Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Baixa d'ofici en el Padró Municipal d'Habitants per inscripció indeguda, mes d'abril de 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Abrera

ANUNCI

Es fa públic als efectes oportuns que l'Ajuntament d'Abrera ha dictat, mitjançant Decret de l'Alcaldia amb número deregistre 2016-0944, l'acte següent:

"Expedient núm.: E152/2016/09.

Assumpte: Inici d'expedient per donar de baixa d'ofici al padró d'habitants per inscripció indeguda.

S'han presentat sol·licituds al registre d'entrades per donar de baixa a les persones que es relacionen en el llistat adjunt,les quals continuen figurant com a empadronades en el domicili que així mateix s'indica, sense que hi visquin i senseque constin a cap altre domicili al municipi.

Atès allò que disposen els articles 72 i 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals,aprovat per RD 1690/1986, de l'11 de juliol, modificat pel RD 2612/1996, de 20 de desembre, d'acord amb els quecorrespon tramitar el corresponent expedient en el que es donarà audiència a l'interessat.

De conformitat amb la Resolució de 30 de gener de 2015, del President de l'Institut Nacional d'Estadística i del DirectorGeneral de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicteninstruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió del Padró municipal (BOE núm. 71 de 24.03.2015), l'Ajuntamentdonarà de baixa d'ofici, per inscripció indeguda, als qui figurin empadronats sense tenir l'adreça efectiva al municipi iincompleixin els requisits establerts a l'article 54 anteriorment esmentat, prèvia la tramitació de l'expedient corresponent.

Segons Consulta General de la Comissió Permanent del Consell d'Empadronament en Sessió del 21/10/1998,Resolució núm. 6 "Bajas de oficio en los padrones municipales y su repercusión en censo electoral", la baixa d'ofici en elPadró Municipal donarà lloc també a la baixa en el Cens Electoral del municipi corresponent.

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Departament d'Atenció Ciutadana en el marc de la normativavigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta alcaldia en ús de les atribucions que m'atorga la Llei.

RESOLC

Primer. Incoar expedient per donar de baixa al padró municipal d'habitants a les persones que figuren en el llistat adjunt,per no residir en aquest domicili i que habitualment ja no resideixen al municipi d'Abrera i es desconeix el domicili actual.

Segon. Atorgar un termini d'audiència de 15 dies per tal que puguin manifestar si estan d'acord o no amb la baixa, per ala qual cosa podran al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents a l'objecte d'acreditar que ésen aquest municipi on resideixen durant més temps a l'any, en el cas que visquin en varis municipis.

Tercer. Fer avinent que cas que no es pugui notificar als interessats aquesta resolució, es realitzarà la notificaciómitjançant el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Quart. Notificar aquesta resolució als interessats.

Cinquè. Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

RELACIÓ DE PERSONES A TRAMITAR BAIXA D'OFICI PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA A PETICIÓ D'INTERESSATEXPEDIENT: E152/2016/09

INICIALS

DOCUMENT

DATA NAIXEMENT

DOMICILI EMPADRONAMENT

N.A.

X5824120Z

21/12/1984

C. TERRASSA, 4 P01 0001

UK.M.A.

54409517G

09/06/2008

C. TERRASSA, 4 P01 0001

MH.M.A.

54411231Q

29/05/2004

C. TERRASSA, 4 P01 0001

E

H.F.M.

46738063Q

01/05/1973

RD. SANT JORDI, 14

C

S.P.M.

38137031H

19/01/1974

RD. SANT JORDI, 14Dil uns, 17 d'octubre de 2016

INICIALS

DOCUMENT

DATA NAIXEMENT

DOMICILI EMPADRONAMENT

R.C.L.

47795061A

13/08/1981

C. ARAGO, 17

S.T.V.

47598106C

12/12/1995

C. LLOBREGAT, 7 P02 0001

J.R.F.

23768831X

01/09/1955

C. ROSERS, 5 P01 0003

NF.DS.A.

Y1086280G

20/08/1992

C. MARTORELL, 31 P04 0004

FJ.V.R.

45461306N

17/03/1968

C. LLOBREGAT, 7 P03 0003

J.V.S.

45934453A

02/07/1992

C. LLOBREGAT, 7 P03 0003

D.N.V.

--10/09/2014

C. LLOBREGAT, 7 P03 0003

H.B.

X5939585L

01/09/1992

C. ROSERS, 36 P03 0002

M.S.

Y0120572C

04/01/1970

C. EUSKADI, 4

EM.EH.I.

49783896M

01/01/1960

PTGE. MANRESA, 1 P04 0001

F.EH.H.

49900360C

12/02/2011

PTGE. MANRESA, 1 P04 0001

M.EH.H.

49899565F

23/02/1999

PTGE. MANRESA, 1 P04 0001

L.H.

X7726196J

12/05/1977

PTGE. MANRESA, 1 P04 0001

Y.EH.H.

49901441C

25/10/2014

PTGE. MANRESA, 1 P04 0001

L.G.

Y2503665Z

21/09/1989

AV. LLUÍS COMPANYS, 2 P02 0003

M.T.

X4404416P

16/08/1972

C. ROSERS, 5 P01 0002

A.Z.

X4062177D

04/03/1988

C. REBATO, 4 P05 002

L.F.R.

46140168Y

12/09/1979 C. NOU, 19

J.B.V.

77628985Y

14/09/1975

C. NOU, 19

A.B.F.

49188092Q

30/01/2009

C. NOU, 19

I.B.F

49321299F

27/08/2010

C. NOU, 19

G.B.F

49327257P

24/07/2012

C. NOU, 19

I.B.F.

--03/02/2014

C. NOU, 19

PJ.L.P

X8868624P

15/08/1979

AV. GENERALITAT, 26 P01 0003

OR.I.J

X6635553F

20/10/1971

AV. GENERALITAT, 26 P01 0003

EY.G.P.

Y4437655A

11/01/1992

AV. GENERALITAT, 26 P01 0003

AM.C.G.

Y4437752P

09/11/2009

AV. GENERALITAT, 26 P01 0003

La qual cosa us notifico tot indicant-vos que contra aquest acte, que és de tràmit, no es pot interposar recurs, senseperjudici per part de l'interessat, de poder fer les al·legacions que consideri oportunes per a la seva consideració en laresolució que posi fi al procediment."

Abrera, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Jesús Naharro Rodríguez