Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de modificació de crèdit 2/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Pontons

EDICTE

El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 30 de setembre de 2016 va aprovar inicialment lamodificació de crèdits 2/2016 del vigent pressupost municipal.

L'expedient instruït a l'efecte resta exposat al públic per un període de quinze dies hàbils, comptadors a partir del'endemà de la publicació del present edicte, a l'efecte del seu examen i presentació de possibles reclamacions.

Un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovatdefinitivament, tot això de conformitat al que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5de març.

Pontons, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Lluís F. Caldentey i Querol