Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació en el regidor d'habitatge la signatura, en nom i representació de l'Ajuntament, de les escriptures públiques o actes administratius
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

DECRET

D'acord amb allò disposat a l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les AdministracionsPúbliques i del Procediment Administratiu Comú, i fent ús de les atribucions que li confereixen en l'article 13.2 de laCarta Municipal de Barcelona, es fa pública la resolució següent dictada per la senyora Alcaldessa en data, en data 22de setembre de 2016.

DISPOSO

PRIMER.- DELEGAR en el Regidor d'Habitatge la signatura, en nom i representació de l'Ajuntament, de les escripturespúbliques o actes administratives per a la formalització de les adquisicions patrimonials d'habitatges i, en particular,d'aquelles derivades de l'exercici dels drets de tanteig i retracte.

SEGON.- DETERMINAR que les facultats aquí conferides seran efectives a partir del dia següent al de la sevasignatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en la webmunicipal.

TERCER.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.

Barcelona, 27 de setembre de 2016

El secretari general, Jordi Cases i Pallarés