Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de l'organització i execució de la Cavalcada de Reis 2017 del districte d'Horta-Guinardó
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte d'Horta-Guinardó

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora.

Organisme: Ajuntament de Barcelona.

Dependència que tramita els expedients: Direcció de Serveis a les Persones i el Territori del districte d'Horta-Guinardó.

2. Tipus contracte: Contracte de serveis.

3. Número d'expedient 200/2016. Número de contracte 16004726.

4. Objecte del contracte: Organització i execució de la Cavalcada de Reis 2017 del districte d'Horta-Guinardó.

5. Lloc d'execució: Territori del districte d'Horta-Guinardó.

6. Termini d'execució: La durada de les prestacions serà com a màxim fins al 05 de gener de 2017.

7. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: urgent.

b) Procediment: obert.

c) Forma: criteris objectius més 50%.

8. Obtenció de documentació i informació: la documentació administrativa i tècnica es pot obtenir en el perfil decontractant amb adreça: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf.

9. Requisits específics del contractista.

S'estableixen els següents criteris per procedir a la selecció de les empreses:

? Solvència econòmica i financera:

- La xifra anual de negocis durant els tres últims anys ha de ser de com a mínim igual a l'import del pressupost base de licitació del present contracte. En el cas de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora siguiinferior a tres anys el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.

? Solvència tècnica:

- Caldrà acreditar l'experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objected'aquest contracte. Als efectes de determinar la correspondència entre els treballs declarats i els que constitueixenl'objecte del contracte s'ha d'atendre al grup i subgrup de classificació al que correspon el contracte.

- L'import anual acumulat de l'any de més execució dels últims cinc anys ha de ser igual o superior al 70 % del VEC.

10. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació: les proposicions es podran presentar a l'oficina delRegistre General del Districte d'Horta-Guinardó, situada al carrer Lepant núm. 387 o a qualsevol altra oficina delRegistre General Municipal.11. Data límit de presentació: El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 8 dies naturals, acomptar des del següent al de la publicació de l'últim anunci oficial en el BOP.

Barcelona, 13 d'octubre de 2016

La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Núria Munell Casadesús