Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte dels serveis de suport a l'assessorament creatiu i la realització del disseny, creació, producció i adaptacions de campanyes i accions de comunicació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI de formalització

De conformitat amb el que disposa l'art. 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova elText Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'anuncia la formalització del contracte següent:

1.- Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos.

c) Número de Contracte: 16002395.

d) Expedient: 469/16.

e) Direcció d'Internet del perfil de contractant: https://www.Barcelona.cat/perfildecontractant.

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: Serveis.

b) Descripció de l'objecte: Contractació dels serveis de suport a l'assessorament creatiu i la realització del disseny,creació, producció i adaptacions de campanyes i accions de comunicació de l'Ajuntament Barcelona.

c) Lots: No.

3.- Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Susceptible de recurs especial: No.

4.- Pressupost de licitació:

a) Pressupost base de licitació: Import total: 242.000,00 EUR, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 200.000,00EUR, pressupost net, i 42.000,00 EUR en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 per 100. (preusunitaris).

5.- Adjudicació:

a) Data: 21 de setembre de 2016.

b) Contractista: SNOOP BARCELONA, S.L.

c) Import net d'adjudicació: 200.000,00 EUR IVA (21%): 42.000,00 EUR.

d) Import total: 242.000,00 EUR.

e) Mitjà i data de publicació de l'anunci d'adjudicació: https://www.Barcelona.cat/perfildecontractant.

f) Perfil de Contractant de data: 30 de setembre de 2016.

6.- Data de formalització 23 de setembre de 2016.

Barcelona, 4 d'octubre de 2016

La secretària delegada, M. Isabel Fernández i Galera