini d'exposició pública pel GrupMunicipal d'Esquerra Republicana de Catalunya al Districte d'Horta-Guinardó, d'acord amb l'informe emès pels serveistècnics municipals de data 5 de setembre de 2016; APROVAR DEFINITIVAMENT el Nou Projecte Bàsic i Executiu delcomplex esportiu CEM Horta fase 2 ubicat al carrer Feliu Codina núm. 27-29 a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acordamb els informes que consten a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, amb unpressupost de 7.194.850,03 EUR, el 21 %, de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal, i alTaulell d'anuncis de l'Ajuntament pel seu coneixements i efectes".

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant d'Alcaldia en eltermini d'un mes, comptat des de l'endemà de la present publicació.

Contra la desestimació tàcita del recurs d'alçada, que s'entendrà produïda quan hagin passat tres mesos des del'endemà de la seva interposició sense que s'hagi notificat cap resolució expressa, es pot interposar recurs contenciósadministratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar del diasegüent al que s'hagi produït l'acte presumpte.

També es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

La qual cosa es publica als efectes oportuns i coneixement general.

Barcelona, 28 de setembre de 2016

El secretari delegat, p. d. 2/2/2013, Miquel Benito López