Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractacions i nomenaments de personal per urgència
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Polinyà

EDICTE

En compliment d'allò que estableix l'article 291 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Lleimunicipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que han estat contractades/nomenades les següents persones:

- Per Decret de data 30 de setembre de 2016 ha estat nomenada la Sra. Ana Alcalde Martin, com a funcionària interinaper execució de programa de caràcter temporal a jornada completa i amb la categoria d'Auxiliar Administrativa a partirdel dia 1 d'octubre de 2016 i fins el dia 15 de gener de 2017.

- Per Decret de 30 de setembre de 2016 ha estat nomenada funcionària interina a la Sra. Maria Teresa GómezMartínez, per ocupar una plaça vacant d'Auxiliar Administratiu/IVA de la plantilla de personal funcionari d'aquestAjuntament amb efectes des del dia 01/10/2016 i fins que es proveeixi la plaça de forma definitiva d'acord amb el Textrefós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic aprovat per al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

- Per Decret de data 3 d'octubre de 2016 ha estat contractada la Sra. Maria Carmen González Bodeguero, amb caràcterlaboral temporal a temps parcial de mitja jornada i amb la categoria de Tècnica de Cultura i Joventut a partir del dia3/10/2016 i fins que la titular de la plaça finalitzi la seva reducció per cura de fill.

- Per Decret de data 3 d'octubre de 2016, ha estat nomenada la Sra. Susana Albelda Vargas, com a funcionària interinaper execució de programa de caràcter temporal a jornada completa i amb la categoria d'Auxiliar Administrativa a partirdel dia 1 d'octubre de 2016 i fins el dia 15 de gener de 2017.

Polinyà, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Javier Silva Pérez