Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització d'un contracte administratiu especial de la gestió i explotació del bar-cafeteria de l'espai cultural i participatiu Can Comas
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Pineda de Mar

ANUNCI de formalització d'un contracte administratiu especial

D'acord amb allò que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic, es dóna coneixement de la formalització delcontracte següent:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Pineda de Mar.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Compres

c) Número d'expedient: CC/CAE-01/16

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: Contractació, mitjançant contracte administratiu especial, de la gestió i explotació del Bar-

Cafeteria de l'espai cultural i participatiu "Can Comas" propietat de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

b) Lloc d'execució: Pineda de Mar.

e) Termini d'execució: 2 anys a comptar del dia 1 del mes següent a la data de formalització.

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4. Cànon total de licitació:

Tipus o cànon de la concessió: mínim 6.857,00 EUR, màxim 12.000,00 EUR.

5. Adjudicació:

a) Data: 28 de setembre de 2016.

b) Contractista: Distribuciones de bebidas del Maresme, S.L.

c) Cànon d'adjudicació: 7.954,15 EUR/anuals.

6. Data de formalització del contracte: 30 de setembre de 2016.

El que es fa públic de conformitat amb el que es preveu a l'art. 154 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic.

Pineda de Mar, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde president, Xavier Amor i Martín