Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista de sepultures de les quals se n'ha obert expedient de compensació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Cementiris de Barcelona, SA

Àrea de Serveis Jurídics

ANUNCI

No havent estat possible la notificació de les obres de caràcter general que s'han de realitzar al cementiri de Poblenou,es comunica, a les persones que es relacionen a continuació, que de conformitat amb l'article 86, de la vigentOrdenança de Cementiris, disposen d'un període de 15 dies naturals, a fi i efecte de que els titulars o posseïdors dels referits drets funeraris puguin comparèixer en les oficines d'aquesta Entitat (Joan d'Àustria, 130, 1er. pis, de dilluns adivendres de 8 a 14 hores) i formular en el seu cas, les al·legacions que estimin convenients.

Passat aquest període es procedirà d'ofici al trasllat dels cadàvers o restes a les noves sepultures.

1.- Escolastica Català Guia, Nínxol 3327, pis 3r, cerca, departament 1r.

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

El director-general, Jordi Valmaña i Corbella

La directora de l'Àrea de Serveis Jurídics, Berta Rodríguez Callao