Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 12/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 5 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits12/2016 del pressupost vigent de l'Ajuntament, en les modalitats de crèdit extraordinari i suplement de crèdits, per unimport de 36.000.- EUR.

L'expedient romandrà exposat al públic en les dependències de la Intervenció Municipal pel termini de 15 dies hàbils,d'acord amb el que disposen els articles 169 i 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de laLlei reguladora de les hisendes locals. Durant l'esmentat termini qualsevol persona interessada podrà examinar-lo ipresentar les reclamacions que estimi oportunes davant el Ple de l'Ajuntament.

Cas de no presentar-se reclamacions durant l'exposició pública, l'expedient es considerarà definitivament aprovat.

El Prat de Llobregat, 6 d'octubre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals Economia i Promoció de la Ciutat, Rafael Duarte Molina