Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de modificació de les normes subsidiàries per precisar sistemes d'equipaments
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Pontons

ANUNCI d'informació pública

El Ple de l'Ajuntament de Pontons en sessió ordinària celebrada el dia 30 de setembre de 2016 va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

1r. Aprovar inicialment la proposta de Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic vigentsal municipi de Pontons per precisar el sistema d'equipaments i ampliar el d'espais lliures, d'acord amb l'àmbit territorial,la qualificació, ús i paràmetres continguts a la documentació tècnica de suport del present acord i que obra a l'expedient.

2n. Exposar al públic el present acord per un termini de quaranta-cinc dies hàbils, mitjançant la publicació dels oportunsedictes al tauler d'anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunyai en un diari de major circulació de la província., i a la pàgina web municipal. En el cas de que en el termini referit no se'nproduís cap, l'acord s'entendrà aprovat provisionalment.

3r. Suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació, d'edificació i d'enderrocament en els àmbits afectats per lamodificació objecte d'aquest acord.

4t. Notificar en el termini màxim de deu dies el present acord als interessats.

5è. Demanar els informes corresponents als organismes sectorials per raó de la seva competència i incorporar-los al'expedient.

6è. Facultar el senyor Alcalde, o persona en qui delegui, per tal de què signi tota la documentació precisa per ferefectius els acords presos.

L'expedient de referència se sotmet a informació pública durant el termini de quaranta-cinc dies hàbils, a comptar des dela data en què es verifiqui la darrera publicació d'aquest anunci de les previstes, perquè es puguin formularreclamacions i al·legacions. L'esmentat expedient es podrà consultar a les oficines d'aquest Ajuntament, Plaça de laVila, núm. 1, de dilluns a divendres no festius de 9,30 a 13.00 hores.

Pontons, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Lluís F. Caldentey i Querol