Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats locals sense ànim de lucre per a l'any 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Aiguafreda

ANUNCI

L'Ajuntament d'Aiguafreda, va aprovar en sessió de junta de govern local de data 4 d'octubre de 2016, l'acord del'aprovació de la convocatòria i les bases especifiques per a la concessió de subvencions a entitats i associacions senseànim de lucre d'Aiguafreda any 2016, i que es transcriu literalment a continuació:

PRIMER.- Aprovar las bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats i associacions sense ànimde lucre d'Aiguafreda per a l'any 2016, amb el text que figura a l'Annex del present acord.

SEGON.- Nomenar com a òrgan instructor de l'expedient al Regidor d'entitats de l'Ajuntament d'Aiguafreda, el Sr. MiquelParella i Codina.

TERCER.- Publicar l'esmentada convocatòria, així com les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i enel tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Aiguafreda i web municipal (www.aiguafreda.cat).

ANNEX I.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS LOCALS SENSE ANIM DE LUCRE D'AIGUAFREDA PER A L'ANY 2016.

Bases Reguladores.

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions són les següents:

Capítol I. Disposicions generals.

Article 1 - Objecte i finalitat.

Aquestes bases especifiques tenen per objecte la regulació del regim jurídic i del procediment que cal seguir per a lasol·licitud, concessió, justificació i pagament de subvencions per part de l'Ajuntament d'Aiguafreda dins dels límitsestablerts en els pressupostos municipals i d'acord amb les previsions de l'Ordenança general de subvencions d'aquestAjuntament.

Les activitats objecte de la subvenció seran les realitzades al llarg de l'any 2016.

Article 2 - Regulació.

En tot en allò no previst a aquestes bases hi serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels EnsLocals de Catalunya, l'ordenanca general de subvencions de l'Ajuntament d'Aiguafreda, així com en les basesespecifiques aprovades a l'efecte.

Article 3 - Característiques de les subvencions.

Com a activitat administrativa discrecional i unilateral de l'Ajuntament, les subvencions es subjecten al següent règimjurídic:- El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

- Són actes voluntaris i eventuals.

- Són lliurement revocables i disminuibles en la seva quantia en qualsevol moment.

- No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

- L'import de la subvenció, per regla general, no podrà superar el 50% del cost total de l'activitat. Ara bé, sempre que sigui un projecte que inclogui el màxim de criteris a valorar, podrà ser superior.

- Podrà subcontractar-se tot o parcialment el desenvolupament d'aspectes concrets dels que conformen l'execució del'activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d'execució no superi el límit del 50 % del cost total de l'activitat.

- No es consideraran despeses subvencionables, les següents:

a) Dietes i manutencions.

b) L'IVA repercutible.

c) Les activitats de suport polític, confessionals,...

d) Les activitats discriminatories.

- La seva aplicació serà fiscalitzable en tot moment.

- Seran nuls els acords d'atorgament de subvencions que obeeixin a mera liberalitat.

Article 4 - Beneficiaris.

Podran sol·licitar subvencions entitats i associacions sense finalitat de lucre, legalment constituïdes, i inscrites, i ambdades actualitzades al REMA (Registre Entitats Municipal d'Aiguafreda).

Per poder ser beneficiaris s'haurà de reunir els següents requisits:

a) Que l'activitat/ projecte pel que es demani la subvenció es dugui a terme al municipi d'Aiguafreda o beneficií alshabitants d'Aiguafreda.

b) Que l'activitat / projecte per la que se sol·licita subvenció vagi destinada a:

b.1) Activitats relacionades amb activitats lúdico-culturals que es realitzin al municipi, o en interès del mateix.

b.2) Activitats i projectes emmarcats dins l'àmbit cultural, educatiu, esportiu, veïnal, juvenil, solidari, sociosanitari,mediambiental, temps de lleure I generacional.

b.3) Promoció i suport de la cultura popular i tradicional catalana.

b.4) Promoció de llengua catalana.

Capítol II. Procediment d'adjudicació de subvencions per concurs.

Article 5 - Sol·licituds.

Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries d'aquestes bases s'han de formular mitjançant impresos normalitzatsque es facilitaran a l'Oficina d'atenció al públic municipal o també es podrà descarregar de la pagina "web" municipal(www.aiguafreda.cat).

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Provínciade Barcelona.

Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l'Ajuntament i segons allò preceptuat a l'article de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

Article 6 - Documentació a adjuntar.

Amb la sol·licitud es lliurarà un projecte o programa específic de l'acte o activitat a realitzar, on constin els objectius, lesactivitats o tasques a fer, públic al que va dirigida l'activitat, lloc, calendari d'execució, sistema d'avaluació i pressupostd'ingressos i despeses, amb detall de totes i cadascuna de les partides previstes i l'import sol·licitat.Aquest document es presentarà per duplicat. E

A mes, la sol·licitud es podrà acompanyar de qualsevol documentació que s'estimi convenient per precisar o completarC

les dades del projecte.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'adjuntar obligatòriament la documentació següent:

- DNI del sol·licitant, NIE, Passaport o qualsevol document que acrediti la personalitat del sol·licitant i, si s'escau, larepresentació de qui signa la sol·licitud (copia de l'escriptura de constitució o modificació, copia de l'acta fundacional iestatuts, copia del DNI, etc.).

- Declaració responsable que el sol·licitant no concorre cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir la condició debeneficiari de subvencions publiques, establertes en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

- Declaració Responsable del compliment dels requisits per a participar-hi en el procés de concessió, així com delcompliment de les obligacions establerts als article 12e i següents de la ordenança reguladora.

- Programa detallat de les activitats a realitzar per any natural i per a les quals se sol·licita la subvenció, en el ques'incloguin:

a) Nom o títol de les activitats.

b) Descripció de l'activitat.

c) Dates i llocs de realització previstos.

d) Tipus de públic a qui va destinada l'activitat.

- Pressupost total degudament desglossat en el que figuri el cost de les activitats proposades i les fonts de finançament

(aportacions pròpies, aportacions d'altres ens públics o privats confirmades o previstes). Per a l'adquisició de materialcal aportar pressupost detallat de les cases subministradores.

- Domiciliació bancària per possibilitar la transferència de fons al beneficiari en el cas que sigui atorgada la subvenció.

Aquest document ha d'anar signat per un representant de l'entitat i diligenciat per l'entitat bancària.

- Declaració de les subvencions rebudes de l'Ajuntament o d'altres administracions o ens públics l'any anterior, oprevistes.

Així mateix, es podrà requerir a l'entitat sol·licitant que presenti la documentació complementaria que es considericonvenient.

En cas que la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà al sol·licitant el compliment o la rectificaciónecessària en el termini de 10 dies hàbils, i s'advertirà que la no complementació s'entendrà com un desistiment iimplicarà l'arxiu de la sol·licitud.

Podran presentar-se les sol·licituds de manera telemàtica en els termes previstos en la Llei 30/1992, de 26 denovembre, de regim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

Article 7 - Instrucció.

Serà òrgan instructor el regidor d'entitats, Sr. Miquel Parella i Codina.

Un cop presentades les sol·licituds, l'òrgan instructor les sotmetrà a estudi i informe de la Comissió Qualificadoracorresponent la qual estarà composada per les següents persones:

- Sra. Elena Font i Sala.

- Sra. Gemma Brunet i Ferrer.

- Sr. Enric Cruells i Carrió.

- Sr. Joan Vila i Matabacas.

- El Secretari General de la Corporació o persona en qui delegui, qui n'exercirà les funcions de secretari.

Tanmateix, l'òrgan instructor podrà sol·licitar tots aquells informes que consideri necessaris.

L'òrgan instructor formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s'haurà de notificar als

interessats i es concedirà un termini 10 dies per presentar al·legacions. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

En el cas de no presentar al·legacions, o un cop emesa proposta de resolució definitiva si fos necessària, elsbeneficiaris disposaran d'un termini de 10 dies per formular-ne l'acceptació d'acord amb el model normalitzat que eslliurarà als interessats a l'efecte.

Article 8 - Valoració de les sol·licituds.

Els criteris per a la valoració de les sol·licituds de les subvencions seran els següents:

- Interès general de l'activitat/s subvencionables pel Municipi. (Max. 5 punts).

? Promoció del municipi. 2'5 punts.

? Activitat general. Si l'activitat es oberta a tot el públic en general. 2'5 punts.

- Fomentar l'Associacionisme i la participació ciutadana. (Max. 5 punts).

? Si es publicita per tal de promoure la màxima participació externa a l'entitat. 2'5 punts.

? Si es una activitat que fomenta la relació entre membres de la pròpia entitat. 2'5 punts.

- Caràcter integrador i de Cohesió Social de l'activitat/s subvencionable/s. (Max. 5 punts).

? Si es una activitat integradora i no exclusiva. 2'5 punts.

? Si l'activitat va dirigida a fomentar la igualtat en tota la seva amplitud. 2'5 punts.

- Foment de la cultura, l'esport, el lleure, el respecte al medi ambient i la solidaritat. (Max. 5 punts).

? Si fomenta l'àmbit cultural. 0'5 punts.

? Si el projecte fomenta l'esport. 0'5 punts.

? Si fomenta el medi ambient. 0'5 punts.

? Si fomenta el lleure. 0'5 punts.

? Si fomenta la solidaritat. 0'5 punts.

? Si fomenta l'àmbit sociosanitari. 0'5 punts.

? Si fomenta l'àmbit veïnal i/o el bon veïnatge. 0'5 punts.

? Si fomenta l'àmbit juvenil. 0'5 punts.

? Si fomenta l'àmbit generacional. 0'5 punts.

? Si fomenta l'àmbit educatiu. 0'5 punts.

- Foment de la tradició de la cultura catalana i la seva llengua. (Max. 5 punts).

? Si el projecte fomenta la llengua catalana. 2'5 punts.

? Si fomenta la cultura. 2'5 punts.

- Qualitat del Projecte (objectius, desenvolupament, participació). (Max. 5 punts).

? Si el projecte esta presentat en sintonia amb els requisits de la pròpia convocatòria, es coherent i està correctamentexplicat. 2'5 punts.

? Viabilitat del propi projecte. 2'5 punts.

- Dèficit d'activitats similars al municipi. (Max. 5 punts).

? Si en el municipi no es fa cap activitat similar a la proposada (d'un punt i fins a 5, en funció de les ofertes que hi hagi almunicipi de la mateixa activitat, entenent que sinó hi ha cap mes activitat a la proposada es puntuarà amb 5 punts).

- Punts en comú, sinergies amb altres entitats. (Max. 5 punts).

? Si l'entitat realitza aquesta o altres activitats en col·laboració amb alguna altre entitat del municipi.(2'5 punts per entitatamb qui col·labori fins un max. de 5 punts.).- Progrés de les activitats de l'entitat. (Max. 5 punts). E

? Si creix la gent que s'involucra i millora la pròpia entitat. 2'5 punts.

C

? Si l'activitat proposada te continuïtat. 2'5 punts.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Nivell de col·laboració de l'entitat amb les festes locals. (Max. 5 punts).

? Si l'entitat participa en les festes d'hivern. 2 punts.

? Si l'entitat participa o col·labora en la Festa Major d'estiu. 2 punts.

? Per la participació en altres festes. 1 punt.

- La continuïtat en les activitats i projectes presentats, i que aquests en formin part d'una programació anual. (Max. 5punts).

? Si l'activitat es continuada i/ o es fa cada curs.

La subvenció es quantificarà per un sistema de prelació o be per un sistema de distribució proporcional per punts, enfunció de les subvencions sol·licitades i del crèdit disponible, segons allò establert a l'article 14.

Article 9 - Informe d'intervenció.

Amb caràcter previ a l'acord definitiu d'atorgament de subvencions, serà preceptiu l'informe del Servei d'Intervenciósobre l'existència de crèdit disponible suficient, així com la certificació expedida pel Servei de Tresoreria que acrediti queel beneficiari no es deutor de la hisenda municipal.

Article 10 - Resolució definitiva.

La resolució definitiva correspondrà a l'òrgan competent en raó de la quantia global. L'òrgan competent podrà de formamotivada deixar desert el procés de selecció.

Article 11 - Termini de resolució.

El termini màxim de resolució i notificació del procediment serà de 6 mesos, a comptar des de la data de publicació de lacorresponent convocatòria, segons estableix la Llei General de Subvencions.

La manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.

Article 12 - Publicitat de les subvencions concedides.

L'Ajuntament d'Aiguafreda publicarà les subvencions concedides, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis del'Ajuntament en el termini d'un mes a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. A lapublicació hi constarà el nom de l'entitat beneficiaria, l'activitat subvencionada i l'import concedit.

Article 13 - Quantia de les subvencions.

La subvenció es quantificarà per un sistema de prelació o be per un sistema de distribució proporcional per punts, enfunció de les subvencions sol·licitades i del crèdit disponible. L'elecció del sistema de distribució proporcional per puntshaurà de constar de forma motivada a l'acta que s'emeti i s'incorporarà a l'expedient.

Tanmateix, les quantitats no atorgades en una convocatòria podran ser destinades a una altra convocatòria similar oposterior.

L'òrgan instructor podrà elevar proposta de subvenció per imports inferiors al sol·licitats pels interessats, especificant-seaixí en la proposta de resolució provisional per tal que es compleixin les previsions de l'article 27 de la llei 38/2003 relatives a la reformulació de la subvenció, la qual haurà de ser reconsiderada per la comissió Qualificadora.

En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions i en el transcurs de l'exercici, quedés crèdit senseaplicació a la partida corresponent, es podrà incrementar l'import concedit a alguna de les sol·licituds i atendre d'altresque, a causa de les disponibilitats pressupostaries, haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestessol·licituds s'hagin presentat en el seu moment a la convocatòria, atenent als criteris, requisits, procediment i altresextrems d'aquesta normativa, sense que sigui necessària una altra convocatòria i sempre que amb l'increment de lasubvenció no se superi el 50% del cost de l'activitat o el límit establert en les bases específiques.

Article 14 - Obligacions dels beneficiaris.Els beneficiaris de les subvencions atorgades hauran de: E

a) Acceptar la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

b) Acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i complir, en el seu cas, els requisits icondicions que determinen la concessió. La subvenció nomes podrà ser utilitzada per a la finalitat que ha estatatorgada.

c) Justificar les despeses fetes partint de l'aplicació de la subvenció rebuda, tal com determina l'article 16.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i als controls financers que es considerin necessaris per part d'aquestAjuntament.

e) Facilitar tota la informació requerida pels òrgans de fiscalització de la comptabilitat publica.

f) Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase "Amb el suport de l'Ajuntament d'Aiguafreda", així com el logo de l'Ajuntament amb l'escut municipal. A tal efecte, l'Ajuntament d'Aiguafreda, disposarà a la "web" la informaciónecessària. (en cas que l'activitat es realitzi amb posteritat a la publicació de les presents bases).

g) Col·laborar en el seguiment o demanda d'informació que faci l'Ajuntament d'Aiguafreda.

h) Quan el sol·licitant hagi de modificar significativament el projecte, perquè no aconsegueixi el conjunt del finançamentprevist o altres raons objectives, s'haurà d'adreçar a l'Ajuntament per proposar el replantejament del projecte o la sevasuspensió, i en aquest darrer cas renunciarà a la subvenció o be la reintegrarà, si ja l'ha rebuda.

i) Comunicar a l'Ajuntament, amb acreditació documental a l'efecte, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts o recursos quefinancin les activitats subvencionades, amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.

j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en aquestes bases i a la normativa d'aplicació.

L'incompliment d'aquestes obligacions podrà comportar l'anul·lació de la subvenció.

Article 15 - Revisió, anul·lació, responsabilitats i regim de sancions.

L'Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la inversió de la quantitat econòmica atorgada, tenint en totmoment lliure accés a la comptabilitat de l'entitat que rebi l'ajut, i fer estricte seguiment del projecte d'actuació o de lesactivitats objecte de la subvenció.

Capítol III. Justificació i pagament.

Article 16 - Justificació.

Amb caràcter general el pagament es realitzarà un cop finalitzada i justificada l'activitat, havent de complir el beneficiariaquesta obligació en el termini de 30 dies hàbils des de la finalització de la mateixa.

La justificació haurà de contenir:

a) Memòria detallada de l'activitat concedida.

b) Liquidació econòmica de l'activitat juntament amb factures que justifiquin. Si hi ha impossibilitat d'obtenir factura,s'acceptaran tiquets de compra, sempre que l'import no sigui molt elevat.

Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:

- Ser originals.

- Amb data de l'any en que s'atorgui la subvenció (1 de gener a 31 de desembre de 2016).

- Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.

- Fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.

- Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l'expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total,

lloc i data de l'emissió). E

Les despeses de personal hauran de reunir els següents requisits:

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

- Rebuts de nòmina, emplenats d'acord amb la O.M. 27-12-94 (Nom, cognoms i NIF del treballador, categoriaprofessional, numero d'afiliació a la Seguretat Social, antiguitat, conceptes retributius, firma del treballador, firma i segellde l'empresa, etc.).

- Butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat Social (TC1, TC2).

c) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l'activitat subvencionada, que contingui lallegenda i l'anagrama de l'Ajuntament. (en cas que siguin activitats realitzades una vegada publicades les bases).

Quan la difusió s'hagi realitzat a traves de mitjans audiovisuals s'haurà de fer constar a la memòria de l'activitat.

d) Si la documentació presentada es incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà el beneficiari per corregir-

la o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies hàbils.

e) L'Ajuntament en els casos que consideri escaient podrà acudir a sistemes de comprovació externs dels fons per talde verificar la correcta aplicació dels mateixos a l'activitat o programa per la qual s'ha concedit la subvenció.

Article 17 - Incompliment.

L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la falta de justificació de les despeses ola falta de presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació i reintegrament de la subvencióconcedida.

Donat el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar degudament la totalitat de l'import de la subvenció atorgada,el servei responsable tramitarà d'ofici la reducció de l'import de la subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entrel'import que cal justificar i l'import que s'ha justificat.

Article 18.

El pagament amb caràcter general es farà per transferència bancària segons dades comunicades per la mateixa entitat.

En el supòsit de canvi de dades bancàries, en el moment de presentació de sol·licitud cal adjuntar-hi el full dedomiciliació bancària segellada per la entitat financera.

Article 19 - Fiscalització i control.

L'Ajuntament te plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals s'aplica la subvenció, en tot moment ipels procediments que consideri oportuns. Conseqüentment, el beneficiari facilitarà tot tipus de proves i d'informació al'Ajuntament quan li fossin sol·licitades.

Article 20 - Crèdits Pressupostaris.

Les subvencions aniran a càrrec de les partides creades al pressupost de l'exercici de l'any 2016 que ascendeixen a6.000 EUR per les entitats esportives i 6.000 EUR per les entitats culturals. La seva concessió estarà condicionada al'efectiva existència de crèdit suficient al pressupost de l'exercici 2016.

El total de les subvencions atorgades no podrà superar l'import consignat a la partida pressupostaria corresponent al'exercici 2016.

Article 21 - Objecte, Condicions i Finalitat de la Subvenció.

La subvenció te per finalitat el foment de les activitats culturals o recreatives, esportives, d'ensenyament, juvenils,serveis socials i d'altres que compleixin o supleixin els serveis de competència municipal d'acord amb el que disposenels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Regim Local, i concordants del DecretLegislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya.

Article 22 - Requisits dels Sol·licitants.

Ser entitats o associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes, i degudament inscrites amb dades actualitzades

al Registre d'Entitats Municipal d'Aiguafreda, amb seu al Municipi, i que desenvolupin activitats en el Municipi.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 23 - Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució.

L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient es el regidor d'Entitats de l'Ajuntament d'Aiguafreda, el Sr. MiquelParella i Codina.

L'òrgan competent per a resoldre serà l'òrgan col·legiat creat a l'efecte segons allò establert a l'article 10e de laordenança general de subvencions, i que estarà compost per un membre de cada grup polític amb representació alconsistori.

Article 24 - Fi de la Via Administrativa.

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa. D'acord amb el que disposa l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament,en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la recepció de la notificació, o be directament recurs contenciósadministratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona."

Aiguafreda, 22 d'agost de 2016

L'alcalde, Joan Vila i Matabacas